wtorek
29
września
2020
Imieniny: Michalina / Michał / Rafał

RSSRSS

Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej         Przejdź do: "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"

 

Inwestycje

 

 INWESTYCJE

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OTOROWO - SOLEC KUJAWSKI

Trwają prace związane z budową ścieżki rowerowej przy ul. Piotra Skargi. Rozebrano istniejące chodniki i rozpoczęto wycinkę drzew. Prace wykonuje firma Roboty Ziemne, Budowlane i Drogowe Mariusz Szczepański z solca Kujawskiego

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY UL. LEŚNEJ W SOLCU KUJAWSKIM

W październiku 2019 ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej wraz z przebudową oświetlenia ulicznego. W ramach dokumentacji opracowano projekt budowlany, projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, przedmiary robót orasz kosztorys inwestorski. Planowany termin rozstrzygnięcia przetargu to pierwsza dekada grudnia.

OŚWIETLENIE UL. ŚREDNIEJ

W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę projektu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  na budowę  oświetlenia ulicy Średniej na odcinku od ul. Orzechowej  do ul. Haskiej w Solcu Kujawskim." Planowany termin zakończenia prac projektowych 15 września 2018 r.

Dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników ulicy Średniej odbyły się rozmowy z gestorem sieci oświetlenia ulicznego. Niestety niemożliwe okazało się wykorzystanie istniejących słupów energetycznych dla prawidłowego oświetlenia ulicy.
W związku z tym Gmina przystąpiła do prac projektowych; zakończono  już dokumentację projektową oświetlenia odcinka ulicy Średniej od ul. Orzechowej do ul. Powstańców.
Pozostały odcinek ul. Średniej do ul. Haskiej wymaga pozyskania dodatkowych terenów dla budowy oświetlenia wraz z chodnikiem, które planowane są po południowej stronie  ulicy.
Dla zrealizowania zadania niezbędne jest uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (tzw. decyzja ZRID), którą uzyskamy na początku 2019 roku.
Wykonanie oświetlenia ulicy Średniej wraz z chodnikiem zawarte zostało w projekcie budżetu na 2019 rok.

 INWESTYCJE KUBATUROWE

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

W listopdzie Gmina wystąpiła z wnioskiem do Starostwa Powiatowego

REWITALIZACJA SPOŁECZNO - GOSPODARCZA, PRZEBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 12

W połowie grudnia 2019 zaplanowano ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową i termomodernizacją segmentu C budynku przy ul. Kościuszki 12. Planowany termin realizacji inwestycji wraz z zagospodarowaniem terenu to koniec maja 2021 r.

REWITALIZACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA– PRZEBUDOWA BUDYNKU Nr 4  PRZY
PLACU JANA PAWŁA II


W październiku 2019 podpisano aneks terminowy z wykonawcą robót budowlanych - BYDGOSTIA Sp. z o.o. Planowany termin zakończenia inwestycji - koniec czerwca 2020 r.

W 2018 roku została opracowana przez firmę pana Wojciecha Świerczyńskiego - MODERNEKO z Częstochowy dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji oraz przebudowy budynku nr 4 wraz z zagospodarowaniem terenu. Trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wyborem wykonawcy robót budowlanych.
W ramach projektu przewidziano całkowitą przebudowę obiektu z wymianą konstrukcji stropów, dachu, schodów wewnętrznych i zewnętrznych, montażem wewnętrznej windy, wykonaniem nowych instalacji wod-kan, co i elektrycznych, z budową kotłowni gazowej, montażem paneli fotowoltaicznych na dachu. Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu zaplanowano odrestaurowanie elewacji frontowej z rekonstrukcją i naprawą gzymsów, naprawą detali.

Po przebudowie obiekt będzie służył Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Opieki Społecznej. W budynku prowadzone będą działania aktywizujące i integrujące w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Znajdą tu swoje miejsce m.in klub Senior+ oraz klub samopomocy.

Wizualizacja budynku nr 4

OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI

Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Solec Kujawski (Otwarte Strefy Aktywności)

 Gmina złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie realizacji trzech stref rekreacyjno-sportowych w mieście: przy ul. Ugory, przy świetlicy Jagódka oraz przy OSiR, w ramach "Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym  - Otwarte Stefy Aktywności (OSA) edycja 2018".  Wniosek, z uwagi na przyjęty w trakcie oceny  poziom wskaźnika dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy, został rozpatrzony negatywnie.   Wtedy zdecydowano na realizację strefy rekreacyjno-sportowej przy ul. Ugory ze środków własnych Gminy. Dwukrotnie ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy  strefy i w obu przypadkach w przetargu nie została złożona żadna oferta - nie zgłosił się żaden wykonawca.
W drugiej połowie października planowane jest ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy po raz trzeci - z terminem realizacji do końca marca przyszłego roku.

Zakres poszczególnych stref przedstawia się następująco:

 1. OSA przy ul. Ugory składać się będzie z placu zabaw, siłowni plenerowej i strefy relaksu. Strefa obejmie powierzchnię 591,80 m2.

Wyposażenie strefy obejmuje następujące urządzenia:

a) plac zabaw:

- zestaw zabawowy konstrukcji drewnianej, w skład którego wchodzą takie elementy jak: podest z pływaków,

zjeżdżalnia 120 cm, przeplotnia drewniana, drabina krzyżowa, pomost wiszący,

- sześciokąt konstrukcji drewnianej z metalowymi poręczami, łącznikami i łańcuchami,

- diament obrotowy linowy z rdzeniem stalowym;

b) siłownia plenerowa:

- biegacz konstrukcji stalowej,

- wioślarz konstrukcji stalowej,

- twister konstrukcji stalowej,

- prasa nożna konstrukcji stalowej,

- rowerek konstrukcji stalowej,

- orbitrek konstrukcji stalowej;

c) strefa relaksu:

- tablica do gry w kółko i krzyżyk,

- stolik do gry w szachy i chińczyka,

- 4 ławki z bali z oparciem,

- kosz na śmieci,

- tablica informacyjna z regulaminem,

- stojak na rowery.

 Zakres rzeczowy zadania obejmował będzie: wyznaczenie otwartej strefy aktywności, usunięcie istniejącego zakrzewienia kolidującego z urządzeniami w wyznaczonym obszarze, wykonanie ogrodzenia, montaż urządzeń, wykonanie nasadzeń, przycięcie gałęzi istniejących drzew oraz wykonanie nawierzchni z piasku płukanego.
 

2. OSA przy świetlicy wiejskiej „Jagódka” składać się będzie z placu zabaw, siłowni

plenerowej i strefy relaksu. Strefa obejmie powierzchnię 360 m2. Wyposażenie strefy obejmuje następujące urządzenia:

a) Plac zabaw:

- zestaw zabawowy konstrukcji drewnianej, w skład którego wchodzą takie elementy jak: podest z pływaków, zjeżdżalnia 120 cm, przeplotnia drewniana, drabina krzyżowa, pomost wiszący,

- sześciokąt konstrukcji drewnianej z metalowymi poręczami, łącznikami i łańcuchami,

- linarium Mała Piramida,

- sprężynowiec jednoosobowy,

- huśtawka ważka na podstawie metalowej,

- karuzela tarczowa;

b) Siłownia plenerowa:

- biegacz konstrukcji stalowej,

- wioślarz konstrukcji stalowej,

- twister konstrukcji stalowej,

- prasa nożna konstrukcji stalowej,

- rowerek konstrukcji stalowej z pylonem,

- orbitrek konstrukcji stalowej;

c) Strefa rekreacji:

- tablica do gry w kółko i krzyżyk,

- stół do gry w szachy i chińczyka,

- 5 ławek z bali z oparciem,

- 2 kosze na śmieci,

- 2 tablice informacyjne z regulaminem,

- stojak na rowery.

 Zakres rzeczowy zadania obejmował będzie: wyznaczenie otwartej strefy aktywności, wykonanie ogrodzenia, montaż urządzeń, wykonanie zieleni ozdobnej, wykonanie nawierzchni z piasku płukanego oraz wykonanie trawnika.

3. OSA przy Ośrodku Sportu i Rekreacji składać się będzie z siłowni plenerowej i

strefy relaksu. Strefa obejmie powierzchnię 371,00 m2. Wyposażenie strefy obejmuje następujące urządzenia:

a) Siłownia plenerowa:

- biegacz konstrukcji stalowej,

- wioślarz konstrukcji stalowej,

- twister konstrukcji stalowej,

- prasa nożna konstrukcji stalowej,

- rowerek konstrukcji stalowej z pylonem,

- orbitrek konstrukcji stalowej;

b) Strefa rekreacji:

- tablica do gry w kółko i krzyżyk,

- stół do gry w szachy i chińczyka,

- 4 ławki z bali z oparciem,

- kosz na śmieci,

- tablica informacyjna z regulaminem,

- stojak rowerowy.

 Zakres rzeczowy zadania obejmował będzie: wyznaczenie otwartej strefy aktywności, usunięcie istniejącego zakrzewienia w wyznaczonym obszarze, montaż urządzeń, wykonanie nasadzeń, przycięcie gałęzi istniejących drzew oraz wykonanie nawierzchni z piasku płukanego.

 Całkowita wartość projektu: 288 tys. zł, a wnioskowane dofinansowanie 125 tys. zł.

 Okres realizacji projektu: styczeń - październik 2018 r.

 Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w maju bieżącego roku.

 

OSA przy świetlicy wiejskiej "Jagódka" - podgląd zagospodarowania terenu

OSA przy Ośrodku Sportu i Rekreacji - podgląd zagospodarowania terenu

PRZEPRAWA PROMOWA PRZEZ WISŁĘ

W maju została podpisana umowa między zamawiającym, tj. Województwem Kujawsko – Pomorskim w imieniu którego działa Zarząd  Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy a firmą TECHNO MARINES Sp. z o.o. z Malborka na opracowanie dokumentacji projektowej, wybudowania, dostawy i rozruch eksploatacyjny wraz z wyposażeniem ruchomym promu pasażersko – samochodowego boczno kołowego, za kwotę 5,9 mln zł brutto. Terminy: zaprojektowanie i wybudowanie – kwiecień 2019 r., dostawa promu – do 1 miesiąca od wybudowania promu, rozruch eksploatacyjny – przez 4 miesiące od dostarczenia promu (w okresie rozruchu kursowanie promu będzie bez pobierania opłat), uruchomienie odpłatne promu – od września 2019 r.

 • ·W maju została podpisana umowa między zamawiającym, tj. Województwem Kujawsko – Pomorskim w imieniu którego działa Zarząd  Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy a konsorcjum firm: firmą GOTOWSKI – Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. z Bydgoszczy (lider), Zakładem Usług Mostowych KORMOST Marek Gotowski z Bydgoszczy (partner) oraz Przedsiębiorstwem Budownictwa Hydrotechnicznego HYDRO-EKO Sp. z o.o. z Bydgoszczy (partner) na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych na przebudowę/rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 249 na odcinku od drogi krajowej nr 80 do drogi wojewódzkiej nr 394 wraz z przebudową przyczółków promowych, na kwotę 12,8 mln zł brutto. Terminy: przyczółki promowe – listopad 2019 r., pozostały przedmiot umowy – grudzień 2019 r.
 • W maju Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" w ramach Działania 5.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 -2020. Po przeprowadzeniu przez Komisję Oceny Projektów powołanej do oceny projektu w ramach trybu pozakonkursowego konkursu nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-50P/18, w dniu 17.10.2018 r. Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego podjął Uchwałę nr 40/1978/18 w sprawie zatwierdzenia projektu i wybranie go do dofinansowania w ramach RPO WK-P na lata 2014 - 2020, a na mocy Uchwały  nr 4/115/19  z dnia 1 lutego 2019 r. przyznał dofinansowanie na realizację projektu w kwocie 15.768.661,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Aktualnie trwa realizacja projektu prowadzona przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy".

  Prom wiślany w budowie

  Budowa promu w malborskiej firmie Techno-Marine, fot. materiały Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

  W malborskiej firmie Techno-Marine powstaje jednostka promowa, która będzie kursować między brzegami Wisły na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa w gminie Zławieś Wielka. Trwają również przygotowania do rozpoczęcia przebudowy przyczółków i dróg dojazdowych do przeprawy.

   - Przeprawa promowa pomoże skomunikować ważne drogi krajowe nr 10 oraz 80, poprawi dostęp mieszkańców gminy Zławieś Wielka do miejsc pracy na terenie soleckiego parku przemysłowego. Liczymy też, że wpłynie na podniesienie atrakcyjności turystycznej tej części województwa. Samorząd województwa realizuje przedsięwzięcie wspólnie z Solcem Kujawskim, który jest partnerem wiodącym, powiatami bydgoskim, toruńskim oraz gminą Zławieś Wielka - tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.


  Prom

  Przetarg na zakup i rozruch jednostki promowej wygrała spółka Techno-Marine z Malborka, która zrealizuje zamówienie za kwotę 5,9 mln zł. Prom zostanie objęty 24-miesięczną gwarancją. Wszystkie części kadłuba i zabudowy są już zmontowane. W najbliższych dniach rozpocznie się malowanie. Wykonawca przygotowuje się również do instalacji silników oraz innych części wyposażenia. Jednostka powinna być gotowa na przełomie wiosny i lata.

  Prom będzie jednostką boczno-kołową, z dwoma silnikami napędzającymi koła łopatkowe. Na głównym pokładzie znajdzie się miejsce dla 15 samochodów osobowych  lub 1 autobusu, 2 busów i 6 samochodów osobowych.  Na dziobie i rufie zamocowane będą klapy wjazdowo-zjazdowe podnoszone siłownikami hydraulicznymi. Na prawej burcie w rejonie śródokręcia usytuowana ma być sterówka, posadowiona nad pokładem w celu zapewnienia dobrej widoczności. Na lewej burcie będą miejsca siedzące dla 42 pasażerów, a na prawej dla 16 osób.

  Przyczółki i drogi

  Remont dróg dojazdowych do przeprawy oraz modernizację przyczółków wykona wyłonione przetargu konsorcjum firm, którego liderem jest firma Kormost. Inwestycja jest  realizowana w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Do tej pory zakończyły się prace projektowe, teraz kompletowane są decyzje i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia prac budowlanych. Wartość zadania to 12,8 mln zł.

  Od strony Solca Kujawskiego droga zostanie wzmocniona na odcinku od ul. Bydgoskiej do przyczółków, a na północnym brzegu od drogi krajowej nr 80 do przyczółków. Zaplanowano wykonanie jezdni o szerokości 6 metrów z poboczem, od strony Solca powstanie również chodnik. Trasa będzie dostosowana do przejazdu pojazdów o nacisku do 10 ton na oś. Od strony Czarnowa - na przewężonym przejeździe przez koronę wału, gdzie ulokowane są urządzenia hydrotechniczne - pojawi się wahadłowa sygnalizacja świetlna. W ramach zadania skorygowana zostanie też geometria skrzyżowań ul. Żeglarskiej z ul. Kościuszki i Bydgoską w Solcu Kujawskim.  Przy skrzyżowaniu z drogami krajowymi w Solcu Kujawskim (DK nr 10) oraz Czarnowie (DK nr 80) staną tablice informujące m.in. o czasie oczekiwania na prom.

  Najwięcej prac będzie toczyć się w obrębie istniejących wojskowych przyczółków. Zostaną one rozbudowane, oświetlone oraz wyposażone w monitoring. Przy każdym powstaną dwa stanowiska do przybijania jednostki promowej - takie rozwiązanie uwzględnia wahania poziomu wody w Wiśle. Przy przeprawie funkcjonować będą niewielkie parkingi (miejsce dla autokaru i 5 pojazdów osobowych).

  Wspólnie dla uruchomienia przeprawy

  Realizacja zadania została ujęta w Kujawsko-Pomorskim Planie Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej na lata 2014-20. Będzie ono sfinansowane w oparciu o Regionalny Program Operacyjny. Środki na funkcjonowanie przeprawy oprócz biletów zapewnią wspólnie samorząd województwa oraz powiaty bydgoski, toruński , a także gminy Solec Kujawski i Zławieś Wielka.

   Prom w liczbach:

  • Długość konstrukcyjna - 24 m
  • Szerokość konstrukcyjna - 11 m
  • Prędkość - 13 km/h  d.. Moc silników - każdy ok. 89-120 kW
  • Pojemność - 15 samochodów osobowych + 80 pasażerów

   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

   

   


   

   
  PODPISANIO POROZUMIENIE W SPRAWIE PROMU - 26.09.2017

  • Przedstawiciele samorządów współuczestniczących w projekcie budowy przeprawy promowej przez Wisłę, na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa, podpisali w urzędzie marszałkowskim w Toruniu, porozumienie o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektu oraz eksploatacji promu. W imieniu urzędu marszałkowskiego - lidera projektu - dokument podpisał marszałek Piotr Całbecki, powiaty bydgoski i toruński reprezentowali starostowie Wojciech Porzych i Mirosław Graczyk, a dwie nadwiślańskie gminy Teresa Substyk, burmistrz Solca Kujawskiego oraz Jan Surdyka, wójt gminy Zławieś Wielka. Zgodnie z porozumieniem lider projektu pokryje połowę kosztów, a pozostali partnerzy po 12,5 proc. każdy, zarówno jeśli chodzi o realizację projektu, jaki o koszty eksploatacji promu. Projekt będzie przebiegał w dwóch równoległych etapach, pierwszy to budowa i uruchomienie promu (wraz z jego rozruchem) i drugi – rozbudowa przyczółków i przebudowa układu drogowego po stronie Solca i Czarnowa. Rozruch promu planowany jest na przełom lat 2018 i 2019. Inwestycja znalazła się w Kujawsko – Pomorskim Planie Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej, co umożliwia dofinansowanie zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.
  • w październiku br. została sporządzona przez P.U. EPRO z Torunia Karta Informacyjna Przedsięwzięcia w ramach projektu: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę".
  • w październiku br. została opracowana przez firmę PROKSEN Sp. z o.o. z Torunia, dokumentacja aplikacyjna niezbędna do pozyskania dofinansowania z EFRR na przebudowę drogi nr 249.
  • w listopadzie br. został ogłoszony, przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, przetarg nieograniczony na zaprojektowanie, wybudowanie, dostawę i rozruch eksploatacyjny wraz z wyposażeniem ruchomym promu pasażersko - samochodowego.
  • Gmina Solec Kujawski otrzymała na tą inwestycję dofinansowanie w wysokości ok. 10.763 tys. zł. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego

 PROJEKTY

Szczegóły znajdziesz TUTAJ

 DROGI GMINNE
 Budowa dróg na osiedlu Leśnym

Rozpoczęła się realizacja zadania inwestycyjnego obejmującego budowę nieutwardzonych części ulic: Prostej, Zbożowej i Łąkowej na osiedlu Leśnym w Solcu Kujawskim wraz z przebudową przejazdu kolejowego typu C linii kolejowej nr 18 relacji Kutno-Piła w km 140,464 w ramach zadania pn.: „Budowa dróg na Osiedlu Leśnym wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim”. Wykonawcą robót budowlanych jest konsorcjum w składzie: WIMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Koronowie (kod pocztowy 86-010),ul. Nadrzeczna 24, oraz  firma DROMAKS PIOTR MYSZKIER z siedzibą w Bydgoszczy (kod pocztowy 85-356), ul. Żytnia 25.

Zadanie realizowane będzie etapowo:

-       I etap obejmuje budowę ul. Prostej, budowę kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Prostej oraz przebudowę przejazdu kolejowego w terminie do końca grudnia 2020 r.,

-       II etap obejmuje budowę ul. Zbożowej oraz budowę kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej na odcinku od ul. Prostej do ul. Zbożowej w terminie do końca listopada 2021 r.,

-       III etap obejmuje roboty drogowe w ul. Łąkowej w terminie do końca października 2022 r.

Inwestycja realizowana jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość dofinansowania: 4 970 583,20 zł.


Solec Kujawski, 31.07.2020 r.

 Przebudowa rowu melioracji szczegółowej R-1 na odcinkach ul. Kujawskim, ul. Szarych Szeregów i ul. Słowiczej w Solcu Kujawskim

Gmina Solec Kujawski przygotowała operat wodnoprawny „Przebudowa rowu melioracji szczegółowej R-1 na odcinkach ul. Kujawskiej, ul. Szarych Szeregów i ul. Słowiczej w Solcu Kujawskim”. Decyzją Starosty Bydgoskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. uzyskała pozwolenia wodnoprawne na przebudowę przedmiotowego rowu.

W 2018 roku wykonane zostały prace związane z konserwacją rowu melioracji szczegółowej R-1, R-1B, o długości 935 mb na odcinku od ul. Kujawskiej do ul. Tartacznej i od ul. Słowiczej do ul. Toruńskiej w Solcu Kujawski oraz konserwację rowu o długości 625 mb położonego przy ul. Toruńskiej w Solcu Kujawskim. Prace te polegały na wykoszeniu, pogłębieniu i udrożnieniu istniejących rowów, usunięciu zakrzewień i zadrzewień narosłych w pasach technicznych tych urządzeń melioracyjnych.

Kolejnym etapem prac jest przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych dokumentów formalno-prawnych do wykonanie robót budowlanych polegających na skanalizowaniu rowu otwartego przy ul. Szarych Szeregów poprzez  budowę nowego rurociągu melioracyjnego. Planowany termin wykonania tych prac: II-III kw. 2019 roku.

 Plac Jana Pawła II

Trwają prace projektowe obejmujące przebudowę Placu Jana Pawła II oraz przyległych ulic w oparciu o wybraną koncepcję układu drogowego. Zakończenie prac projektowych zaplanowana na koniec lutego 2019 roku.

 

 DROGI POWIATOWE

 

 DROGI WOJEWÓDZKIE

 

 

 

 

 

 

Do pobrania: 
Autor publikacji:
Data publikacji: 2017-09-01 09:53:56
Data modyfikacji: 2020-09-03 08:42:09
Liczba odsłon: 6526
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
03.09.2020 08:42:09rzecznikedycja strony
03.09.2020 08:02:39rzecznikedycja strony
31.07.2020 12:45:12Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
31.07.2020 12:44:01Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
31.07.2020 10:29:30Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
16.12.2019 11:58:39Marta Olszowiecedycja strony
16.12.2019 09:58:01Marta Olszowiecedycja strony
16.12.2019 09:57:35Marta Olszowiecedycja strony
16.12.2019 09:56:40Marta Olszowiecedycja strony
16.12.2019 09:56:14Marta Olszowiecedycja strony
16.12.2019 09:55:46Marta Olszowiecedycja strony
16.12.2019 09:55:05Marta Olszowiecedycja strony
16.12.2019 09:52:58Marta Olszowiecedycja strony
16.12.2019 09:40:36Marta Olszowiecedycja strony
20.02.2019 11:15:36Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.02.2019 11:06:43Administratoredycja strony
20.02.2019 09:19:27Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
18.02.2019 13:04:53Katarzyna Ciudzińskazałącznik został dodany
15.02.2019 11:49:37Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
15.02.2019 11:16:43Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
31.01.2019 13:56:30Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
31.01.2019 12:12:39Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
31.01.2019 12:11:14Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
31.01.2019 12:02:15Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
31.01.2019 11:54:17Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
31.01.2019 11:51:33Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
30.01.2019 08:21:31Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
30.01.2019 08:16:36Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.11.2018 11:06:30Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
07.11.2018 14:11:01Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
07.11.2018 14:08:51Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
16.10.2018 12:12:20Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
18.07.2018 08:11:55rzecznikedycja strony
21.06.2018 10:27:07Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.06.2018 10:23:49Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.06.2018 09:36:33Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.06.2018 09:33:18Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.06.2018 09:32:21Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
18.04.2018 10:42:29Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
18.04.2018 08:11:23Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
18.04.2018 08:04:08Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
23.03.2018 15:10:42Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.03.2018 13:00:43rzecznikedycja strony
09.03.2018 12:23:33rzecznikedycja strony
04.01.2018 13:19:00Marta Olszowiecedycja strony
01.09.2017 09:53:56strona została dodana