wtorek
29
września
2020
Imieniny: Michalina / Michał / Rafał

RSSRSS

Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej         Przejdź do: "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"

 

Edukacja

 

WYKAZ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim
Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 1
ul. Tartaczna 25
86-050 Solec Kujawski
tel. 523871326
e-mail: sekretariat@jedynka.soleckujawski.pl

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim

ul. Słowackiego 4
86-050 Solec Kujawski
tel./fax. 523871359
e-mail: sekretariat@sp4.soleckujawski.pl
www: https://sp4soleckujawski.edupage.org
Dodatkowa lokalizacja prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:
ul. 29 Listopada 7
86-050 Solec Kujawski

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Solcu Kujawskim
ul. 23 Stycznia 13
86-050 Solec Kujawski
tel. 605469610
e-mail: psm@psm.soleckujawski.pl
www: http://www.psm.soleckujawski.pl

Przedszkole Publiczne nr 1 "Promyczek" w Solcu Kujawskim
ul. Tartaczna 10
86-050 Solec Kujawski
tel. 523871269
e-mail: przedszkole@promyczek.soleckujawski.pl
www: http://www.promyczek.soleckujawski.pl

*********************************************

Przedszkole publiczne prowadzone przez osobę fizyczną
Przedszkole Publiczne Dinuś
ul. Kościuszki 12
86-050 Solec Kujawski
tel. 516798644
e-mail: przedszkoledinus@wp.pl
www: http://www.przedszkol.eu

 

WYKAZ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

Przedszkole Niepubliczne "REKSIO"

ul. Bohaterów Września 5
86-050 Solec Kujawski
tel. 523871347
Dodatkowa lokalizacja prowadzenia zajęć:
ul. Piastów 2
86-050 Solec Kujawski

Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Niepubliczne Przedszkole
ul. Bohaterów Września 11
86-050 Solec Kujawski
tel. 523878709

 

 SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

ul. 29 Listopada 7
86-050 Solec Kujawski
tel. 523871309, 523871332
fax. 523878746
e-mail: sekretariat@zsoizsolec.edu.pl

 

Placówki świadczące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w naszym mieście

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK KUBUSIOWY ZAKĄTEK
ul. Kościuszki 12
86-050 Solec Kujawski
tel. 669529895

Informujemy, że na portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia, pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych, uruchomiono mapę żłobków i klubów dziecięcych - narzędzie służące do wyszukiwania najbliższych żłobków i klubów dziecięcych. Na mapie tej, oprócz wskazania miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, pokazywane są również inne dane instytucji, w tym dane kontaktowe, godziny otwarcia, wysokośc opłat, liczba miejsc oraz liczba zapisanych dzieci.

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021


Informacja dla rodziców w sprawie naboru na rok szkolny 2020/2021

 

Drodzy rodzice.

Informujemy, że rekrutacja do I klas szkół podstawowych rozpoczyna się 2 marca i potrwa do 27 marca. W roku szkolnym 2020/2021 naukę w klasie I szkoły podstawowej rozpoczyna dziecko 7‑letnie (tj. urodzone w roku 2013) oraz na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w roku 2020 kończy 6 lat (tj. urodzone w roku 2014), jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie dziecka do klasy I do następujących szkół:

- Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Tartacznej 25,

- Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy Słowackiego 4.

 

Dziecko w wieku 6 lat, które nie pójdzie do I klasy szkoły podstawowej, jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. Rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych rozpoczyna się 2 marca i potrwa do 13 marca. Rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie dziecka do następujących placówek, prowadzonych przez Gminę Solec Kujawski:

- Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek” przy ulicy Tartacznej 10,

- Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Tartacznej 25.

Wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu publicznym objęte mogą zostać dzieci w wieku od 3 do 6 lat, natomiast do oddziału przedszkolnego przy szkole przyjmowane będą dzieci w wieku 5 i 6 lat.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do powyższych szkół podstawowych, przedszkola publicznego i oddziału przedszkolnego można uzyskać w siedzibach placówek.

 

Ponadto informujemy, że na terenie gminy funkcjonuje przedszkole publiczne prowadzone przez osobę fizyczną:

- Przedszkole Publiczne Dinuś przy ulicy Kościuszki 12,

oraz dwa przedszkola niepubliczne:

- Przedszkole Niepubliczne „Reksio” przy ulicy Bohaterów Września 5,

- Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Niepubliczne Przedszkole przy ulicy Bohaterów Września 11,

szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do tych placówek można uzyskać w ich siedzibach.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w odnośnikach:

- „Nabór do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Solec Kujawski na rok szkolny 2020/2021”;

- „Nabór do szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021”.

Podaje się do publicznej wiadomości akty prawne obowiązujące w zakresie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Solec Kujawski:

1)      Zarządzenie nr V/14/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec Kujawski, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

2)      Uchwała nr XXIV/223/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

3)      Uchwała nr XXIV/224/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski.

 

 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego mogą otrzymać pomoc w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Aby otrzymać dofinansowanie należy spełnić przesłanki określone w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Dokumenty, które należy przygotować ubiegając się o dofinansowanie:

Pracodawca ubiegający się o dofinansowanie składa wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

  1. Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem zawarta w celu przygotowania zawodowego (kopia).
  2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy (kopie).
  3. Dokument potwierdzający datę złożenia egzaminu przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym – dyplom, certyfikat, świadectwo (kopie) albo zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu.
  4. Świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenie o ukończeniu kursu (kopie).
  5. Dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy, wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę (kopie).
  6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis <pobierz formularz> <pobierz instrukcję>
  7. Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis lub kserokopie otrzymanych zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał pracodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat.  <wzór oświadczenia>

Wszystkie kopie muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.
<pobierz formularz wniosku>  <klauzula informacyjna>

Informujemy również, że każdy pracodawca, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, powinien powiadomić o zawarciu takiej umowy wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.
<zawiadomienie o zawarciu umowy> <zawiadomienie o rozwiązaniu zawartej umowy>

 

 OBOWIĄZEK SZKOLNY I OBOWIĄZEK NAUKI       

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki – Komunikat  do rodziców (prawnych opiekunów) dzieci i  młodzieży w wieku do 18 lat.

 

Zgodnie z art. 70 ust. 1  Konstytucji Rzeczypospolitej „Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku  szkolnego określa ustawa”.

Od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do jej ukończenia dziecko spełnia obowiązek szkolny, natomiast po jej ukończeniu  i do ukończenia 18 roku życia uczeń spełnia obowiązek nauki.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.) dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy.

Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej.

Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:

1)      uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;

2)      realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo oświatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani  do :

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2) do zapewnienia jego regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć ;

4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 (np. obowiązek może być spełniany również przez uczęszczanie do przeszkoli i szkół za  granicą).

Art. 40 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe zobowiązuje rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie burmistrza miasta na terenie którego dziecko mieszka informowania o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i  zmianach w tym zakresie.

 Wobec powyższego, w przypadku zmiany miejsca realizacji obowiązku nauki w trakcie roku szkolnego lub w kolejnych latach nauki do ukończenia 18 roku życia, należy również zgodnie z ustawowym zapisem poinformować Burmistrza Solca Kujawskiego.

Niespełnianie obowiązku szkolnego/nauki podlega egzekucji w trybie  ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Szczegółowe informacje można uzyskać  w Referacie Edukacji UM lub pod nr tel. 52/ 387-01-20.

<pobierz druk oświadczenia> <klauzula informacyjna>

 

 KARA GRZYWNY W ZWIĄZKU Z NIESPEŁNIANIEM OBOWIĄZKU SZKOLNEGO/NAUKI

Niespełnianie obowiązku szkolnego/nauki podlega egzekucji w trybie  ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Środkiem przymuszającym do wyegzekwowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki jest grzywna w celu przymuszenia.

Grzywny nie stosuje się wobec ucznia, jako osoby małoletniej. Zgodnie z art. 120 § 2 ustawy egzekucyjnej, nieuczęszczanie dziecka do szkoły skutkować będzie nałożeniem grzywny na jego przedstawicieli ustawowych. Tym samym egzekwowany będzie rodzicielski obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana kilkakrotnie. Każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10 000 zł, a grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50 000 zł (art. 121 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

 

 DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021       

Informujemy, że obowiązek zapewnienia przez gminę bezpłatnego transportu i opieki w czasie dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Solec Kujawski, odbywa się na podstawie zakupu biletów miesięcznych dla uprawnionych uczniów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 32 ust. 5 oraz art. 39 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe), uprawnionymi do korzystania z bezpłatnego dowozu i opieki w czasie przewozu, są:

1)    dzieci spełniające obowiązek przedszkolny i dzieci pięcioletnie, których droga z domu do przedszkola (oddziału przedszkolnego) przekracza 3 km, oraz

2)    uczniowie, których droga z domu do szkoły, w której obwodzie mieszkają, przekracza odległości:

     a)      3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych;

     b)      4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.

Zgodnie z zawartą w dniu 03 sierpnia 2020 roku umową, usługę dowożenia uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021 realizować będzie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Bydgoszczy.
Dowozy i odwozy w trakcie roku szkolnego 2020/2021 odbywać się będą na następujących trasach:
- Trasa nr 1 Solec Kujawski - Chrośna - Solec Kujawski
- Trasa nr 2 Solec Kujawski - Otorowo - Rudy - Solec Kujawski
- Trasa nr 3 Solec Kujawski - Przyłubie - Solec Kujawski

Harmonogram kursów dowożenia uczniów z terenu Gminy Solec Kujawski do przedszkoli i szkół podstawowych w Solcu Kujawskim w roku szkolnym 2020/2021.

Ponadto informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w transporcie publicznym obowiązkowe jest noszenie maseczek, w związku z powyższym, informujemy o konieczności przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wytycznych przeciwepidemicznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz wewnętrznych wytycznych przewoźnika realizującego dowozy uczniów do szkół, a także organizatora dowozu.

Zarządzeniem nr V/126/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 13 sierpnia 2020 roku przyjęty został Regulamin dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Solec Kujawski, który obowiązywać będzie od dnia 1 września 2020 roku. Ustalony regulamin określa zasady dowozu uczniów do szkół, obowiązki organizatora dowozu, dyrektorów, opiekunów uczniów dowożonych oraz uczniów i ich rodziców. <Regulamin dowozu uczniów>

 

 STYPENDIA SZKOLNE 2020/2021

Do  15 września br. można złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021.

Stypendia szkolne na podstawie dyspozycji art. 90b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.) przysługują:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Warunkiem otrzymania pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego jest spełnienie kryterium dochodowego. Kryterium to jest spełnione, gdy dochód netto na osobę w rodzinie uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekroczy kwoty 528 zł.

Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy stypendialnej i spełniające powyższe kryteria składają wnioski do Burmistrza Solca Kujawskiego (UM ul. 23 Stycznia 7) nie później niż do 15 września br. (w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października).

Druki :

wniosek, 

wniosek - zwrot wydatków,

klauzula,

Wnioskodawcami mogą być:

- rodzice lub opiekunowie prawni małoletniego ucznia/słuchacza,

- pełnoletni uczeń/słuchacz samodzielnie,

- dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt.2.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów.

 

 WYPRAWKA SZKOLNA

Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021.

 

W bieżącym roku pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników, obejmuje się uczniów:

 

- słabowidzących,

- niesłyszących,

- słabosłyszących,

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

Pomoc dotyczy dofinansowania zakupu podręczników zarówno do kształcenia ogólnego jak i zawodowego, w obu przypadkach również podręczników do kształcenia specjalnego, a także materiałów edukacyjnych.

 

*  Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest udzielana uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2020/2021 m.in. do :

 

1) branżowej szkoły I stopnia,

2) klasy I branżowej szkoły II stopnia

3) klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

4) klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

5) klasy I i II pięcioletniego technikum,

6) klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

7) uczniom, o których mowa w § 3 pkt 8 i 9, uczęszczającym w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

 

*  Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed dniem 1 stycznia 2019 r. oraz dopuszczonych od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248) jest udzielana uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2020/2021 do:

 

1) klasy III branżowej szkoły I stopnia,

2) klasy III-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

 

*  Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest udzielana uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2020/2021 m. in. do:

 

1) klas I i II branżowej szkoły I stopnia,

2) klasy I branżowej szkoły II stopnia,

2) klas I i II pięcioletniego technikum,

3) klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, 

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód – do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Wnioski o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników wraz z niezbędnymi dokumentami można składać do dnia 9 września 2020 r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021.

 

 LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY

UWAGA: Ogłoszenie Burmistrza.

Zmiana przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty zmieniła krąg osób uprawnionych do korzystania ze wsparcia lokalnych programów przyjętych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz uznając potrzebę otoczenia szczególną opieką uzdolnionych dzieci i młodzieży Gminy Solec Kujawski, Rada Miejska w dniu 29 listopada 2019 Uchwałą nr XIII/109/19 przyjęła Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych  Dzieci i Młodzieży.
Zgodnie z przyjętym programem podstawowymi formami wsparcia szczególnie uzdolnionych uczniów są:
1) nagroda pieniężna o charakterze motywacyjnym pod nazwą Stypendium Gminy Solec Kujawski,
2) indywidualna opieka naukowa, artystyczna, sportowa,
3) nagroda pieniężna dla najlepszego absolwenta szkoły ponadpodstawowej.
Szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Solec Kujawski bez względu na miejsce zamieszkania, określone zostały w przyjętej w dniu 19 grudnia 2019 Uchwale nr XIV/119/19 oraz w uchwale nr XVIII/159/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Solec Kujawski bez względu na miejsce zamieszkania.
Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić dyrektor szkoły w terminie do 30 kwietnia. W szcególnie uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie indywidualnej formy pomocy dla ucznia może zostać złożony w innym terminie.
Stypendia oraz indywidualne formy pomocy uczniom przyznaje Burmistrz Solca Kujawskiego. Decyzja Burmistrza jest ostateczna.
Do pobrania:  wniosek, oświadczenie, klauzula.

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 - archiwalna


Informacja dla rodziców w sprawie naboru na rok szkolny 2019/2020

 

Drodzy rodzice.

Informujemy, że rekrutacja do I klas szkół podstawowych rozpoczyna się 1 marca i potrwa do 29 marca. W roku szkolnym 2019/2020 naukę w klasie I szkoły podstawowej rozpoczyna dziecko 7‑letnie (tj. urodzone w roku 2012) oraz na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w roku 2019 kończy 6 lat (tj. urodzone w roku 2013), jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie dziecka do klasy I do następujących szkół:

- Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Tartacznej 25,

- Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy Słowackiego 4.

 

Dziecko w wieku 6 lat, które nie pójdzie do I klasy szkoły podstawowej, jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. Rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych rozpoczyna się 1 marca i potrwa do 15 marca. Rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie dziecka do następujących placówek, prowadzonych przez Gminę Solec Kujawski:

- Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek” przy ulicy Tartacznej 10,

- Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Tartacznej 25.

Wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu publicznym objęte mogą zostać dzieci w wieku od 3 do 6 lat, natomiast do oddziału przedszkolnego przy szkole przyjmowane będą dzieci w wieku 5 i 6 lat.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do powyższych szkół podstawowych, przedszkola publicznego i oddziału przedszkolnego można uzyskać w siedzibach placówek.

 

Ponadto informujemy, że na terenie gminy funkcjonuje przedszkole publiczne prowadzone przez osobę fizyczną:

- Przedszkole Publiczne Dinuś przy ulicy Kościuszki 12,

oraz dwa przedszkola niepubliczne:

- Przedszkole Niepubliczne „Reksio” przy ulicy Bohaterów Września 5,

- Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Niepubliczne Przedszkole przy ulicy Bohaterów Września 11,

szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do tych placówek można uzyskać w ich siedzibach.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w odnośnikach:

- „Nabór do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Solec Kujawski na rok szkolny 2019/2020”;

- „Nabór do szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020”.

Akty prawne obowiązujące w zakresie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Solec Kujawski:

1)      Zarządzenie nr V/25/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec Kujawski, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

2)      Uchwała nr XXIV/223/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

3)      Uchwała nr XXIV/224/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski.

 

 

Autor publikacji: Oswiata
Data publikacji: 2015-07-06 09:39:50
Data modyfikacji: 2020-08-13 13:08:13
Liczba odsłon: 6940
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
13.08.2020 13:08:13Oswiataedycja strony
13.08.2020 13:05:57Oswiataedycja strony
10.08.2020 14:35:24Oswiatazałącznik został usunięty
10.08.2020 14:30:55Oswiataedycja strony
10.08.2020 14:30:55Oswiatazałącznik został dodany
10.08.2020 14:18:11Oswiataedycja strony
10.08.2020 14:07:56Oswiataedycja strony
10.08.2020 14:07:56Oswiatazałącznik został dodany
10.08.2020 14:01:43Oswiataedycja strony
10.08.2020 14:01:43Oswiatazałącznik został dodany
10.08.2020 13:45:06Oswiataedycja strony
10.08.2020 13:45:06Oswiatazałącznik został dodany
10.08.2020 13:14:41Oswiataedycja strony
05.08.2020 11:11:43Oswiataedycja strony
03.06.2020 13:23:16Oswiataedycja strony
03.06.2020 13:10:58Oswiataedycja strony
28.05.2020 12:52:19Oswiataedycja strony
27.05.2020 12:47:12Oswiataedycja strony
27.05.2020 12:43:21Oswiataedycja strony
24.04.2020 09:48:22Oswiataedycja strony
23.03.2020 10:07:24Oswiataedycja strony
25.02.2020 10:52:32Oswiataedycja strony
25.02.2020 10:51:23Oswiataedycja strony
25.02.2020 10:49:19Oswiataedycja strony
25.02.2020 09:01:42Oswiataedycja strony
25.02.2020 09:00:09Oswiataedycja strony
25.02.2020 08:58:24Oswiataedycja strony
25.02.2020 08:57:31Oswiataedycja strony
25.02.2020 08:52:16Oswiataedycja strony
22.01.2020 12:05:51Oswiataedycja strony
22.01.2020 11:50:06Oswiataedycja strony
22.01.2020 11:47:31Oswiataedycja strony
02.12.2019 09:10:16Oswiataedycja strony
27.11.2019 14:56:56Oswiataedycja strony
27.11.2019 14:55:01Oswiataedycja strony
27.11.2019 14:53:21Oswiataedycja strony
27.09.2019 13:44:57Oswiataedycja strony
27.09.2019 13:43:16Oswiataedycja strony
26.09.2019 12:19:46Oswiataedycja strony
26.09.2019 12:15:06Oswiataedycja strony
09.09.2019 14:06:08Oswiataedycja strony
03.09.2019 16:22:58Oswiataedycja strony
03.09.2019 16:21:05Oswiataedycja strony
03.09.2019 16:16:57Oswiataedycja strony
03.09.2019 16:15:27Oswiataedycja strony
03.09.2019 16:13:09Oswiataedycja strony
02.09.2019 08:54:09Oswiataedycja strony
02.09.2019 08:52:18Oswiataedycja strony
27.08.2019 11:14:27Oswiataedycja strony
26.07.2019 11:31:27Oswiataedycja strony
04.06.2019 08:10:49Oswiataedycja strony
29.03.2019 09:31:13Oswiataedycja strony
29.03.2019 09:30:37Oswiataedycja strony
29.03.2019 09:28:43Oswiataedycja strony
27.02.2019 13:32:37Oswiataedycja strony
30.01.2019 15:09:04Oswiataedycja strony
30.01.2019 14:51:10Oswiataedycja strony
18.01.2019 13:43:01Oswiataedycja strony
16.01.2019 13:59:16Oswiataedycja strony
16.01.2019 13:57:04Oswiataedycja strony
31.10.2018 10:44:14Oswiataedycja strony
18.10.2018 08:19:22Oswiataedycja strony
12.09.2018 07:59:14Oswiataedycja strony
04.09.2018 11:44:59Oswiataedycja strony
23.08.2018 08:57:18Oswiataedycja strony
01.08.2018 08:59:49Oswiataedycja strony
01.08.2018 08:59:49Oswiatazałącznik został usunięty
18.07.2018 10:13:37Oswiataedycja strony
20.04.2018 12:50:13Oswiataedycja strony
30.03.2018 11:20:40Oswiataedycja strony
15.03.2018 13:19:29Oswiataedycja strony
05.03.2018 14:01:29Oswiataedycja strony
05.03.2018 13:58:54Oswiataedycja strony
06.02.2018 15:02:15Oswiataedycja strony
02.02.2018 08:59:11Oswiataedycja strony
30.01.2018 11:59:30Oswiataedycja strony
24.01.2018 07:52:54Oswiataedycja strony
06.07.2015 09:39:50Oswiatastrona została dodana