wtorek
29
września
2020
Imieniny: Michalina / Michał / Rafał

RSSRSS

Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej         Przejdź do: "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"

 

Dotacje na wymianę pieców C.O.

 

 

 INFORMACJE OGÓLNE - DOTACJE 2020

Został ogłoszony dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę istniejącego źródła ciepła, zasilanego paliwami stałymi. Wnioski można składać w terminie od 25 do 29 maja br.
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA


Dotacja Gminy Solec Kujawski

 1. Dotacja udzielana jest na sfinansowanie lub dofinansowanie wymiany istniejącego źródła ciepła, zasilanego paliwami stałymi w:

 

 1. budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność osób fizycznych,
 2. budynkach mieszkalnych jednorodzinnych  posadowionych na nieruchomości stanowiącej własność lub współwłasność osoby fizycznej, wykorzystywanych całorocznie, w całości, na własne potrzeby mieszkaniowe Wnioskodawcy, położonych na terenie Gminy Solec Kujawski.
 3. Dotacja udzielana jest osobom fizycznym.
 4. Wymiana źródła ciepła polega na likwidacji dotychczasowego źródła ciepła oraz montażu i uruchomieniu źródła ciepła stanowiącego:

 

1)      kocioł gazowy lub,

2)      kocioł olejowy lub,

3)      kocioł elektryczny (piec zasilany prądem elektrycznym),

 

 1. Na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny może być udzielona jedna dotacja.
 2. Dotacja udzielana jest  z budżetu Gminy Solec Kujawski w wysokości 3.000 zł.

 HARMONOGRAM

Więcej informacji w Wydziale Utrzymania Miasta - telefony: 52 387 01 62 i 52 387 01 65.

 PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE 2020

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji domów jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te pomogą nie tylko chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet dzięki poczynionym oszczędnościom.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnych lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

O PROGRAMIE

Terminy

 • Realizacja programu: lata 2018-2029
 • Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie tj. przed 15.05.2020r.

Nabór wniosków

 • Prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli wnioski są oceniane na bieżąco.
 • Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz są przyjmowane przez gminy, które przystąpiły do realizacji programu.
 • Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania są zamieszczone na stronach internetowych właściwych WFOŚiGW.

Warunki dofinansowania

 • W ramach Programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
 • W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach Programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w tym budynku/lokalu mieszkalnym.
 • Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku.
 • Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013 r.:- został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,- zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej.
 • Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła.
 • Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

Nowa odsłona programu

Ministerstwo Klimatu ogłasza, że od dnia 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o:

 • zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program),
 • nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
 • nowy regulamin naboru wniosków.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 15.05.2020 r., będą rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowego  Programu, a także z zastosowaniem wzorów formularzy w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.05.2020 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na zmienionych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w zmienionej wersji Programu.

Dla kogo i od kiedy dofinansowanie?

W dniu 15.05.2020 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 1 Programu (podstawowy poziom dofinansowania).

Nabór dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 2 Programu (podwyższony poziom dofinansowania) będzie się odbywał na podstawie odrębnego ogłoszenia. Do uruchomienia Części 2 Programu niezbędne są zmiany legislacyjne umożliwiające gminom wydawanie zaświadczeń o dochodach.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinasowanie należy składać do:

 • WFOŚiGW w Toruniu obejmującego swoim działaniem teren  województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie.

Wnioski o dofinansowanie można składać:

 • poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw lub,
 • poprzez serwis gov.pl. (usługa ta będzie aktywowana na przełomie maja i czerwca 2020 r.)

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

 

Rozpoczęte i zakończone przedsięwzięcia

Od dnia 15.05.2020 r. wprowadzona zostaje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Obecna zmiana Programu jest efektem prowadzonych od kilku miesięcy konsultacji, ustaleń i analiz dotychczasowego wdrażania Programu. Wprowadzana zmiana wynika z potrzeby przyspieszenia tempa realizacji Programu pozwalającego na wymianę trzech milionów nieefektywnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w okresie jego obowiązywania.

Najważniejsze zmiany w Programie:

 • uproszczenie i skrócenie procesu aplikacyjnego w ramach Programu;
 • zmiana i uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja z powiązania intensywności dofinansowania z siedmioma grupami dochodowymi;
 • wprowadzenie dwóch grup dochodowych:
  • dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania,
  • dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania;
 • uproszczony wniosek o dotację, bazujący tam gdzie to możliwe na oświadczeniach Wnioskodawcy;
 • możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl;
 • skrócony czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie – z 90 do 30 dni;
 • integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków;
 • poziom dotacji powiązany z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność;
 • dotacje na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła;
 • włączenie w kolejnym etapie w realizację Programu sektora bankowego, który będzie źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego;
 • wzmocnienie współpracy z gminami;
 • wyłączenie z dofinansowania przedsięwzięć w nowobudowanych budynkach;
 • docelowo stworzenie platformy internetowej z informacjami na temat kwalifikujących się urządzeń, materiałów i usług (w tym charakterystyk technicznych), które będą finansowane w ramach Programu.

 

Kontakt: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Toruniu, ul. Fredry 8, tel. 56/6212300 lub wfosigw@wfosigw.torun.pl

 

 

 ARCHIWUM
 2019
 UCHWAŁY I ZARZĄDZENIA

Zarządzenie Nr V/77/119 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie Nr V/74/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji oraz określenia procedury wykonania losowania publicznego wniosków o udzielenie dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski


Zarządzenie Nr V/50/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na finansowanie organiczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr V/51/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia i rozliczenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilnaych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski.

Uchwała Nr IV/36/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski.

Wniosek o przyznanie dotacji celowej

Zgoda współwłaściciela nieruchomości

 

 

 

 

 

 

Autor publikacji: Katarzyna Ciudzińska
Data publikacji: 2018-03-26 09:44:39
Data modyfikacji: 2020-08-19 09:44:45
Liczba odsłon: 6598
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
19.08.2020 09:44:45rzecznikedycja strony
29.05.2020 11:30:46rzecznikedycja strony
21.05.2020 11:52:45rzecznikedycja strony
09.04.2020 13:13:10rzecznikedycja strony
23.03.2020 12:52:14rzecznikedycja strony
23.03.2020 12:09:37rzecznikedycja strony
09.03.2020 11:32:47Marta Olszowiecedycja strony
09.03.2020 11:31:30Marta Olszowiecedycja strony
28.01.2020 08:10:49Marta Olszowiecedycja strony
28.01.2020 07:59:14Marta Olszowiecedycja strony
27.01.2020 14:44:11Marta Olszowiecedycja strony
27.01.2020 12:49:04Marta Olszowiecedycja strony
27.01.2020 12:47:35Marta Olszowiecedycja strony
04.07.2019 08:42:42Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.07.2019 08:42:17Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
17.04.2019 14:48:30Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
15.04.2019 14:47:17Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
15.04.2019 14:46:13Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
15.04.2019 10:31:54Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
15.04.2019 10:31:21Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
15.03.2019 08:40:17Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.03.2019 09:24:24Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.03.2019 09:22:40Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.02.2019 10:43:47Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.02.2019 10:17:37Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.02.2019 10:14:20Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
22.02.2019 15:50:21Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.02.2019 19:08:03wumedycja strony
20.02.2019 11:37:04Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.02.2019 11:35:44Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.02.2019 10:58:16wumedycja strony
20.02.2019 08:41:28Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.02.2019 08:40:53Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
31.01.2019 14:49:24Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
31.01.2019 12:59:54Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
31.01.2019 12:58:06Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
31.01.2019 12:55:18Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
15.12.2018 22:03:50wumedycja strony
19.11.2018 09:30:04Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.11.2018 07:56:58wumedycja strony
25.10.2018 07:53:28wumedycja strony
11.10.2018 08:11:19wumedycja strony
19.09.2018 15:12:36Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.09.2018 15:11:16Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.09.2018 15:09:21Administratoredycja strony
19.09.2018 14:51:14Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.09.2018 14:07:26Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.07.2018 10:01:06Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.07.2018 09:41:20Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.07.2018 14:21:43Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.07.2018 14:19:30Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.07.2018 14:17:56Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.07.2018 14:16:50Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
06.07.2018 10:52:32Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 11:37:52Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 11:34:52Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 11:22:09Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 11:20:27Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.05.2018 07:56:21Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
30.04.2018 13:00:31Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.04.2018 15:28:29Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
23.04.2018 12:03:45Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
23.04.2018 12:01:29Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
23.04.2018 11:43:42Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.04.2018 16:49:01Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.04.2018 07:38:21Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
12.04.2018 14:23:20Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
05.04.2018 10:21:53Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.04.2018 11:58:40Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.03.2018 12:55:51Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.03.2018 12:54:34Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.03.2018 12:51:29Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.03.2018 12:44:01Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.03.2018 12:44:01Katarzyna Ciudzińskazałącznik został usunięty
26.03.2018 12:34:56Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.03.2018 12:34:56Katarzyna Ciudzińskazałącznik został dodany
26.03.2018 10:04:02Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.03.2018 09:44:39Katarzyna Ciudzińskastrona została dodana