Strona główna

MENU

Edukacja

 

 

 SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PUBLICZNE

Przedszkole Publiczne nr 1 "Promyczek" w Solcu Kujawskim
ul. Tartaczna 10
86-050 Solec Kujawski
tel. +48 523871269
e-mail: przedszkole@promyczek.soleckujawski.pl
www: http://przedszkole-promyczek.cba.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim
z klasami Gimnazjum Publicznego nr 1 z siedzibą w Solcu Kujawskim prowadzonymi w Szkole Podstawowej nr 1
Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 1
ul. Tartaczna 25
86-050 Solec Kujawski
tel. +48 523871326
e-mail: sekretariat@jedynka.soleckujawski.pl

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim

Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 4
ul. Słowackiego 4
86-050 Solec Kujawski
tel. +48 523871359
fax. +48 523871359
e-mail: sekretariat@sp4.soleckujawski.pl
www: https://sp4soleckujawski.edupage.org

Gimnazjum Publiczne nr 2 w Solcu Kujawskim
ul. 29 Listopada 7
86-050 Solec Kujawski
tel. +48 523871498
fax. +48 523871207
e-mail: sekretariat@gp2.soleckujawski.pl
www: http://www.gp2.wsolcukujawskim.pl

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Solcu Kujawskim
ul. 23 Stycznia 13
86-050 Solec Kujawski
tel./fax +48 605469610
e-mail: psm@soleckujawski.pl
www: http://www.psm.soleckujawski.pl

Przedszkole Publiczne prowadzone przez osobę fizyczną
Przedszkole Publiczne Dinuś
ul. Kościuszki 12
86-050 Solec Kujawski
tel. +48 516798644
e-mail: przedszkoledinus@wp.pl
www: http://www.przedszkol.eu

 

 SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

ul. 29 Listopada 7
86-050 Solec Kujawski
tel. +48 523871309, +48 523871332
fax. +48 523878746
e-mail: sekretariat@zsoizsolec.edu.pl

 

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE

Przedszkole Niepubliczne "REKSIO"

ul. Bohaterów Września 5
86-050 Solec Kujawski
tel. 52 3871347
Strona internetowa: www.przedszkole-reksio.pl

Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Niepubliczne Przedszkole
ul. Bohaterów Września 11
86-050 Solec Kujawski
tel. 52 3878709

 

Placówki świadczące opiekę nad dziećmi do lat 3 w naszym mieście

KLUB DZIECIĘCY "KUBUSIOWY ZAKĄTEK"
ul. Bydgoska 6E
86-050 Solec Kujawski
tel. 669 529 895

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK KUBUSIOWY ZAKĄTEK
ul. Kościuszki 12
86-050 Solec Kujawski
tel. 669 529 895

Informujemy, że na portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia, pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych, uruchomiono mapę żłobków i klubów dziecięcych - narzędzie służące do wyszukiwania najbliższych żłobków i klubów dziecięcych. Na mapie tej, oprócz wskazania miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, pokazywane są również inne dane instytucji, w tym dane kontaktowe, godziny otwarcia, wysokośc opłat, liczba miejsc oraz liczba zapisanych dzieci.

 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego mogą otrzymać pomoc w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Aby otrzymać dofinansowanie należy spełnić przesłanki określone w art. 122ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59z późn. zm.).

Dokumenty, które należy przygotować ubiegając się o dofinansowanie:

Pracodawca musi złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika oraz następujące załączniki:

  1. Umowa o pracę zawarta z pracownikiem młodocianym w celu przygotowania zawodowego (kopia)
  2. Świadectwo pracy pracownika młodocianego, w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę (kopia)
  3. Świadectwo ukończenia szkoły zawodowej ucznia (kopia)
  4. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy (kopie)
  5. Dokumenty potwierdzające zdanie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (kopie)
  6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis <pobierz formularz> <pobierz instrukcję>
  7. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał pracodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości otrzymanej w tym okresie pomocy de minimis, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. <wzór oświadczenia>

Wszystkie kopie muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.
<pobierz formularz wniosku>  <klauzula informacyjna>

Informujemy również, że każdy pracodawca, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, powinien powiadomić o zawarciu takiej umowy wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.
<pobierz druk zawiadomienia>

 

 OBOWIĄZEK NAUKI       

Informujemy, że zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, do obowiązków gminy należy kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy.
Zgodnie z art. 40 ust. 2 powyższej ustawy, rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, obowiązani są do informowania organów gminy (na ich żądanie) o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.
Oświadczenie o formie spełniania obowiązku nauki.
<pobierz druk oświadczenia> <klauzula informacyjna>

 

 DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019       

Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 usługę przewozu uczniów do szkół nadal realizować będzie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Bydgoszczy.
Dowozy i odwozy w trakcie roku szkolnego 2018/2019 odbywać się będą na dotychczasowych trasach i według dotychczasowego szczegółowego rozkładu jazdy autobusów na poszczególnych liniach:
- Trasa nr 1 Solec Kujawski - Chrośna - Solec Kujawski <rozkład jazdy>
- Trasa nr 2 Solec Kujawski - Otorowo - Rudy - Solec Kujawski <rozkład jazdy> <trasa dowozu godz. 6.40> <trasa odwozu godz. 15.40>
- Trasa nr 3 Solec Kujawski - Przyłubie - Solec Kujawski <rozkład jazdy>

 

LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY       

Informujemy, że w terminie do 30 kwietnia każdego roku można składać wnioski do Burmistrza Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim o przyznanie stypendium dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży osiągającej wybitne wyniki w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu.
Informacje o Lokalnym Programie Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, wzór wniosku o przyznanie stypendium dla szczególnie udolnionych dzieci i młodzieży oraz wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz po kliknięciu w link <Lokalny Program>.

 

 WYPRAWKA SZKOLNA

Wyprawka szkolna 2018

 

W bieżącym roku pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników, obejmuje się uczniów:

- słabowidzących,

- niesłyszących,

- słabosłyszących,

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód – do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Wnioski o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników wraz z niezbędnymi dokumentami można składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019.


 

 

STYPENDIUM SZKOLNE 2018/2019

Do  15 września br. można złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019.

Stypendia szkolne na podstawie dyspozycji art. 90b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.) przysługują:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Warunkiem otrzymania pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego jest spełnienie kryterium dochodowego. Kryterium to jest spełnione, gdy dochód netto na osobę w rodzinie uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekroczy kwoty 514 zł.

Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy stypendialnej i spełniające powyższe kryteria składają wnioski do Burmistrza Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim (UMiG ul. 23 Stycznia 7 – pokój nr 25) nie później niż do 15 września br. (w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października).

Druki wniosków można pobierać w Urzędzie Miasta i Gminy  ul. 23 Stycznia 7 – punkt informacji lub w Referacie Edukacji – pokój nr 25. <pobierz druk> <klauzula informacyjna>

Wnioskodawcami mogą być:

- rodzice lub opiekunowie prawni małoletniego ucznia,

- pełnoletni uczeń samodzielnie,

- dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt.2.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów.