wtorek
29
września
2020
Imieniny: Michalina / Michał / Rafał

RSSRSS

Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej         Przejdź do: "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"

 

Gdzie załatwić sprawę

 Kompetencje urzędników

BIURO INFORMACJI –
do zadań kierownika Biura Informacji należą między innymi: kształtowanie wizerunku Gminy, informowanie o pracy samorządu, współpraca z mediami, informowanie o działalności samorządu przez internet, gromadzenie dokumentacji fotograficznej, redagowanie biuletynu „Soleckie Wiadomości z Ratusza”, prowadzenie strony internetowej i inne.

REFERAT FINANSOWO – PODATKOWY – wchodzi w skład Wydziału Budżetu i Finansów. Zadania referatu, to przede wszystkim planowanie wysokości stawek niektórych podatków i opłat lokalnych i ich wymierzanie po uchwaleniu przez Radę, przygotowywanie projektów decyzji w sprawie umorzeń, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty podatków i opłat lokalnych, terminowe wystawianie upomnień dla zalegających w zobowiązaniach podatkowych oraz niezwłoczne kierowanie tytułów do egzekucji, prowadzenie ewidencji i aktualizacja tytułów wykonawczych, etc.

REFERAT REALIZACJI INWESTYCJI – jest częścią Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Do jego zadań należy głównie opracowywanie danych do wieloletnich planów inwestycyjnych czy przygotowanie i prowadzenie inwestycji gminnych, w tym między innymi: opracowywanie materiałów do wszczęcia procedury przetargowej w trybach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, sporządzanie umów na projekty, nadzory i roboty budowlane, prowadzenie spraw związanych z inwestycjami komunalnymi, rozpatrywanie wniosków i realizacja inwestycji wnioskowanych przez mieszkańców, uzgodnienie trasy przyłączy i sieci gazociągów, kanalizacji, linii energetycznych i wodociągów lokalizowanych na terenach gminnych poza pasem drogowym i wydawanie zezwoleń na lokalizację w/w infrastruktury technicznej oraz zajęcie terenu na czas budowy, oraz wiele innych.

BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO – tak jak Referat Realizaji Inwestycji, Biuro Planowania Przestrzennego przynależy do Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Biuro zajmuje się między innymi: sporządzaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz jego zmian w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, organizowaniem dyskusji publicznych nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium oraz w projektach planów miejscowych,  prowadzeniem rejestru planów miejscowych, prowadzeniem rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę planów miejscowych, wydawaniem wyrysów i wypisów ze studium oraz z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku planu miejscowego, w trybie określonym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wydawaniem postanowień w sprawie opinii do wstępnych projektów podziału nieruchomości co do zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz wiele innych.

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH – Biuro wykonuje zadania Urzędu związane z zamówieniami na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania. Do zadań Biura należy, w szczególności: prowadzenie rejestru zamówień publicznych, korespondencji i odwołań, prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych, przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w sprawach dotyczących zamówień publicznych, gromadzenie informacji związanych z możliwościami pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na inwestycje gminne, czy też prowadzenie całokształtu zagadnień w zakresie pozyskiwania danych programowych dla przewidywanych inwestycji.

REFERAT NIERUCHOMOŚCI I ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH – Zadania Referatu, będącego częścią Wydziału Gospodarki mieniem w zakresie gospodarki mieszkaniowej to np:  gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Gminy, w skład którego wchodzą lokale mieszkalne w budynkach stanowiących wyłączną własność gminy i lokale mieszkalne, stanowiące własność gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych, czy współpraca z zarządcami Wspólnot Mieszkaniowych, w tym udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych. Działania referatu w zakresie nieruchomości to przede wszystkim gospodarka nieruchomościami komunalnymi (m.in. sprzedaż, zamiana itp.), oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem, użyczenie, trwały zarząd, wydawanie decyzji podziałowych, czy przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO – Biuro wchodzi w skład Wydziału Gospodarki Mieniem, do jego zadań należy sporządzanie i prowadzenie dokumentacji związanej z komunalizacją, badanie ksiąg wieczystych nieruchomości gminnych, inwentaryzacja majątku gminnego, prowadzenie ewidencji i dokumentacji jednostek organizacyjnych Gminy i spółek, w których Gmina ma udziały lub akcje, współpraca z zarządami i radami nadzorczymi spółek, w których Gmina ma udziału lub akcje, prowadzenie ewidencji gospodarstw rolnych, prowadzenie operatu nazewnictwa ulic na terenie miasta i numeracji porządkowej nieruchomości na terenie miasta i gminy, oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości.

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA – Przynależy do Wydziału Utrzymania Miasta. Spośród wielu obszarów, którymi się zajmuje ważne z nich to m. in.: realizacja zadań wynikających z polityki ekologicznej państwa, w szczególności: udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, prowadzenie edukacji ekologicznej, poprzez organizowanie lub koordynowanie organizowanych konkursów o tematyce ekologicznej, popularyzowanie ekologii między innymi w Wiadomościach z Ratusza i na zebraniach z mieszkańcami, współpracę z przedsiębiorcami. Oprócz tego Referat podejmuje rozmaite czynności mających na celu ochronę środowiska, takie jak kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska, a w przypadku negatywnego oddziaływania na środowisko i naruszenia przepisów ochrony środowiska, gdy przepisy prawa nakładają taki obowiązek (prowadzenie postępowania wyjaśniającego), w przypadku, gdy gmina nie jest organem odpowiednim do załatwienia danej sprawy - przekazywanie do odpowiednich instytucji informacji o naruszeniu przepisów ochrony środowiska. Referat zajmuje się gospodarką odpadów a szczególnie wydawaniem pozwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,  prowadzeniem ewidencji dzikich wysypisk, czy również współpracą z podmiotami gospodarczymi w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie. Podmiot zajmuje się ochroną przyrody, w tym np. wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości, występowaniem do starostwa o zgodę na usunięcie drzew rosnących na gruntach komunalnych, wymierzaniem kar administracyjnych w zakresie ochrony przyrody, oraz prowadzeniem rejestru pomników przyrody. Ochrona powietrza również jest jednym z elementów zainteresowań Referatu, tak samo jak realizacja zadań wynikających z prawa wodnego, ochrona zwierząt i gospodarka łowiecka, gospodarka leśna czy utrzymanie zieleni miejskiej.

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ – Prowadzi wiele działań w zakresie utrzymania dróg. Są to: prowadzenie i aktualizacja ewidencji dróg będących w Zarządzie Gminy,  pomoc w uzyskaniu zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu wykonywania robót nie związanych z funkcjonowaniem drogi oraz na umieszczanie urządzeń w drogach nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz naliczanie opłat, wydawanie zezwoleń na lokalizację budowy lub przebudowy zjazdu z dróg gminnych, zarządzanie drogami publicznymi w oparciu o zatwierdzony plan rzeczowo-finansowy, poprzez m. in.: remont dróg czy właściwe utrzymanie stanu oświetlenia ulic i placów, bieżąca współpraca z instytucjami, takimi jak: policja, straż pożarna, pogotowie wodne, nadzór budowlany, inspekcja ochrony środowiska, jednostki organizacyjne gminy, w tym szkoły oraz inne jednostki i instytucje. Poza tym, Referat Gospodarki Komunalnej zajmuje się monitorowaniem bieżącej sytuacji w Gminie, z uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na utrzymanie ładu i porządku publicznego w dziedzinach, takich jak: utrzymanie czystości, ochrona środowiska, bezpieczeństwo na drogach, a także opracowywaniem projektów planów rozwoju sieci drogowej i bieżącym informowaniem, o tych planach komórki organizacyjnej sporządzającej miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

REFERAT GOSPODARCZO – TECHNICZNY – Kieruje zespołem pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, robót publicznych i innych form zatrudnienia, w szczególności w zakresie: utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, utrzymania terenów zielonych, utrzymania we właściwym stanie technicznym miejskich placów zabaw, utrzymanie we właściwym stanie technicznym znaków drogowych, tablic informacyjnych itp., konserwacji i modernizacji rowów melioracyjnych, prac remontowo-budowlanych w gminnych zasobach mieszkaniowych, lokalach użytkowych oraz prac drogowych. Oprócz tego Referat koordynuje usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych, transport dla potrzeb Urzędu oraz jednostek organizacyjnych, a także ustala i rozlicza kosztów z tym związane, dba o utrzymanie w dobrym stanie technicznym budynków mieszkalnych i lokali użytkowych stanowiących wyłączną własność gminy, oraz zajmuje się ustalaniem wysokości stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe oraz składników czynszu i rozliczanie tych składników.

BIURO PROMOCJI – Zadania Biura Promocji związane są głównie z działaniami mającymi na celu promocję gminy, również kształtowanie jej wizerunku oraz przygotowywanie i realizacja działań promocyjnych i organizacje udziału w targach i wystawach. Prowadzenie spraw związanych z turystyką i kulturą oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie przygotowywania wydawnictw, zakupu materiałów promocyjnych, wystawienniczych, również zaliczają się do obszaru realizowanych działań Biura.

REFERAT ORGANIZACYJNY – Referat jest częścią Wydziału Organizacyjnego, w zakres jego obowiązków wchodzą takie zadania jak między innymi: organizacja  pracy Urzędu, w tym zapewnienie materialno-technicznych warunków pracy, zamieszczanie ogłoszeń, obwieszczeń, komunikatów i innych informacji w miejscach publicznych, w tym dotyczących publikacji w dziennikach urzędowych,  podejmowanie działań w celu minimalizacji bezrobocia, w tym organizowanie i nadzorowanie zatrudniania osób bezrobotnych w ramach zatrudnienia subsydiowanego, prowadzenie spraw z zakresu szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników, współudział  w organizowaniu i przeprowadzania wyborów prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych oraz referendów pod kierownictwem Urzędnika Wyborczego, w tym w zakresie informatyzacji, prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej – wprowadzanie i aktualizacja danych,  przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków, przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza lub Sekretarzem, bądź kierowanie ich do właściwego wydziału, referatu, biur lub samodzielnego stanowiska pracy.

REFERAT EDUKACJI – Referat liczy sobie bardzo wiele zadań, które wykonuje w ramach swoich obowiązków. Zajmuje się wszystkimi działaniami związanymi z szeroko pojętą oświatą w gminie Solec Kujawski. Przykładowe zadania referatu to: prowadzenie   nadzoru   nad   prawidłowym   wykonywaniem   zadań  przez podległe placówki oświatowe, zgodnie z kompetencjami organu prowadzącego, prowadzenie spraw związanych z ustalaniem planu sieci publicznych przedszkoli  oraz sieci szkół i granic ich obwodów, prowadzenie ewidencji niepublicznych przedszkoli i szkół, prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, łączeniem, przekształcaniem i likwidacją przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez miasto i gminę Solec Kujawski; koordynowanie działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży, w tym zapewnianie uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego możliwości edukacji w oddziałach  ogólnodostępnych; realizacja spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad przestrzeganiem przepisów organizacji pracy szkół i przedszkoli oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy wychowanków, uczniów i pracowników w szkołach i przedszkolach, dla których miasto i gmina Solec Kujawski jest organem prowadzącym; prowadzenie spraw związanych z naborem i rekrutacją do szkół i przedszkoli publicznych, ustalanie    zasad    dofinansowywania    doskonalenia    zawodowego  pracowników pedagogicznych szkół i przedszkola, koordynowanie i prowadzenie spraw związanych  z przyznawaniem Nagród Burmistrza, dyrektorom nauczycielom oraz absolwentom szkół ponadgimnazjalnych, koordynowanie i prowadzenie spraw związanych  z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów, w tym przyznawania stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych, analiz stanu organizacyjnego szkół i związanych z tym kosztów, opracowanie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta i gminy Solec Kujawski oraz wiele innych.

URZĄD STANU CYWILNEGO – Urząd Stanu Cywilnego wykonuje następujące zadania: rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, udzielanie ślubów cywilnych, obsługa ślubów konkordatowych, wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, wydawanie zaświadczeń, zezwoleń i decyzji administracyjnych na podstawie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, prawa o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o   zmianie imienia i nazwiska, przyjmowanie oświadczeń na podstawie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli spadkodawców w postaci testamentu alograficznego, opracowywanie spraw z zakresu ustawy o zbiórkach publicznych, opracowywanie spraw z zakresu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, opracowywanie spraw z zakresu ustawy o zgromadzeniach publicznych, prowadzenie archiwum USC, występowanie z wnioskiem o nadanie Medalu „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH – Referat zajmuje się realizacją zadań związanych z ewidencją ludności, dowodów osobistych, działalności gospodarczej, Urzędu Stanu Cywilnego takich jak mi. in.: sporządzanie i aktualizowanie spisów wyborców, ewidencja działalności gospodarczej, czy wydawanie zezwoleń i prowadzenie rejestru na sprzedaż wyrobów alkoholowych i piwa. Zadania z zakresu Obronności, Obrony Cywilnej i Wojskowości to głównie organizacja i doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, przygotowywanie decyzji w sprawie ustalania świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe, kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej. Zadania związane z Zarządzaniem Kryzysowym są następujące: kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Gminy, realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego, opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego, zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego, zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym, czy także współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

Autor publikacji: grzegorz_sm
Data publikacji: 2015-08-20 14:41:38
Data modyfikacji: 2019-12-06 13:50:54
Liczba odsłon: 5664
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
06.12.2019 13:50:54Marta Olszowiecedycja strony
20.08.2015 14:41:38grzegorz_smstrona została dodana