wtorek
11
grudnia
2018
Imieniny: Artur / Stefan / Waldemar

RSSRSS

Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej         Przejdź do: "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"

 

Drogi

 

 INWESTYCJE

OŚWIETLENIE UL. ŚREDNIEJ

W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę projektu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  na budowę  oświetlenia ulicy Średniej na odcinku od ul. Orzechowej  do ul. Haskiej w Solcu Kujawskim." Planowany termin zakończenia prac projektowych 15 września 2018 r.

Dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników ulicy Średniej odbyły się rozmowy z gestorem sieci oświetlenia ulicznego. Niestety niemożliwe okazało się wykorzystanie istniejących słupów energetycznych dla prawidłowego oświetlenia ulicy.
W związku z tym Gmina przystąpiła do prac projektowych; zakończono  już dokumentację projektową oświetlenia odcinka ulicy Średniej od ul. Orzechowej do ul. Powstańców.
Pozostały odcinek ul. Średniej do ul. Haskiej wymaga pozyskania dodatkowych terenów dla budowy oświetlenia wraz z chodnikiem, które planowane są po południowej stronie  ulicy.
Dla zrealizowania zadania niezbędne jest uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (tzw. decyzja ZRID), którą uzyskamy na początku 2019 roku.
Wykonanie oświetlenia ulicy Średniej wraz z chodnikiem zawarte zostało w projekcie budżetu na 2019 rok.


BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY GARBARY
Dnia 13.11. b.r. odbyło się otwarcie ofert na budowę parkingu przy ul. Garbary. Złożone  zostały trzy  oferty. Wybrano firmę R.Z.B.i D. M. Szczepański z Solca Kujawskiego, która roboty wyceniła  na kwotę w wysokości 552.504,82 zł. W grudniu b.r. zostanie podpisana umowa z wybranym wykonawcą robót.
PROJEKT INWESTYCJI PRZY ULICY GARBARY

W grudniu br. podpisana zostanie umowa z firmą Roboty Ziemne, Budowlane i Drogowe M. Szczepaski z Solca Kujawskiego a budowę parkingu, na kwotę ok. 553 000 zł brutto. Zakres robót obejmuje m.in.: budowę parkingu o powierzchni ok. 970 m2 na 116 stanowisk oraz 2 miejsca postojowe, budowę chodników wraz z ustawieniem stojaków dla rowerów (36 stanowisk), budowę zjazdu, budowę oświetlenia i odwodnienia parkingu oraz budowę ogrodzenia od strony północnej. Planowany termin zakończenia zadania 30. 04. 2018 r.


Obecnie trwają prace związane z koncepcją układu drogowego Placu Jana Pawła II oraz przyległych ulic:

Mapka inwestycji - Plac Jana Pawła II


PODPISANIO POROZUMIENIE W SPRAWIE PROMU - 26.09.2017

  • Przedstawiciele samorządów współuczestniczących w projekcie budowy przeprawy promowej przez Wisłę, na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa, podpisali w urzędzie marszałkowskim w Toruniu, porozumienie o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektu oraz eksploatacji promu. W imieniu urzędu marszałkowskiego - lidera projektu - dokument podpisał marszałek Piotr Całbecki, powiaty bydgoski i toruński reprezentowali starostowie Wojciech Porzych i Mirosław Graczyk, a dwie nadwiślańskie gminy Teresa Substyk, burmistrz Solca Kujawskiego oraz Jan Surdyka, wójt gminy Zławieś Wielka. Zgodnie z porozumieniem lider projektu pokryje połowę kosztów, a pozostali partnerzy po 12,5 proc. każdy, zarówno jeśli chodzi o realizację projektu, jaki o koszty eksploatacji promu. Projekt będzie przebiegał w dwóch równoległych etapach, pierwszy to budowa i uruchomienie promu (wraz z jego rozruchem) i drugi – rozbudowa przyczółków i przebudowa układu drogowego po stronie Solca i Czarnowa. Rozruch promu planowany jest na przełom lat 2018 i 2019. Inwestycja znalazła się w Kujawsko – Pomorskim Planie Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej, co umożliwia dofinansowanie zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.
  • w październiku br. została sporządzona przez P.U. EPRO z Torunia Karta Informacyjna Przedsięwzięcia w ramach projektu: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę".
  • w październiku br. została opracowana przez firmę PROKSEN Sp. z o.o. z Torunia, dokumentacja aplikacyjna niezbędna do pozyskania dofinansowania z EFRR na przebudowę drogi nr 249.
  • w listopadzie br. został ogłoszony, przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, przetarg nieograniczony na zaprojektowanie, wybudowanie, dostawę i rozruch eksploatacyjny wraz z wyposażeniem ruchomym promu pasażersko - samochodowego.
  • Gmina Solec Kujawski otrzymała na tą inwestycję dofinansowanie w wysokości ok. 10.763 tys. zł. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego

 

 DROGI GMINNE
 Budowa dróg na osiedlu Leśnym

Trwają prace projektowo - kosztorysowe w zakresie budowy nawierzchni oraz odwodnienia dróg na Osiedlu Leśnym, które obejmują następujące ulice: Kościelna, Wiejska, Zbożowa, Kolorowa, Tęczowa, Prosta, Barwna, Słoneczna, Złota, Srebrna, Błękitna, Pogodna, Wiosenna, Malinowa, Letnia, Jesienna, Zimowa, Mroźna, Śnieżna, Zielona oraz Ks. J. Pelikanta. Planowany termin zakończenia prac projektowych to koniec lutego 2018 r.


W związku z brakiem możliwości odprowadzenia wód opadowych do istniejącego rowu melioracyjnego przy ul. Łąkowej, zakres dokumentacji został rozbudowany o rozwiązanie projektowe obejmujące odprowadzenia deszczówki z os. Leśnego bezpośrednio do Strugi Młyńskiej na wysokości Otorowa. Wobec powyższego, termin zakończenia opracowania dokumentacji został przesunięty na dzień 30.11.2018 r.
________________
 Przebudowa rowu melioracji szczegółowej R-1 na odcinkach ul. Kujawskim, ul. Szarych Szeregów i ul. Słowiczej w Solcu Kujawskim

Gmina Solec Kujawski przygotowała operat wodnoprawny „Przebudowa rowu melioracji szczegółowej R-1 na odcinkach ul. Kujawskiej, ul. Szarych Szeregów i ul. Słowiczej w Solcu Kujawskim”. Decyzją Starosty Bydgoskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. uzyskała pozwolenia wodnoprawne na przebudowę przedmiotowego rowu.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego podpisała umowę z wykonawcą na „konserwację rowu melioracji szczegółowej R-1, R-1B, o długości 935 mb na odcinku od ul. Kujawskiej do ul. Tartacznej i od ul. Słowiczej do ul. Toruńskiej w Solcu Kujawski oraz konserwację rowu o długości 625 mb położonego przy ul. Toruńskiej w Solcu Kujawskim”. Prace te polegają na wykaszaniu, pogłębianiu i udrażnianiu istniejących rowów, usuwaniu zakrzewień i zadrzewień narosłych w pasach technicznych tych urządzeń melioracyjnych. Prace konserwacyjne wykonane zostaną w terminie do 10 lipca 2018 r.
Kolejnym etapem prac będzie przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na likwidację istniejącego rowu otwartego przy ul. Szarych Szeregów i  budowę nowego rurociągu melioracyjnego, budowę przepustu drogowego na ul. Słowiczej, oraz umocnienia dna i skarp rowu korytkami melioracji betonowymi wzdłuż ul. Kujawskiej.

Planowany termin ukończenia powyższych prac to jesień 2018 r.

 Budowa ulicy Ogrodowej w Solcu Kujawskim

INFORMUJEMY   MIESZKAŃCÓW   ULICY  OGRODOWEJ  !!!

Na wylanej warstwie wiążącej, wykonywana jest obecnie regulacja studzienek kanalizacyjnych.

W związku z tym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie dojazdu do posesji.

W przeciwnym wypadku zmuszeni będziemy do całkowitego zamknięcia dojazdu do państwa posesji na czas realizacji w/w zadania. (ok. 1 tydzień)


Dnia 30.10. b.r. odbyło się otwarcie ofert na budowę ulicy Ogrodowej. Złożona została jedna oferta przez P.B.D. i M. KOBYLARNIA, na kwotę w wysokości 2.378.535,11 zł. W grudniu b.r. zostanie podpisana umowa z wykonawcą robót.


W październiku b.r. została podpisana umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim na budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków deszczowych oraz na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Solcu Kujawskim.

Dnia 06.11.b.r odbyło się przekazanie placu budowy pod budowę i przebudowę sieci.

Aktualnie trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót drogowych. Zakres robót obejmuje m.in.: budowę ok 0,3 km sieci wodociągowej, budowę ok. 1 km. kanalizacji deczowej grawitacyjnej, budowę ok 0,5 km kanalizacji deszczowej tłoczonej oraz budowr przepompowni ścieków. planowany termin zakończenia inwestycji to 30 września 2018 r.


Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że od 26 marca do 6 kwietnia 2018 r. realizować będzie budowę odcinka kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Bydgoskiej, co związane jest z budową sieci deszczowej w ul. Ogrodowej. W związku z powyższym, na ul. Bydgoskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Piotra Skargi, a także w rejonie skrzyżowania z ul. Ogrodową, wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu (zmiana oznakowania) dla pojazdów oraz pieszych. Prosimy o zwracanie szczególnie uwagi na nowe oznakowanie przygotowane na czas prowadzenia robót. Za utrudnienia przepraszamy.

 

 Przebudowa drogi wzdłuż bloku przy ul. Toruńskiej 54 A

Budowa drogi obejmować będzie utwardzenie nawierzchni, budowę parkingów wzdłuż bloku Toruńska 54 A oraz chodnika od wyniesionego przejścia dla pieszych do połączenia z istniejącym chodnikiem przy bloku Toruńska 50 F wraz z budową oświetlenia.
Nie będą budowane parkingi po drugiej stronie.
Przetarg na przebudowę zaplanowano na miesiąc maj br.
Rozpoczęcie prac zaplanowano na miesiąc czerwiec br.

Mapka inwestycji

 Plac Jana Pawła II

Obecnie trwają prace związane z koncepcją układu drogowego Placu Jana Pawła II oraz przyległych ulic:

Mapka inwestycji - Plac Jana Pawła II

 

 DROGI POWIATOWE

 

 DROGI WOJEWÓDZKIE

 

 

 

 

 

 

Autor publikacji:
Data publikacji: 2017-09-01 09:53:56
Data modyfikacji: 2018-11-29 11:06:30
Liczba odsłon: 1841
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
29.11.2018 11:06:30Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
07.11.2018 14:11:01Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
07.11.2018 14:08:51Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
16.10.2018 12:12:20Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
18.07.2018 08:11:55rzecznikedycja strony
21.06.2018 10:27:07Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.06.2018 10:23:49Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.06.2018 09:36:33Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.06.2018 09:33:18Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.06.2018 09:32:21Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
18.04.2018 10:42:29Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
18.04.2018 08:11:23Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
18.04.2018 08:04:08Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
23.03.2018 15:10:42Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.03.2018 13:00:43rzecznikedycja strony
09.03.2018 12:23:33rzecznikedycja strony
04.01.2018 13:19:00Marta Olszowiecedycja strony
01.09.2017 09:53:56strona została dodana