Strona główna

MENU

Budżet obywatelski

 
BUDŻET KROK PO KROKU

 

 

Budżet  Obywatelski Gminy Solec Kujawski

 

        Rada Miejska  w Solcu Kujawskim Uchwałą  Nr VIII/65/19 z dnia 28 czerwca 2019 roku  w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia  Budżetu Obywatelskiego Gminy Solec Kujawski,  przyjęła zasady i tryb przeprowadzenia  Budżetu Obywatelskiego, w ramach którego realizacja projektów  planowana jest od 2020 r. Uchwała została zmieniona podczas X sesji RM w dniu 30.08.2019 (Uchwała Nr X/80/19).

Czym jest Budżet Obywatelski ?

 Jest to szczególna forma konsultacji społecznych , która ma na celu aktywizację mieszkańców.  Jest to proces, w którym solecczanie będą mogli najpierw zgłaszać  do burmistrza  projekty, a po ich weryfikacji formalno-prawnej głosować nad projektami.

 

Jakiego typu projekty mogą być realizowane w ramach budżetu? 

Będą to projekty , które :

 • mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy , określonych w ustawie o samorządzie gminnym,
 • będą realizowane na terenie będącym własnością gminy,
 • będą zgodne z dokumentami strategicznymi gminy (m.in.  Strategią rozwoju….”, Gminnym Programem  Rewitalizacji…”, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego),
 • będą ogólnodostępne dla mieszkańców gminy,
 • są możliwe do realizacji w ciągu jednego roku kalendarzowego,
 • spełniają wymagania określone w ww. uchwale.

 

Kto  i kiedy może zgłosić projekt? 

Każdy pełnoletni  mieszkaniec na stałe zamieszkały w Solcu Kujawskim oraz organizacje pozarządowe. Może każdy z nich złożyć dowolną liczbę projektów.  Projekty muszą być złożone na formularzu dostępnym na stronie internetowej gminy. Każdy wniosek musi być poparty przez co najmniej 50 mieszkańców. Projekty składa się od 1 sierpnia do 14 sierpnia danego roku na kolejny rok kalendarzowy.

 

Środki przeznaczone na Budżet  Obywatelski mają służyć podnoszeniu jakości wspólnoty samorządowej.

Wysokość  środków na Budżet  Obywatelski na każdy rok kalendarzowy określa Rada Miejska.  W uchwale określono procentowo maksymalne wartości dla projektów inwestycyjnych i nie inwestycyjnych, uzależnione od wysokości planowanych wydatków budżetowych na rok, w którym składany jest projekt.

Weryfikacja zgłoszonych projektów dokonywana jest przez burmistrza przy pomocy zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w terminie od 16 sierpnia do 31 sierpnia . Mieszkańcy lub organizacje pozarządowe ,  których projekty zostaną negatywnie zweryfikowane mogą wnieść odwołanie do burmistrza.

Po zakończonej procedurze odwoławczej burmistrz podaje do publicznej wiadomości listę projektów przyjętych do głosowania i projektów odrzuconych.

Kiedy i jak przebiega głosowanie?

Burmistrz wyznaczy termin głosowania. Glosowanie odbywać się będzie w wersji papierowej i elektronicznej. Prawo udziału w głosowaniu nad projektami mają mieszkańcy stale zamieszkujący w Solcu Kujawskim , którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji ukończyli 16 lat. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie jednego projektu z listy projektów przyjętych do realizacji. Każdy z uprawnionych do głosowania może złożyć wyłącznie jedną kartę do głosowania na projekt.  Niedopełnienie któregokolwiek z wymogów  określonych w umowie spowoduje, że karta jest nieważna.

Obliczeni wyników głosowania polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów. Jeżeli  dwa lub więcej projektów uzyska taką samą liczbę głosów, o kolejności decyduje publiczne losowanie.

Do realizacji przyjmuje się projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania kwoty przeznaczonej  na Budżet Obywatelski.

Wyniki podaje burmistrz do publicznej wiadomości do 14 października.

 

       Budżet Obywatelski jest to szansa do dyskusji na temat potrzeb mieszkańców  i ich realizacji. Zatem zachęcam do składania projektów i udziału w głosowaniu nad projektami.

 

ZASADY OGÓLNE

Spodziewane zmniejszenie wpływów środków finansowych do budżetu Gminy Solec Kujawski z tytułu m.in. podatków od nieruchomości, dzierżawy i czynszów za najem lokali wpływa znacząco na konieczność ograniczenia lub odłożenia w czasie części działań podejmowanych przez Gminę na rzecz społeczności lokalnej. Jednym z tych zadań jest rezygnacja z realizacji nieobowiązkowego dla gmin niebędących gminą na prawach powiatu budżetu obywatelskiego zaplanowanego do realizacji w 2021 roku.

Uchwała Nr XVIII/156/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego Gminy Solec Kujawski. 

Uchwała Nr VIII/65/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego Gminy Solec Kujawski

Uchwała Nr X/80/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego Gminy Solec Kujawski

HARMONOGRAM

Harmonogram konsultacji  w sprawie wyboru projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Solec Kujawski na rok 2020

 

 Od 1 sierpnia do 14 sierpnia 2019

Składanie formularza   zgłoszenia  projektu w ramach  Budżetu Obywatelskiego w gminie Solec Kujawski na kolejny rok kalendarzowy.

 

 Od 16 sierpnia do  31 sierpnia 2019

Weryfikacja projektów złożonych w ramach  Budżetu Obywatelskiego w gminie Solec Kujawski na kolejny rok kalendarzowy.

 

Od 1 września do 30 września 2019

Konsultacje - głosowanie nad projektami.

 

Od 1 października do 10 października 2019

Liczenie głosów.

 

Do 14 października 2019

Ogłoszenie wyników konsultacji.

 

ZGŁASZANIE ZADAŃ

Nie byłoby Budżetu Obywatelskiego, gdyby nie ciekawe i potrzebne pomysły mieszkańców.
Zgłoszenie zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Solec Kujawski jest proste.

 1. Projekt musi być zgłoszony na formularzu, dostępnym  na stronie internetowej gminy www.soleckujawski.pl (zakładka: budżet obywatelski).
 2. Formularz zostanie uznany za ważny, jeśli wypełnione zostaną wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe.
 3. Do wniosku musi być dołączona lista podpisów co najmniej 50 mieszkańców gminy,  popierających projekt.
 4. Wypełniony formularz zgłoszeniowy projektu wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć  w wyznaczonym, zgodnie z harmonogramem, w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (parter), ul. 23 Stycznia 7, lub wysłać pocztą tradycyjną, przy czym decyduje data wpływu do urzędu.

 

Projekty  w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane przez pełnoletnich mieszkańców, stale zamieszkałych na terenie gminy oraz organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność na terenie gminy.

Wnioskodawca  w ramach Budżetu Obywatelskiego może:

1)      złożyć dowolną liczbę projektów;

2)      podpisać się na liście poparcia dowolnej liczby projektów.

W przypadku zgłoszenia kilku tożsamych projektów, przyjmuje się, że wnioskodawcą jest ten, który pierwszy złożył projekt.

 

 Przy zgłaszaniu projektów pamiętajmy:

W ramach Budżetu Obywatelskiego realizowane mogą być tylko i wyłącznie projekty, które:

1)      mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy (według poniższego katalogu zadań),

2)      będą realizowane na terenie będącym własnością gminy i zgodne z obowiązującymi dokumentami strategicznymi gminy,

3)      są  ogólnodostępne dla mieszkańców gminy,

4)      są zgodne z zasadami współżycia społecznego,

5)      są możliwe do realizacji w ciągu jednego roku kalendarzowego.

 

 Katalog zadań do realizacji, które mieszczą się w zadaniach własnych gminy:

 • ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarka wodna,
 • gminne drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego,
 • wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypiska i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • ochrona zdrowia,
 • edukacja publiczna,
 • kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe;
 • zieleń gminna i zadrzewienia;
 • porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa,
 • wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,
 • promocja gminy.

 

WERYFIKACJA
 1. Projekty podlegają ocenie formalno-prawnej przez burmistrza przy pomocy Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.
 2. W ramach oceny formalno-prawnej weryfikuje się, m.in. poprawność wypełnienia formularza, uprawnienia osób zgłaszających i popierających projekt.
 3. Wniosek zweryfikowany negatywnie pod względem formalnym nie podlega ocenie merytorycznej.
 4. W ramach oceny merytorycznej weryfikuje się, m.in. możliwość realizacji projektu pod kątem technicznym i finansowym, skutki realizacji projektu w kolejnych latach, spełnienie warunków określonych w § 6 nn. aktu.
 5. W razie stwierdzenia podczas weryfikacji projektów pod kątem merytorycznym, że złożony formularz nie zawiera istotnych informacji potrzebnych do analizy projektu, wnioskodawca zostaje niezwłocznie wezwany do wprowadzenia uzupełnień lub modyfikacji w terminie trzech dni. Projekt nie może być korygowany więcej niż raz.
 6. Burmistrz podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach weryfikacji projektów, w tym negatywnie ocenionych wraz z uzasadnieniem. Informację umieszcza na stronie internetowej gminy www.soleckujawski.pl (zakładka: budżet obywatelski) oraz na stronie podmiotowej gminy Biuletynu Informacji Publicznej.
 7. Wnioskodawcy, których projekty zostały negatywnie zweryfikowane, mają prawo wnieść odwołanie do burmistrza w terminie 7 dni od dnia podania tej do publicznej wiadomości.
 8. Odwołanie, o którym mowa w ust. 7 burmistrz rozpatruje w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 9. Po zakończonej procedurze odwoławczej burmistrz podaje do publicznej wiadomości listę projektów przyjętych do głosowania i listę projektów odrzuconych. Listy projektów umieszcza na stronie internetowej gminy www.soleckujawski.pl (zakładka: budżet obywatelski), na stronie podmiotowej gminy Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim.
 10. Odrzuceniu podlegają projekty, które nie spełniają warunków uchwały
JAK GŁOSOWAĆ?
 1. Głosy na jeden z zaproponowanych projektów można oddawać w dniach od 18 do 30 września br.
 2. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania, w formie papierowej i w formie elektronicznej z wykorzystaniem wzoru karty do głosowania (karta do głosowania).
 3. Karty do głosowania w wersji papierowej dostępne będą również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (ul. 23 Stycznia 7) w Biurze Podawczym od 18 września.
 4. Głosować można na 3 sposoby opisane w pkt. 12-14.
 5. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie jednego projektu z listy projektów przyjętych do realizacji, które wymienione zostały na wzorze karty do głosowania.
 6. Każdy mieszkaniec gminy Solec Kujawski  uprawniony do udziału w głosowaniu może oddać wyłącznie jeden głos.
 7. W przypadku złożenia przez mieszkańca więcej niż jednej karty do głosowania wszystkie karty złożone przez tego mieszkańca zostaną uznane za nieważne.
 8. Mieszkaniec biorący udział w głosowaniu ma obowiązek podać na karcie do głosowania swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz datę urodzenia.
 9. Niedopełnienie któregokolwiek z wymogów określonych wyżej, spowoduje że karta do głosowania zostanie uznana za nieważną.
 10. Wszelkie modyfikacje karty do głosowania w postaci zmiany treści, kolejności projektów przewidzianych do realizacji, wytłuszczeń itp. są niedozwolone i skutkują unieważnieniem karty do głosowania.
 11. Karty do głosowania złożone przed i po wyznaczonym terminie zostaną uznane za nieważne.
 12. Kartę do głosowania w formie elektronicznej można wypełnić i przesłać za pośrednictwem portalu ePUAP, do którego odnośnik umieszczony jest w zakładce: głosowanie nad projektem.
 13. Wypełnioną i podpisaną kartę do głosowania można również przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej. Skan karty należy przesłać na adres e-mail: solec@soleckujawski.pl.
 14. Karty do głosowania w formie papierowej należy wrzucić bezpośrednio do skrzynek usytuowanych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (ul. 23 Stycznia 7), w godzinach pracy urzędu bądź przesłać pocztą na adres Urząd Miejski Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski.

 

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ?

Prawo udziału w głosowaniu w ramach konsultacji Budżetu Obywatelskiego ma każdy mieszkaniec Gminy Solec Kujawski stale zamieszkały na jej terenie, który w dniu rozpoczęcia konsultacji ukończył 16 lat.

PLANOWANE WYDATKI NA 2020 ROK

- 275.429,06 zł dla projektów inwestycyjnych  (0,3% planowanych wydatków budżetowych na rok 2019 rok, które wynoszą 91.809.686,36 zł).

- 91.809,69 zł dla projektów nieinwestycyjnych (0,1% planowanych wydatków budżetowych na 2019 rok, które wynoszą 91.809.686,36 zł).

 

 

ZESPÓŁ DS. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Zarządzenie Nr V/133/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.

______________________

INFORMACJA BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO

Z DNIA 16 SIEPRNIA 2019 ROKU

Informuję, że w dniu 20 sierpnia 2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim odbędzie się posiedzenie Zespołu  ds. Budżetu Obywatelskiego.

Podczas posiedzenia Zespół zaopiniuje złożone do dnia 14 sierpnia 2019 r projekty.

 

GŁOSOWANIE NAD PROJEKTEM

Głosowanie rozpoczyna się 18 września i potrwa do 30 września!

Zagłosuj na jeden z projektów:

 Kompleks naturalnych tras rowerowych w Solcu Kujawskim

Wartość projektu szacowana przez wnioskodawcę: 30 000,00 zł

Urealniona wartość projektu: 60 000,00 zł

Lokalizacja projektu: część działki nr 857/3 zlokalizowanej przy ul. Kujawskiej w Solcu Kujawskim.

Opis projektu: Zakres tematyczny projektu obejmuje wytyczenie oraz oznakowanie naturalnych tras rowerowych na przedmiotowym terenie. Celem projektu jest zapewnienie bezpiecznej i ciekawej formy spędzania czasu wolnego, w tym podniesienie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez kształtowanie umiejętności jazdy na rowerze oraz radzenia sobie w rozmaitych warunkach terenowych. Projekt zakłada wytyczenie 3 rekreacyjnych i naturalnych tras rowerowych o długości łącznie ok. 6000 m, o różnej skali trudności. W zakresie realizacji projektu zaplanowano m.in.: opracowanie projektu przebiegu tras, niwelację i uprzątnięcie terenu, usypanie hopek (górek do wyskoku) i górek płaskich, wytyczenie i oznakowanie tras, zagospodarowanie terenu (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, wiaty), stworzenie regulaminu i mapek tras.

projekt ścieżek rowerowychchłopak na roweże jadący zakrętemzakręt ścieżki rowerowej w lesieławki i stół zrobione z palet

Strefa wypoczynku i zabawy

Wartość projektu szacowana przez wnioskodawcę: 55 491,00 zł

Urealniona wartość projektu: 80 000,00 zł

Lokalizacja projektu: Teren między ulicami: Bohaterów Września – Piastów – A. Mickiewicza – Żwirki i Wigury, na działce nr 391/31.

Opis projektu: Zakres tematyczny projektu obejmuje stworzenie strefy wypoczynku i zabawy poprzez zamontowanie na przedmiotowym obszarze urządzeń przeznaczonych do zabawy. Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom strefy umożliwiającej wypoczynek i rekreację oraz poprawę bezpieczeństwa przebywających na tym obszarze dzieci przy jednoczesnej integracji mieszkańców. W zakresie realizacji projektu zaplanowano m.in.: zakup i montaż urządzeń do zabawy (huśtawki, karuzele, piaskownica, zestawy gimnastyczne, wałki), zakup i montaż pozostałego wyposażenie (ławki do siedzenia, ławki z przewijakiem, kosze na śmieci).

widok mapy z miejscem projektu

Bez smartfona – więcej ruchu maluchu! Rodzinna Promenada

Wartość projektu szacowana przez wnioskodawcę: 86 000,00 zł

Urealniona wartość projektu: 150 000,00 zł

Lokalizacja projektu: chodnik w Parku Miejskim położony pomiędzy Restauracją Jaskiniową a Pomnikiem Bohaterów Walki i Męczeństwa, wzdłuż Parku Jurajskiego, na działce nr 682/8 (dawna alejka parkowa).

Opis projektu: Zakres tematyczny projektu obejmuje stworzenie Promenady Rodzinnej obejmującej: ścieżkę ruchu dla malucha, ogródki kieszonkowe, miejską architekturę (ławki, leżanki, donice z ziołami, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, budki dla jerzyków, stojaki na rowery, stoły miejskie z planszą do gry w szachy, chińczyka). Celem projektu jest aktywizacja rodzin do spędzania wspólnie wolnego czasu w przestrzeni publicznej, rozpowszechnianie roli ziół w kuchni i domowych apteczkach oraz stworzenie alternatywy dla szkół i przedszkoli na spędzanie czasu podczas spacerów z jednoczesną promocją Gminy Solec Kujawski poprzez „wyprowadzenie” często przyjezdnych z różnic stron Polski  klientów Juraparku do centrum Miasta, gdzie mogą skorzystać z miejskiej infrastruktury a także z oferty lokalnych przedsiębiorców tj. sklepy, gastronomia, kino, basen itp. Zakres tematyczny projektu obejmuje m.in.: stworzenie ścieżki ruchu dla malucha (tor zabaw dla dzieci malowany kolorową farbą do nawierzchni asfaltowej, wykonany na istniejącej ścieżce), zakup i montaż architektury miejskiej (leżanek, ławek, stołu do gry w chińczyka i szachy, donic na zioła, stojaki na rowery, śmietniki, śmietniki na psie odchody), stworzenie ogródków kieszonkowych, zakup i montaż budek dla ptaków jerzyków.

rysunek poglądowygrająca w klasy dziewczynaprzykładowa kolorystykarysunek leżaków

Zarządzenie Nr V/145/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie konsultacji społecznych dotyczących wyboru projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Solec Kujawski na 2020 rok


Aby móc oddawać głosy, potrzebny będzie profil zaufany.
Link do portalu ePUAP aby móc założyć profil zaufany - https://epuap.gov.pl/wps/portal
Instrukcja do głosowania

 
OGŁOSZENIE BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO W SPRAWIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA NAD PROJEKTAMI ZŁOŻONYMI DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2020 ROK

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU WNIOSKÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2020 ROKU


Osoby do kontaku w sprawie budżetu obywatelskiego to:

 • Katarzyna Michalak tel. 52 387 01 26  e-mail: k.michalak@soleckujawski.pl

 

Do pobrania: