wtorek
14
lipca
2020
Imieniny: Kamila / Kamil / Damian

RSSRSS

Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej         Przejdź do: "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"

 

Komunikaty i ogłoszenia

NOWY START - CZWARTY NABÓR DO PROJEKTU

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy realizuje projekt „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji”. Czwarty nabór do projektu realizowany będzie w terminie 15.07.2020-31.07.2020 r.

NABÓR DOTYCZY WYŁĄCZNIE ŚCIEŻKI DOTACYJNEJ.

W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie 7 osób na ścieżkę dotacyjną.

Na stronie pte.bydgoszcz.pl w zakładce projekty od dziś są już dostępne dokumenty rekrutacyjne:

https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/nowy-start-program-przedefiniowania-sciezki-zawodowej-dla-osob-pracujacych-w-trudnej-sytuacji/dokumenty-rekrutacyjne/

HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNO-REKRUTACYJNYCH (realizowanych online)

Spotkania rekrutacyjno-promocyjne realizowane będą za pośrednictwem profilu na portalu Facebook:

https://www.facebook.com/nowystartPTE

w terminach:

 • 15.07.2020 r. o godzinie 11.00-13.00
 • 27.07.2020 r. o godzinie 11.00-13.00

 

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2019-31.05.2021 na obszarze Bydgoszczy, powiatu bydgoskiego, nakielskiego, inowrocławskiego i żnińskiego. Projekt skierowany jest do 100 osób pracujących, powyżej 29 roku życia znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

-         osoba zatrudniona na umowę krótkoterminową – to osoba, posiadająca umowę wskazującą na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy, której miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu

LUB

-         osoba pracująca w ramach umów cywilnoprawnych – to osoba, posiadająca zawartą umowę/y cywilnoprawną/e, której miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu)

LUB

-         osoba uboga pracująca – to osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawi przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych – bieżące przelewy otrzymywane przez gospodarstwa domowe podczas okresu odniesienia dochodu przeznaczone do zmniejszenia ciężarów finansowych związanych z wieloma nieprzewidywalnymi sytuacjami lub potrzebami, dokonywane w ramach wspólnie organizowanych systemów lub poza tymi systemami przez organy rządowe lub instytucje typu non-profit świadczące usługi na rzecz gospodarstw domowych (NPISH). W ramach świadczeń społecznych można wyodrębnić następujące grupy: świadczenia dotyczące rodziny, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla bezrobotnych, świadczenia związane z wiekiem, renty rodzinne, świadczenia chorobowe, świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami, stypendia, świadczenia dotyczące wykluczenia społecznego), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

W ramach grupy docelowej wyszczególniono 3 specyficzne podgrupy:

-         60 kobiet,

-         5 osób z niepełnosprawnościami (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego),

-         30 osób zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Inowrocław i Nakło nad Notecią.

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W PROJEKCIE:

Na podstawie analizy potrzeb i barier w grupie docelowej zaplanowano kompleksowe wsparcie obejmujące:

-         rekrutację (planowana jest realizacja 5 naborów po średnio 20 osób w grupie, przy czym w przypadku problemów z rekrutacją dopuszcza się zrealizowanie większej liczby naborów),

-         doradztwo zawodowe z opracowaniem i wdrożeniem Indywidualnych Planów Działań (100 osób),

-         pośrednictwo pracy (65 osób),

-         rozwijanie kompetencji/kwalifikacji zawodowych (szkolenia kompetencyjne – 50 osób, kwalifikacyjne – 10 osób, studia podyplomowe – 5 osób),

-         ścieżka dotacyjna: wsparcie rozpoczęcia działalności gospodarczej (szkolenie ABC przedsiębiorczości i doradztwo – 35 osób dotacja i finansowe wsparcie pomostowe – 35 osób). BIEŻĄCE NABORY DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE ŚCIEŻKI DOTACYJNEJ

Szczegółowe warunki dotyczące ścieżki dotacyjnej:

a)         ścieżka dotacyjna – wsparcie obejmujące przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej wraz ze wsparciem finansowym na jej rozpoczęcie,

b)         wsparcie szkoleniowo-doradcze w ramach ścieżki dotacyjnej udzielanie jest na podstawie IPD, w ramach którego określony zostanie wymiar godzinowy wsparcia indywidualnego, jak również może zostać wskazane zwolnienie z uczestnictwa w szkoleniu w przypadku uczestników, którzy udokumentują, że ich wiedza i kwalifikacje umożliwiają rozpoczęcie działalności,

c)         szkolenie „ABC przedsiębiorczości” obejmuje następujące zagadnienia:

 • zagadnienia prawno-organizacyjne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (5h),
 • analiza rynku i prognozowanie popytu (5h),
 • kosztorysowanie w kontekście zakładania działalności gospodarczej (4h),
 • plan działań merytorycznych, marketing, dystrybucja (pod kątem zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej) (5h),
 • plan działań finansowych w procesie zakładania działalności gospodarczej (5h).

d)         doradztwo indywidualne w zakresie biznesplanu będzie realizowane w wymiarze średnio 10h/os.,

e)         uczestnikom szkolenia „ABC przedsiębiorczości” i doradztwa indywidualnego w zakresie biznesplanu nie przysługuje stypendium szkoleniowe, ani zwrot kosztów dojazdu,

f)          w przypadku szkolenia „ABC przedsiębiorczości” uczestnik będzie zobowiązany do minimum 80% obecności,

g)         wsparcie finansowe – dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wypłacane jest w postaci stawki jednostkowej na samozatrudnienie w kwocie 23 050,00 zł,

h)         wsparcie finansowe pomostowe przyznawane jest na okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w kwocie do 1 650,00 zł netto.

HARMONOGRAM PROJEKTU

Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2019-31.05.2021.

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE

Szczegółowe kryteria rekrutacji:

a) weryfikację kompletności dokumentów i zgodności z dokumentacją projektową:

 • czy formularz został złożony we właściwym miejscu i czasie, z zastrzeżeniem że decydujący jest moment wpływu, a nie data nadania,
 • czy formularz został złożony na obowiązującym wzorze (zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu),
 • czy formularz jest kompletny (posiada wszystkie strony),
 • czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione (w tym czy poprawnie wybrano ścieżkę uczestnictwa w projekcie – konieczność zaznaczenia jednej z dwóch ścieżek),
 • czy formularz został zaparafowany na każdej stronie, a na ostatniej podpisany ze wskazaniem daty (z zastrzeżeniem możliwości zgłoszeń telefonicznych),
 • czy załączono wszystkie zadeklarowane w formularzu rekrutacyjnym załączniki,
 • czy w przypadku, gdy załączniki są kopiami poświadczono je za zgodność z oryginałem, 

b) weryfikację kwalifikowalności kandydata – weryfikacja przynależności do grupy docelowej na podstawie oświadczeń  przedłożonych przez kandydata,

 • czy kandydat jest osobą zatrudnioną na umowie krótkoterminowej i/lub pracującą w ramach umów cywilno-prawnych i/lub, ubogim pracującym (zgodnie z definicjami wskazanymi w niniejszym regulaminie) (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu oraz załączników),
 • czy kandydat zamieszkuje w rozumieniu kodeksu cywilnego lub pracuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na terenie Miasta Bydgoszczy, powiatu bydgoskiego, nakielskiego, inowrocławskiego lub żnińskiego (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu),
 • czy kandydat jest osobą powyżej 29 roku życia na dzień składania formularza rekrutacyjnego (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu)[1],  
 • czy kandydat złożył oświadczenie dot. gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych osobowych na potrzeby rekrutacji do projektu (oświadczenie stanowi integralną część formularza rekrutacyjnego) (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu),
 • czy w przypadku kandydatów zainteresowanych ścieżką dotacyjną w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu kandydat nie prowadził działalności gospodarczej (posiadał wpis do CEIDG, był zarejestrowane jako przedsiębiorca w KRS lub prowadził działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu) (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu).

c) ocena merytoryczna cz. 1 realizowana przez kadrę zarządzającą obejmować będzie przyznanie punktów za przynależność kandydata do poszczególnych podgrup defaworyzowanych w grupie docelowej:

-           kobiety +2 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza rekrutacyjnego),

-           osoby niepełnosprawne +4 pkt. (weryfikacja na podstawie oryginału zaświadczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności lub kopii orzeczenia o niepełnosprawności),

-           osoby zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Inowrocław lub Nakło nad Notecią +2 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza rekrutacyjnego),

-           osoby o niskich kwalifikacjach +3 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza rekrutacyjnego),

-           byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego +4 pkt. (weryfikacja na podstawie oryginału zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w projekcie z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego),

-           punkty mogą się sumować maksymalnie do 15,

-           przyznanie punktów zostanie zrealizowane na podstawie definicji poszczególnych podgrup określonych w regulaminie, w oparciu o oświadczenia bądź zaświadczenia,

d) ocena merytoryczna cz. 2 realizowana przez kadrę zarządzającą wraz z doradcą zawodowym będzie polegała na odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami (zaproszenie na rozmowę zostanie przekazane mailowo, telefonicznie lub drogą pocztową, w zależności od danych kontaktowych wskazanych w formularzu rekrutacyjnym, nie później niż 2 dni robocze przed planowanym terminem spotkania, przy czym za zgodą kandydata można ten termin przyspieszyć), w ramach której kandydaci zostaną ocenieni osobno dla ścieżki ogólnej (ocena typ A) i osobno dla ścieżki dotacyjnej (ocena typ A i typ B):

-           ocena typ A: dotyczy wszystkich kandydatów, ocena w ramach dwóch kryteriów:

 • motywacja do udziału w projekcie w skali od 1 do 15 punktów (największy poziom motywacji jest punktowany najwyżej),
 • przyczyny złej sytuacji na rynku pracy w skali od 1 do 25 punktów (najbardziej trwałe i trudne do przezwyciężenia bariery punktowane są najwyżej),
 • w ramach typu A oceny można uzyskać maksymalnie 40 punktów, nie określono minimum punktowego,

-           ocena typ B: dodatkowa ocena dotycząca kandydatów do ścieżki dotacyjnej, mająca na celu weryfikację predyspozycji kandydata (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w skali od 1 do 30 punktów, przy minimum punktowym 15 punktów (wynik poniżej 15 punktów uniemożliwia zakwalifikowanie do projektu)

Ze względu na wprowadzony stan epidemii aplikowanie do projektu oraz kontakt z kadrą możliwy jest jedynie w ograniczonym do zdalnego zakresie:

– składanie formularzy jest możliwe jedynie drogą mailową (w formie skanu na adres start@pte.bydgoszcz.pl) i drogą pocztą na adres ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
– biuro projektu jest zamknięte w zakresie kontaktu osobistego – udostępniamy możliwość kontaktu mailowego, telefonicznego

Więcej informacji na stronie:

https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/nowy-start-program-przedefiniowania-sciezki-zawodowej-dla-osob-pracujacych-w-trudnej-sytuacji/

oraz na Facebook:

https://www.facebook.com/nowystartPTE/

 
 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

 Gdzie szukać pomocy?

 • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
 • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

 

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

SZYBKI INTERNET

Firma NEXERA rozpoczyna budowę dostępowej sieci światłowodowej o wysokiej przepustowości (min. 100 Mb/s) w ramach rządowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Cała sieć NEXERY w pięciu województwach obejmie ponad 530 000 gospodarstw domowych i umożliwi dostęp do szybkiego Internetu, usług telekomunikacyjnych oraz telewizji cyfrowej.

Ponad 311 000 gospodarstw domowych oraz ponad 2 900 szkół zostanie objętych naszą siecią dzięki dofinansowaniu ze środków UE.

Aby umożliwić szybkie zbudowanie sieci, a Państwo mogli już wkrótce zacząć korzystać z szybkiego Internetu, potrzebna jest zgoda właścicieli działek na poprowadzenie przez nie sieci.

Prosimy o umożliwienie dostępu do działek i wyrażenie zgody na budowę sieci pracownikom firm działających w imieniu NEXERY.

Więcej informacji znajdą Państwo na: www.nexera.pl lub bezpośrednio przedstawiciela firmy: Damian Szopiński, tel. 691 442 419 Mail. dszopinski@iris-telecommunication.pl i Dominika Arkuszewska tel. 887 564 805, mail: dominika.arkuszewska@iris-telecommunication.pl

Informujemy również, że Pesel może być zastąpiony datą urodzenia.

AKTYWNY SAMORZĄD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KLIKNIJ I PRZECZYTAJ!

 DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

DOTACJA NA URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy zaprasza do projektu osoby pracujące (z powiatu bydgoskiego, nakielskiego, inowrocławskiego i żnińskiego), powyżej 29 roku życia znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (np. zatrudnione na umowę krótkoterminową, cywilnoprawną lub zarabiające minimalne wynagrodzenie).

 OFERUJEMY:  Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej (wsparcie w wysokości do 23050 zł oraz dodatkowo finansowe wsparcie pomostowe (6 x 1650 zł/mc). Więcej:  https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/nowy-start-program-przedefiniowania-sciezki-zawodowej-dla-osob-pracujacych-w-trudnej-sytuacji/4809-2/  

HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNO-REKRUTACYJNYCH (realizowanych online w ramach II naboru):

 Spotkania rekrutacyjno-promocyjne realizowane będą za pośrednictwem profilu na portalu Facebook: https://www.facebook.com/nowystartPTE  w terminach:

1) 29.05.2020 r. o godzinie 14.00-16.00

 2) 03.06.2020 r. o godzinie 14.00-16.00

 Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej!

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczno – Gospodarczego zaprasza do udziału w projekcie: Od aktywizacji do samorealizacji, w ramach którego oferowane jest wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą.

Masz pomysł na biznes?

Pomożemy go Tobie zrealizować, dzięki otrzymanemu wsparciu w formie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie własnej firmy oraz wsparciu doradczo-szkoleniowym umożliwiającym uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.


Kto może być uczestnikiem projektu?

Uczestnikiem projektu może być jedynie osoba spełniająca łącznie poniższe kryteria ogólne uczestnictwa:

·         Wiek powyżej 29 lat,

·        Osoba pracująca/zamieszkująca na terenie województwa kujawsko - pomorskiego – zgodnie z Kodeksem Cywilnym,

·        Status osoby zatrudnionej na umowach krótkoterminowych lub pracy ramach umów cywilno-prawnych, lub tzw. ubodzy pracujący (ich

miesięczne zarobki nieprzekraczaną wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu).


Szczegółowe informacje  pod nr tel. 886 468 299 i/lub mailem:  a.napierala@doradztwobiznesowe.eu
.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - pomorskiego 2014-2020.

PROGRAM INDYWIDUALNEGO WSPARCIA "AKTYWNI"

KLIKNIJ I PRZECZYTAJ!

STAŻE I SZKOLENIA DLA MŁODZIEŻY

Nie masz doświadczenia zawodowego? Chcesz odbyć staż?
Zapraszamy do udziału projekcie Mam staż - mam możliwości zawodowe!,
którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczno - Gospodarczego.
Staż jako forma aktywizacji zawodowej trwa od 3 do 6 miesięcy. Dla
każdego stażysty przewidziane jest co miesięczne stypendium stażowe.
Staż pomaga zdobyć niezbędne doświadczenie, którego brak jest
barierą w znalezieniu pracy.
W projekcie mogą wziąć udział osoby młode, w tym osoby z
niepełnosprawnością, w wieku 18-29 lat, z następujących grup:
* bierni zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i
szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kat. NEET
przyjętą w POWER 2014-2020;
* imigranci ( w tym osoby polskiego pochodzenia),
reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy
pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz
pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami
zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z
udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z
wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla
trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1; zamieszkujących lub
pracujących na terenie woj. kuj-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC.
W ofercie naszego projektu przewidujemy:
* Identyfikację potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie
możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja
stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,
* Poradnictwo zawodowe,
* Nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz
praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez
staże spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości
Praktyk i Staży,
* Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie
uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i
kompetencjami wspieranej osoby.

Wykorzystaj szansę i popraw swoją sytuację na rynku pracy. Zgłoś
się już dziś! Zadzwoń już dziś: 886 468 299,lub napisz e-mail:
a.napierala@fundacjarozwoju.orgInteresuje Cię kilkumiesięczny, płatny staż zawodowy? Nic prostszego – zgłoś się do Nas i weź udział w projekcie: Aktywność zawodowa na 5+

Kto może wziąć udział w projekcie?

– Osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnością, w wieku 18-29 lat, z następujących grup:

 • bierni zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kat. NEET przyjętą w POWER 2014-2020;
 • imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1; zamieszkujących lub pracujących na terenie woj. kuj-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC

Co zyskasz poprzez udział w projekcie?

 • Identyfikację potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych i utworzenie IPD,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • Staż zawodowy,
 • Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy.

Przez staż należy rozumieć formę aktywizacji zawodowej, która polega na zapoznaniu osoby, która nie posiada doświadczenia zawodowego z obowiązkami, jakie należy wykonywać na danym stanowisku pracy. Staż odbywa się zgodnie z programem stażu. Celem stażu jest zdobycie/podniesienie doświadczenia zawodowego. Staż realizowany jest zgodnie z posiadanymi przez uczestnika projektu  kwalifikacjami/kompetencjami/umiejętnościami. Zainteresowany? Już dziś zachęcamy do aplikowania w projekcie. Zadzwoń lub napisz: tel. 886 468 299 i/lub mailem: p.tomczak@doradztwobiznesowe.eu.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 


Zachęcamy do poinformowania potencjalne osoby o możliwości udziału w wyżej wymienionym projekcie. Wszelkie informacje dostępne dop numerem :  694 980 368 , adres e-mail: torun@euro-konsult.pl

KOMUNIKAT INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ W SPRAWIE ODSTRZAŁU DZIKÓW 

Plik do pobrania

DROGI LEŚNE UDOSTĘPNIONE DLA RUCHU POJAZDÓW 

Zarządzenie nadleśniczego Nadleśnictwa Solec Kujawski

KONKURS "ZDROWY SAMORZĄD" - GŁOSOWANIE

Województwo kujawsko-pomorskie zostało nominowane w konkursie Zdrowy Samorząd za "Program zapobiegania upadkom dla seniorów" oraz za "Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej".

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PROGRAMEM ORAZ ODDANIA SWOJEGO GŁOSU:
https://www.portalsamorzadowy.pl/konkurs/zdrowy-samorzad-2020,74/wojewodztwo-kujawsko-pomorskie,2391/

OGŁOSZENIA ZUS

ULGI DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - SPOTKANIE INFORMACYJNE
VI EDYCJA "LEKCJA Z ZUS"

 STUDENCIE! POTWIERDŹ PRAWO DO RENTY RODZINNEJ

Uczniowie i studenci, którzy po śmierci rodzica otrzymują rentę rodzinną często zapominają, aby zawiadomić ZUS o kontynuowaniu nauki lub jej zaprzestaniu. Niedopełnienie tego wymogu

w konsekwencji może doprowadzić do utraty renty lub zwrocie  nadpłaconego świadczenia.

Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia przez nie 16 roku życia. Jednak gdy kontynuują naukę mogą ją otrzymywać aż do 25 roku życia. Chyba, że urodziny te przypadają w trakcie ostatniego roku studiów. Wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego
– informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Gdy uprawniony do renty rodzinnej uczeń, student uczy się to renta wypłacana jest przez rok szkolny oraz wakacje. ZUS wypłaca świadczenie za okres wskazany w zaświadczeniu, które powinna wydać placówka, w  której dziecko, student się uczy.

Kiedy złożyć wniosek o dalszą wypłatę renty rodzinnej

Uczniowie szkół ponadpodstawowych zaraz po letnich wakacjach, bądź jeszcze w trakcie ich trwania

powinni złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek o dalszą wypłatę świadczenia wraz
z zaświadczeniem o dalszej nauce. Do ukończenia przez dziecko 16 roku życia nie trzeba przynosić do ZUS żadnego zaświadczenia ze szkoły. Bez konieczności potwierdzania nauki, renta rodzinna przysługuje również dzieciom które jeszcze w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. Natomiast studenci termin na dostarczenie dokumentów mają do końca października. Chcąc by renta wypłacana była bez przerwy, należy zadbać, by najpóźniej
w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty złożyć do ZUS-u wniosek wraz z zaświadczeniem
o kontynuowaniu nauki.

Ważne: Uczeń, który zdał maturę i dostał się na studia do końca września musi dostarczyć do ZUS zaświadczenie o tym, że dostał się na studia, a w październiku już tylko donieść zaświadczenie
o byciu studentem.

Nie zawsze konieczne jest coroczne wypełnianie formalności w ZUS. Jeżeli szkoła albo uczelnia
w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki, na przykład 3-letni, 2-letni, to
w takim przypadku ZUS wypłaca rentę przez cały ten okres, kontrolując jednak czy nauka jest rzeczywiście kontynuowana.

Przerwanie nauki oznacza utratę renty rodzinnej

W przypadku zaprzestania nauki, uczeń lub student muszą jak najszybciej zawiadomić o tym ZUS, by wstrzymać wypłatę renty rodzinnej. Jeśli tego nie zrobią Zakład nadal będzie wypłacał świadczenie. Nienależnie pobierane świadczenie trzeba będzie zwrócić wraz z odsetkami.

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 
NOWE ZASADY OPŁACANIA SKŁADEK

TREŚĆ KOMUNIKATU

 
NABÓR NA AFILIOWANE OŚRODKI DZIAŁAJ LOKALNIE

Program „Działaj Lokalnie” to ogólnopolski program, w ramach którego wsparcie na realizację różnorodnych projektów obywatelskich otrzymują społeczności z terenów wiejskich i małych miast.

Środki na realizację projektów przyznawane są w ramach lokalnych programów grantowych, prowadzonych przez organizacje pozarządowe działające w danym regionie, należące do sieci Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL). To dzięki ODL środki finansowe trafiają do najmniejszych organizacji i grup nieformalnych, które mają pomysł na działania odpowiadające na faktyczne potrzeby mieszkańców, realnie przyczyniające się do poprawy jakości życia i budowania więzi danej społeczności.

 Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy nowy nabór na afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie. Zgłoszenia mogą przesyłać organizacje pozarządowe mające swoją siedzibę na terenie miejscowości liczącej do około 50 tys. mieszkańców, zainteresowane wspieraniem działań lokalnej społeczności.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej: http://dzialajlokalnie.pl/dolacz-afiliowanych-osrodkow-dzialaj-lokalnie/

Pismo "Działaj lokalnie"

COSINUS - BEZPŁATNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

 
KASA W URZĘDZIE MIEJSKIM ZLIKWIDOWANA Z DNIEM 1 LIPCA 2019 ROKU

WAŻNY KOMUNIKAT

Z DNIEM 1 LIPCA 2019 R. KASA URZĘDU MIEJSKIEGO W SOLCU KUJAWSKIM ZOSTAŁA ZLIKWIDOWANA.

         W związku z powyższym wszelkie wpłaty gotówkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności na rzecz Gminy można będzie dokonywać w Oddziale Banku Pekao SA (obok Biedronki) przy ul. Garbary 2B w Solcu Kujawskim (bez żadnych opłat) lub w innych placówkach przyjmujących wpłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat.

W przypadku płatności dokonywanych w systemie bankowości elektronicznej (przelew) wpłat należny dokonywać na wskazane indywidualne konta bankowe utworzone w ramach płatności masowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu, opłata za gospodarowanie odpadami oraz czynsze).

W pozostałych przypadkach jeżeli nie są nadane indywidualne konta bankowe, wpłat należy dokonywać na rachunek bieżący Gminy: 23 1240 3507 1111 0000 3057 6535 (opłata skarbowa, za zajęcie pasa drogowego, dzierżawy, czynsze itp.) lub rachunek pomocniczy (depozyty): 60 1240 3507 1111 0000 3057 6548 (kaucje, wadia).

 
PRACA, SZKOLENIA, DORADZTWO - OHP

DOTACJE NA INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE I POMPY CIEPŁA

 
POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO


BUDOWA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ

W Soleckim Centrum Kultury odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy NEXERA w sprawie realizacji na terenie Solca Kujawskiego zadania, polegającego na dostępie do szybkiego internetu. To w/w firma realizuje projekt, więc do niej prosimy kierować wszelkie pytania dotyczące przedmiotej inwestycji.


__________________________

Informujemy, że Firma Projektowa Telecommunication Sp. z o.o, będąca biurem projektowym, działającym na zlecenie formy NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która wpisana jest do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 11876,  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”  Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do szerokopasmowego Internetu w wysokich przepustowościach”, na obszarze województwa łódzkiego, świętokrzyskiego,  kujawsko-pomorskiego i warmińsko – mazurskiego, opracowuje projekt budowy sieci światłowodowej.

W związku z powyższym,  firma rozpocznie działania na terenie Solca Kujawskiego, zmierzające do udzielenia wszelkich informacji mieszkańcom, przedstawienia planowanej trasy sieci światłowodowej oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń od właścicieli nieruchomości.

 

 

 
SZKOŁA  MOTYWACJI

Szanowni Państwo,

W imieniu Fundacji SM - walcz o siebie, pragnę przekazać na Państwa ręce, nasz portal Szkoła Motywacji:

www.szkola-motywacji.pl

W zeszłym roku, na podstawie analizy potrzeb i wyników badań społecznych uruchomiliśmy portal e-learningowy "Szkoła Motywacji". Celem portalu jest wzrost wiedzy pacjentów w zakresie zarządzania swoją chorobą poprzez dostarczenie interdyscyplinarnej wiedzy związanej z doświadczeniem diagnozy choroby przewlekłej, niepełnosprawności, zmiany w życiu oraz wzrostu wiedzy nt. umiejętnej komunikacji z lekarzem, partnerem, dzieckiem, pracodawcą. Dużym zainteresowaniem cieszą się filmy z dziedziny psychologii i wsparcia mentalnego.

Portal jest zainicjowany przez Fundacje SM-walcz o siebie, pracującą na rzecz osób z SM, ale nasze nagrania mają w ogromnej mierze charakter uniwersalny, dla wszystkich chorych i niepełnosprawnych.

Portal udostępnia filmy nieopłatnie do wielokrotnego odtwarzania.

Portal zrzeszył specjalistów chcących podzielić się swoja wiedzą już w ponad 200 filmach. Patronat Honorowy nad Szkołą Motywacji objęły Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uczelnia Łazarskiego, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Instytut Komunikacji Zdrowotnej. Dołączyło wiele organizacji pacjenckich.

Serdecznie zapraszam Państwa do współpracy, poprzez propagowanie portalu Szkoła Motywacji, wśród Waszych podopiecznych, tak aby jak najwięcej osób mogło mieć dostęp do wiedzy. Zachęcam do korzystania z nagrań w Waszych indywidualnych działaniach.

Wierzę, iż świadoma i pełna odwagi postawa osób na co dzień żyjących z chorobą lub niepełnosprawnością, zwiększa sukces terapeutyczny i rekonwalescencyjny, który jest priorytetem dla nas wszystkich.

W razie pytań jestem do dyspozycji.

Z poważaniem i ogromnymi podziękowaniami za Państwa pracę.

Malina Wieczorek
Prezes Fundacji SM-walcz o siebie
Tel: 501 099 606, mail: fundacja@sm-walczosiebie.pl

Zapraszam na:
www.sm-walczosiebie.pl
www.szkola-motywacji.pl

CHCESZ STUDIOWAĆ ?  MOŻESZ SKORZYSTAĆ ZE STYPENDIUM 1000 ZŁ

Inicjatywa podjęta przez Stowarzyszenie "Przyjaciele Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu".

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów dostępne na stronie Stowarzyszenia:
http://woak.up.poznan.pl/absolwent/stowarzyszenie-przyjaciele-woak/790-program-stypendialny

 
WAŻNE INFORMACJE DOT. SPOSOBU POSTĘPOWANIA LUDNOŚCI W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POŻARU, AWARII GAZOWEJ LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA

Wszelkie ważne informacje znajdują się w poniższym linku:

http://www.kmpspbydgoszcz.pl/index.php/porady

TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI ZATWIERDZANE PRZEZ PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Decyzja dot. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 
   PRZEDSIĘBIORCO, ZAŁÓŻ PROFIL ZAUFANY JUŻ DZIŚ!

Podpisz i wyślij JPK_VAT z Profilem Zaufanym

Coraz mniej czasu pozostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie pierwszego JPK_VAT (do 26 lutego). Aby mieć pewność skutecznej realizacji tego obowiązku, warto jak najszybciej założyć Profil Zaufany, a dzięki niemu szybko i bezpiecznie wysłać dokumenty do systemu skarbowego.

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).

JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Do podpisania JPK_VAT potrzebny jest bezpłatny Profil Zaufany (eGO) lub certyfikat kwalifikowany (płatny, komercyjny sposób autoryzacji danych).

Z Profilem Zaufanym na pewno się uda

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej.

Profil Zaufany można założyć przez internet, na dwa sposoby – za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym.

Ważne: udając się do Punktu Potwierdzającego pamiętaj o zabraniu dowodu osobistego. Już teraz sprawdź jego ważność!

Wszystkie informacje oraz odpowiedzi na pytania jak założyć Profil Zaufany znajdziesz na stronie www.pz.gov.pl

Załóż Profil Zaufany – krok po kroku– zobacz film.

Dodatkowo, aby zapewnić płynny proces przesyłania JPK_VAT, Ministerstwo Finansów zdecydowało o czasowym uruchomieniu możliwości uwierzytelniania pliku tak zwanymi danymi autoryzującymi. Podobne rozwiązanie funkcjonuje przy podpisywaniu rocznego zeznania podatkowego.

Jak złożyć JPK_VAT?

Plik JPK można wygenerować i wysłać:

 • Samodzielnie i bezpłatnie przy użyciu narzędzi Ministerstwa Finansów (np. aplikacji e-mikrofirma). Więcej informacji TUTAJ,
 • Samodzielnie przez swój program księgowy,
 • Może to zrobić księgowy zatrudniony przez firmę,
 • Może to zrobić biuro rachunkowe przez swój program.

Ministerstwo Finansów udostępnia bezpłatne i bezpieczne narzędzie do utworzenia i wysłania JPK_VAT –  wejdź na www.jpk.mf.gov.pl i dowiedz się więcej.

Jak przygotować plik JPK_VAT i jak go podpisać Profilem Zaufanym?

Aby ułatwić przesyłanie JPK_VAT wszystkim tym, którzy wykorzystują programy księgowe, a chcą wykorzystać Profil Zaufany, Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło dedykowaną im usługę do podpisu pliku metadanych JPK_VAT.

Tutaj znajdziesz jej szczegóły: https://obywatel.gov.pl/podatki/podpisz-jpk_vat-profilem-zaufanym

Jeśli korzystasz z programu księgowego, wygenerowany w programie plik metadanych JPK_VAT przed wysłaniem możesz podpisać przy pomocy ww. usługi. W tym celu wybierz przycisk „Podpisz plik” i zaloguj się do swojego Profilu Zaufanego. Dodaj prawidłowo przygotowany w programie księgowym plik metadanych JPK_VAT, a następnie podpisz go Profilem Zaufanym z wykorzystaniem kodu autoryzacyjnego, który otrzymasz sms-em. Zapisz plik na dysku swojego komputera, a następnie prześlij za pomocą swojego programu księgowego.

Plik JPK_VAT może też przesłać za pomocą aplikacji udostępnionych przez Ministerstwo Finansów – TUTAJ.

Infolinia KIS i dyżury ekspertów w urzędach skarbowych

Informacje w zakresie zakładania Profilu Zaufanego (eGO) można uzyskać korzystając z infolinii Krajowej Informacji Skarbowej. Wystarczy, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-18.00, zadzwonić pod numery 801 055 055 (z tel. stacjonarnych) oraz 22 330 03 30 (z tel. komórkowych). Po wybraniu w systemie zapowiedzi numeru 7 nastąpi przekierowanie do konsultantów w Ministerstwie Cyfryzacji, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania związane z zakładaniem i potwierdzaniem bezpłatnego Profilu Zaufanego (eGO).  

Infolinia KIS czynna będzie także w soboty 17 i 24 lutego (w godzinach od 9 do 13).

Zachęcamy również do kontaktu z ekspertami w urzędach skarbowych.

W każdym urzędzie skarbowym w Polsce wyznaczeni są specjalni koordynatorzy do obsługi w zakresie JPK_VAT. Oni również będą pełnili dyżury 17 i 24 lutego (soboty).
Wydział Komunikacji

Ministerstwo Cyfryzacji

 

ZALOZ PROFIL ZAUFANY

1

2

 

 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - DZIAŁALNOŚĆ, REJESTRACJA, INFORMACJE, KONTAKTY

26.10.17 info dla przedsiębiorców


wpis do CIDG jest bezpłatny!

UWAGA - NOWY WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (druk do pobraniatutaj)

Instrukcja wypełniania wniosku o wpis do CEIDG w formie elektronicznej.

WAŻNE  DLA  PRZEDSIĘBIORCÓW

ZMIANY  W  CEIDG

19 maja 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Dokument ten wprowadza pakiet istotnych zmian w funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przypomnijmy, że rejestr CEIDG (www.ceidg.gov.pl) działa od 1 lipca 2011 r.. Jego zadaniem jest ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, udostępnianie o nich informacji oraz umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów.

Pełen tekst ustawy dostępny na stronie:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1893/1

Dz. U. z 2015r. poz.1583

 Więcej informacji na:

List z Ministerstwa Gospodarki związany ze wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)


Rejestracja działalności gospodarczej (plik do pobrania u dołu strony)

UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z CEIDG (plik do pobrania u dołu strony)

NUMER REGON - INFORMACJE

Jeżeli przedsiębiorca prowadził już działalność na pewno ma nadany numer REGON. Numer REGON można sprawdzić na stronie http://www.stat.gov.pl/regon/.

Urzędy statystyczne wydają na żądanie wpisanych do rejestru osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zaświadczenia o nadanym im i ich jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania.

Nie ma obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku, w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie. Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON

Jeżeli nie możesz znaleźć swojej miejscowości w bazie TERYT - zgłoś problem do terenowego oddziału GUS.

Jeden klik do biznesu - firma przez internet w 1 dzień

Rejestracja Spółki Cywilnej (plik do pobrania u dołu strony)

PRZYDATNE LINKI

Pojedynczy Punkt Kontaktowy - biznes.gov.pl

Wyszukiwarka organów i instytucji - https://www.biznes.gov.pl/szukaj-instytucji

Krajowy Rejestr Sądowy - http://krs.ms.gov.pl/

Sprawdź numer REGON - http://www.stat.gov.pl/regon/

Sprawdź adres w bazie TERYT - http://www.stat.gov.pl/broker/access/index.jspa

Wyszukiwarka kodów pocztowych - http://kody.poczta-polska.pl/

Ewidencja numerów bankowych - http://www.ewib.nbp.pl/

Wyszukaj kody PKD 2007

1.www.stat.gov.pl/Klasyfikacje

2.http://www.pkd.gov.pl

Kiedy i jak się ubezpieczyć? - http://www.zus.pl/pliki/poradniki/porad4.pdf

Jaką formę opodatkowania wybrać? 

1.http://www.archbip.mf.gov.pl/_files_/podatki/broszury_informacyjne/ulotka-dzial_gosp_formy_opodat_2012.pdf

2.http://www.is.waw.pl/Download/broszury/49/32/Broszura_dzialalnosc_gospodarcza_2011.pdf

3.http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/pit/limity-w-dzialalnosci-gospodarczej

Krajowa Informacja Podatkowa - http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/kip/kontakt

Wyszukiwarka interpretacji i orzeczeń podatkowych - http://sip.mf.gov.pl/sip/

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - http://www.uokik.gov.pl/

Państwowa Inspekcja Pracy - http://www.pip.gov.pl/

Główny Inspektorat Sanitarny - http://www.gis.gov.pl/

Wyszukiwanie firm wg PKD, NIP i REGON - http://baza-gus.pl/

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych - http://orzeczenia.nsa.gov.pl 

Internetowy Portal Orzeczeń Sądów Apelacyjnych - http://orzeczenia.ms.gov.pl/

Potwierdzenie numeru VAT UE (VIES) - http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

Wyszukiwarka Radców Prawnych - http://www.kirp.pl/Wyszukiwarka-Radcow

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - http://inkubatory.pl/

System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI - http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_pl.html

Rozwiązywanie sporów z administracją innych państw UE - SOLVIT - http://www.mg.gov.pl/Solvit

Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI) - http://polska.trade.gov.pl/pl/

Elektroniczna korespondencja z ZUS - http://pue.zus.pl/

Urząd Patentowy RP - http://www.uprp.pl

Materiały wideo o wsparciu dla firm http://www.youtube.com/parpgovpl

Instytucje wsparcia biznesu http://www.pi.gov.pl/parp/data/pdf_071112/index.html

Lokalne i Regionalne Fundusze Pożyczkowe http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86017.asp

JEREMIE: unijne środki dla MŚP http://proseedmag.pl/category/jeremie

Portal informacyjny dla migrantów http://www.migrant.info.pl/

Sejmometr http://sejmometr.pl/

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą http://www.parp.gov.pl/index/more/45235

 INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DOTYCZĄCA NUMERÓW PESEL WE WPISIE DO CEIDG

W związku ze zwiększonym zainteresowaniem przedsiębiorców w zakresie danych we wpisach informujemy, że przez kilka dni po 19 maja przedsiębiorcy będą mogli uzupełnić dane we wpisie, gdyż wpisy będą usuwane stopniowo poczynając od tych, które zawierają najmniej danych.
Informujemy, że brak numeru PESEL stanowi sytuację całkowicie marginalną. Mimo licznych telefonów do Ministerstwa nie zgłosiła się ani jedna osoba, która nie miałaby numeru PESEL.
Przypominamy, że zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie wykreślony z CEIDG. Realizacja ww. przepisu będzie dotyczyła tylko określonej liczby przypadków i zostanie przeprowadzona etapami, a zatem po 19 maja 2018 nie będą wykreślane wszystkie wpisy nieposiadające numeru PESEL. W pierwszej kolejności wykreślanie rozpocznie się od wpisów posiadających szczątkowe dane, które uniemożliwiają jakąkolwiek identyfikację przedsiębiorcy (np. tylko imię i nazwisko we wpisie). Są to wpisy powstałe kilkanaście lat temu i więcej. Wpisy podlegające wykreśleniu od lat są nieaktywne, nie dokonywano w nich żadnej modyfikacji. Ministerstwo dokonało rzetelnej analizy wpisów, które będą podlegać wykreśleniu z CEIDG ze względu na brak numeru PESEL we wpisie. Dane zostały zweryfikowane w rejestrach publicznych, w tym bazie Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego, tak by nie doprowadzić do wykreślenia przedsiębiorców faktycznie wykonujących działalności gospodarczej, a nieposiadających numeru PESEL. W ten sposób zweryfikowano ok. 13 000 takich wpisów w CEIDG. Zatem wszędzie tam, gdzie było to możliwe, Ministerstwo dokonało zmian bez konieczności angażowania przedsiębiorców. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 r. lub dokonali od tego czasu jakichkolwiek zmian w swoim wpisie, posiadają w bazie numer PESEL. System informatyczny CEIDG nie dopuszcza do wprowadzania zmian we wpisie przedsiębiorcy bez numeru PESEL. Zatem jeśli przedsiębiorca od 2012 r. dokonywał jakiejkolwiek zmiany w swoim wpisie w CEIDG (rejestrował się, dodawał kod PKD, zmieniał adres, zawieszał działalność), to jego wpis musi zawierać numer PESEL.

 

 PRAWA PASAŻERÓW KOLEI - co warto wiedzieć

  BADANIA MAMMOGRAFICZNE

mammografia 2 luty

 INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA REALIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

Informacja od Wicestarosty bydgoskiego Zbigniewa Łuczaka

Mając na uwadze dobro osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie gminy, uprzejmie prosze o rozpowszechnienie informacji, iż zgodnie z §35 a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016.2046 ze zm.) oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie w 2017 r. w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej, Powiat Bydgoski posiada w dyspozycji środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację następujących zadań:
1. z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia:
- finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu,
- przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu własnego do spółdzielni socjalnej,
- dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz rozpoznaniem przez służby medyczne ich potrzeb,
- dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy osoby niepełnosprawnej,
- finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,
- dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Wnioski i zapytania w powyższym zakresie nalezy kierować do Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 147, 85 - 950 Bydgoszcz - kontakt pod nr tel.: ( 0 52) 360 - 43 - 45 lub (0 52) 360-43-00
2. z zakresu rehabilitacji społecznej:
- uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
- zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych oraz dla osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
- likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
- likwidacji barier w komunikowaniu się,
- likwidacji barier technicznych,
- sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.

Wnioski i zapytania dotyczące uzyskania dofinansowania w wyżej wymienionym zakresie, należy kierować do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy, przy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz. Kontakt pod nr telefonu: (052) 58-35-431 lub (052) 58-35-413.

 

 KAMPANIA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO PRZECIW PRZEMOWCY W RODZINIE

Kampania przeciw przemocy

  

 

Autor publikacji:
Data publikacji: 2015-07-13 10:10:45
Data modyfikacji: 2020-07-08 12:32:58
Liczba odsłon: 14547
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
08.07.2020 12:32:58rzecznikedycja strony
29.06.2020 10:48:39rzecznikedycja strony
29.06.2020 10:47:47rzecznikedycja strony
27.05.2020 14:43:06rzecznikedycja strony
27.05.2020 14:42:09rzecznikedycja strony
21.05.2020 08:45:41rzecznikedycja strony
21.05.2020 08:44:16rzecznikedycja strony
19.05.2020 16:17:05rzecznikedycja strony
12.05.2020 15:58:53rzecznikedycja strony
12.05.2020 15:31:55rzecznikedycja strony
12.05.2020 14:34:05rzecznikedycja strony
12.05.2020 14:33:06rzecznikedycja strony
23.04.2020 08:56:12rzecznikedycja strony
27.03.2020 12:06:07rzecznikedycja strony
11.03.2020 15:07:23Marta Olszowiecedycja strony
11.03.2020 15:07:23Marta Olszowieczałącznik został dodany
05.03.2020 08:47:29Marta Olszowiecedycja strony
04.03.2020 12:38:21Marta Olszowiecedycja strony
28.02.2020 14:09:34rzecznikedycja strony
26.02.2020 13:40:31rzecznikedycja strony
20.02.2020 15:20:29rzecznikedycja strony
13.02.2020 13:42:01Marta Olszowiecedycja strony
13.02.2020 07:54:37Marta Olszowiecedycja strony
13.02.2020 07:54:37Marta Olszowieczałącznik został dodany
11.02.2020 08:57:36Marta Olszowiecedycja strony
11.02.2020 08:57:36Marta Olszowieczałącznik został dodany
10.02.2020 12:09:25Marta Olszowiecedycja strony
10.02.2020 12:09:25Marta Olszowieczałącznik został dodany
04.02.2020 15:23:54Marta Olszowiecedycja strony
04.02.2020 15:20:03Marta Olszowiecedycja strony
04.02.2020 15:20:03Marta Olszowieczałącznik został dodany
04.02.2020 11:58:09Marta Olszowiecedycja strony
31.01.2020 13:45:16Marta Olszowiecedycja strony
31.01.2020 13:44:23Marta Olszowiecedycja strony
31.01.2020 13:09:22Marta Olszowiecedycja strony
31.01.2020 13:09:22Marta Olszowieczałącznik został dodany
31.01.2020 10:08:35Marta Olszowiecedycja strony
31.01.2020 10:04:49Marta Olszowiecedycja strony
27.01.2020 10:54:25Marta Olszowiecedycja strony
27.01.2020 10:54:25Marta Olszowieczałącznik został dodany
22.01.2020 14:29:35rzecznikedycja strony
04.11.2019 08:57:13rzecznikedycja strony
04.11.2019 08:53:19rzecznikedycja strony
04.11.2019 08:52:48rzecznikedycja strony
17.10.2019 09:23:45Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
15.10.2019 10:14:03Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.10.2019 14:22:35Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.10.2019 14:50:01Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.10.2019 12:08:23Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.10.2019 08:12:39Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
03.10.2019 10:36:14Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
01.10.2019 13:25:08Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
30.09.2019 13:12:32Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
24.09.2019 11:58:41Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
24.09.2019 11:43:18Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.09.2019 15:14:39Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.09.2019 11:29:12Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
17.09.2019 12:39:16Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
17.09.2019 12:14:53Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.09.2019 13:30:54Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.09.2019 13:24:24Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.09.2019 12:42:45Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.09.2019 08:57:45Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
03.09.2019 13:14:20Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
02.09.2019 11:22:22Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
02.09.2019 10:29:34Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
29.08.2019 13:26:42Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
28.08.2019 09:19:17Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
28.08.2019 08:11:56Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.08.2019 14:53:48Administratoredycja strony
20.08.2019 14:53:22Administratoredycja strony
20.08.2019 14:52:38Administratoredycja strony
20.08.2019 14:52:04Administratoredycja strony
20.08.2019 14:51:31Administratoredycja strony
20.08.2019 14:49:51Administratoredycja strony
20.08.2019 14:43:05Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
16.08.2019 08:34:35Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.08.2019 15:14:55Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.08.2019 13:52:13Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.08.2019 11:14:51Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.08.2019 08:14:41Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.08.2019 08:14:15Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
12.08.2019 07:51:15Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
07.08.2019 14:15:28Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
02.08.2019 09:48:40Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
02.08.2019 09:39:21Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
31.07.2019 12:39:18Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
25.07.2019 10:08:05Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
24.07.2019 10:39:49Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
22.07.2019 09:08:55Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
05.07.2019 14:09:24Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
03.07.2019 13:45:35Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.06.2019 10:24:27Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
25.06.2019 13:56:19Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.06.2019 09:05:11Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
13.06.2019 14:27:44Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
13.06.2019 14:26:14Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
13.06.2019 14:21:01Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
13.06.2019 13:21:50Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
12.06.2019 14:55:04Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.06.2019 13:15:03Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.06.2019 13:10:54Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.06.2019 13:10:15Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.06.2019 13:09:15Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
07.06.2019 14:20:53Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
07.06.2019 14:19:57Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
07.06.2019 13:37:51Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
07.06.2019 09:51:22Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
07.06.2019 09:08:24Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
06.06.2019 07:27:04Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
24.05.2019 12:43:10Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
24.05.2019 10:16:53Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
22.05.2019 14:18:30Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
22.05.2019 14:16:35Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.05.2019 15:54:45Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.05.2019 07:45:36Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
15.05.2019 13:28:15Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.05.2019 13:25:03Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.05.2019 07:58:01Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
06.05.2019 14:42:00Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
06.05.2019 14:40:38Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
06.05.2019 14:39:47Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
06.05.2019 12:36:30Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
30.04.2019 09:32:52Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
30.04.2019 09:31:58Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
23.04.2019 12:00:43Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
23.04.2019 11:41:37Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
16.04.2019 15:35:11Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
15.04.2019 12:19:09Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.04.2019 14:15:47Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.04.2019 14:11:39Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.04.2019 14:10:33Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.04.2019 15:48:48Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.04.2019 14:47:51Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.04.2019 13:38:44Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
05.04.2019 11:55:50Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.04.2019 15:15:14Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.04.2019 15:07:42Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.04.2019 15:04:55Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.04.2019 14:59:08Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.04.2019 08:49:34Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
02.04.2019 10:14:11Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.03.2019 12:09:15Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
28.03.2019 13:09:25Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.03.2019 13:54:37Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.03.2019 14:07:32Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
21.03.2019 09:34:28Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
19.03.2019 09:51:35Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
19.03.2019 09:39:39Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
15.03.2019 14:47:03Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
07.03.2019 14:05:33Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
07.03.2019 13:49:23Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
07.03.2019 12:14:32Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
07.03.2019 09:39:52Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
05.03.2019 16:15:19Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.03.2019 15:02:49Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
01.03.2019 12:55:23Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
28.02.2019 08:29:33Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
22.02.2019 12:10:16Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
22.02.2019 12:07:58Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
21.02.2019 13:49:59Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.02.2019 13:38:45Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
21.02.2019 13:34:56Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
21.02.2019 10:11:23Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.02.2019 10:50:31Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.02.2019 10:48:13Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.02.2019 10:30:07Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
07.02.2019 14:22:42Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
05.02.2019 10:18:06Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
05.02.2019 09:23:10Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
05.02.2019 09:18:43Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.02.2019 12:07:39Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
01.02.2019 14:22:56Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.01.2019 14:19:21Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.01.2019 14:16:04Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.01.2019 12:26:41Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.01.2019 10:45:59Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.01.2019 10:37:26Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.01.2019 10:36:13Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.01.2019 10:34:25Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.01.2019 10:32:30Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.01.2019 10:23:58Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.01.2019 09:24:58Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
24.01.2019 13:03:36Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
22.01.2019 07:20:34Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.01.2019 08:17:41Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
11.01.2019 12:18:46Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.01.2019 11:31:50Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.01.2019 11:29:39Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.01.2019 11:25:34Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
07.01.2019 09:18:38Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
03.01.2019 13:04:03Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
03.01.2019 13:00:16Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
03.01.2019 12:58:11Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
02.01.2019 14:41:56Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.12.2018 07:52:11Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.12.2018 07:50:47Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.12.2018 11:55:10Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.12.2018 11:52:55Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
18.12.2018 09:56:05Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
15.12.2018 14:28:47Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.12.2018 12:58:55Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.12.2018 12:42:06Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.12.2018 12:42:06Katarzyna Ciudzińskazałącznik został dodany
11.12.2018 09:38:59Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.12.2018 09:20:09Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
11.12.2018 09:17:08Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
10.12.2018 10:40:28Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
04.12.2018 08:08:36Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.11.2018 08:15:00Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.11.2018 15:00:14Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.11.2018 13:38:42Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.11.2018 13:36:18Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.11.2018 13:24:34Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.11.2018 15:05:54Administratoredycja strony
26.11.2018 15:04:30Administratoredycja strony
26.11.2018 15:02:36Administratoredycja strony
26.11.2018 15:01:16Administratoredycja strony
26.11.2018 14:59:10Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.11.2018 14:43:17Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.11.2018 14:37:53Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
23.11.2018 09:08:08Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.11.2018 08:38:07Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.11.2018 13:51:33Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
15.11.2018 14:28:52Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
14.11.2018 09:58:14Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.11.2018 09:56:43Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.11.2018 09:21:38Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.11.2018 15:01:59Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.11.2018 14:58:46Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.11.2018 14:54:30Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.11.2018 13:44:00Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.11.2018 13:30:42Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.11.2018 13:29:59Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.11.2018 13:25:13Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.11.2018 14:15:47Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
06.11.2018 14:46:25Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
31.10.2018 11:23:45Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.10.2018 13:05:21Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.10.2018 12:59:03Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
25.10.2018 08:10:05Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
23.10.2018 08:15:25Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.10.2018 12:16:58Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.10.2018 12:21:30Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.10.2018 12:15:21Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
01.10.2018 08:07:46Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.09.2018 15:06:12Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
25.09.2018 15:15:22Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
24.09.2018 13:58:56Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.09.2018 14:46:44Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.09.2018 12:01:08Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.09.2018 13:59:34Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.09.2018 13:54:12Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.09.2018 12:15:32Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.09.2018 12:14:53Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
05.09.2018 10:24:25Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
31.08.2018 13:59:34Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
31.08.2018 13:56:30Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.08.2018 10:04:23Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.08.2018 14:26:06Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.08.2018 14:17:41Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.08.2018 10:27:12Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.08.2018 09:39:57Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.08.2018 09:38:01Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.08.2018 07:54:46Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
03.08.2018 09:30:08Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
03.08.2018 09:19:24Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
02.08.2018 11:42:51Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
02.08.2018 11:36:08Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
02.08.2018 08:48:41Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
01.08.2018 10:46:15Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
31.07.2018 13:52:00Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
31.07.2018 11:01:33Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
31.07.2018 10:42:28Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.07.2018 08:28:46Beata Janiszewskaedycja strony
20.07.2018 08:24:29Beata Janiszewskaedycja strony
19.07.2018 10:39:57Beata Janiszewskaedycja strony
12.07.2018 15:30:19Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
12.07.2018 09:59:00Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
11.07.2018 13:25:44Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.07.2018 15:37:23Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.07.2018 14:32:18Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
04.07.2018 09:39:09Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
03.07.2018 15:15:40Administratoredycja strony
03.07.2018 15:15:09Administratoredycja strony
03.07.2018 15:14:32Administratoredycja strony
03.07.2018 15:14:05Administratoredycja strony
03.07.2018 15:13:42Administratoredycja strony
03.07.2018 15:11:54Administratoredycja strony
03.07.2018 15:11:13Administratoredycja strony
03.07.2018 15:05:09Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
02.07.2018 12:27:24Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
02.07.2018 11:24:57Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
29.06.2018 08:26:24Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.06.2018 08:24:28Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
28.06.2018 12:16:12Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
28.06.2018 11:47:00Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
28.06.2018 10:03:09Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.06.2018 13:01:20Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.06.2018 12:57:35Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.06.2018 12:40:21Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
26.06.2018 16:14:32Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.06.2018 11:28:46Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
25.06.2018 07:15:46Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
22.06.2018 11:43:06Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.06.2018 14:24:52Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
21.06.2018 14:09:14Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
21.06.2018 10:20:54Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.06.2018 13:45:37Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
19.06.2018 11:00:34Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 10:58:21Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 10:56:24Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 10:54:51Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 10:52:09Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 10:51:06Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 10:46:58Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 10:30:47Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 08:13:08Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
18.06.2018 08:09:09Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
15.06.2018 15:04:26Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
14.06.2018 15:04:59Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.06.2018 14:40:56Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.06.2018 11:44:21Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
14.06.2018 10:51:12Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.06.2018 10:47:28Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.06.2018 09:40:15Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
12.06.2018 09:11:33Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
12.06.2018 09:09:11Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
12.06.2018 09:08:15Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
12.06.2018 08:36:57Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
12.06.2018 08:29:44Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
05.06.2018 15:32:58Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
05.06.2018 09:28:58Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
05.06.2018 09:28:01Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
05.06.2018 09:25:34Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.06.2018 09:38:18Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
04.06.2018 09:28:39Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
01.06.2018 13:39:15Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
30.05.2018 13:20:46Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
30.05.2018 13:16:37Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
30.05.2018 13:12:16Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
29.05.2018 10:58:28Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.05.2018 09:33:19Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
29.05.2018 08:35:26Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
28.05.2018 07:43:57Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
25.05.2018 14:51:11Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
25.05.2018 11:07:58Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
23.05.2018 09:52:22Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
22.05.2018 16:34:39Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
22.05.2018 16:18:19Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
22.05.2018 16:15:19Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
22.05.2018 16:09:56Administratoredycja strony
22.05.2018 16:08:18Administratoredycja strony
22.05.2018 16:07:18Administratoredycja strony
22.05.2018 15:59:18Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
22.05.2018 13:29:39Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.05.2018 14:29:23Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.05.2018 13:50:05Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.05.2018 13:29:25Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
18.05.2018 13:01:20Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
16.05.2018 12:47:05Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
16.05.2018 12:45:12Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
15.05.2018 11:57:40Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.05.2018 09:41:55Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.05.2018 09:39:39Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.05.2018 13:45:18Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.05.2018 09:20:47Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.05.2018 09:10:15Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.05.2018 08:57:55Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
08.05.2018 08:57:10Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
08.05.2018 08:45:32Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
02.05.2018 13:09:16Beata Janiszewskaedycja strony
27.04.2018 11:51:32Katarzyna Ciudzińskazałącznik został dodany
26.04.2018 12:28:31Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.04.2018 12:20:43Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.04.2018 12:19:38Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.04.2018 12:08:49Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
23.04.2018 10:28:42Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
23.04.2018 10:23:51Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
23.04.2018 10:22:12Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
19.04.2018 08:53:33Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
19.04.2018 08:35:41Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
17.04.2018 07:59:03Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
16.04.2018 08:03:43Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
16.04.2018 07:43:06Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
13.04.2018 13:37:27Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
10.04.2018 14:25:53Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
10.04.2018 14:24:26Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
09.04.2018 10:04:02Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.04.2018 10:01:54Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
28.03.2018 14:15:44Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
28.03.2018 12:13:41Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.03.2018 10:23:03Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.03.2018 10:23:03Katarzyna Ciudzińskazałącznik został dodany
27.03.2018 08:37:38Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.03.2018 07:57:40Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.03.2018 07:41:17Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
16.03.2018 11:14:10rzecznikedycja strony
14.03.2018 10:17:06rzecznikedycja strony
05.03.2018 19:08:39rzecznikedycja strony
01.03.2018 08:28:29Marta Olszowiecedycja strony
01.03.2018 08:27:59Marta Olszowiecedycja strony
26.02.2018 10:57:28Marta Olszowiecedycja strony
26.02.2018 10:39:49Marta Olszowiecedycja strony
26.02.2018 10:23:40Marta Olszowiecedycja strony
26.02.2018 10:23:40Marta Olszowieczałącznik został dodany
26.02.2018 07:40:45Marta Olszowiecedycja strony
26.02.2018 07:40:15Marta Olszowiecedycja strony
13.02.2018 13:14:41Marta Olszowiecedycja strony
13.02.2018 13:14:00Marta Olszowiecedycja strony
08.02.2018 11:03:27rzecznikedycja strony
08.02.2018 11:03:27rzecznikzałącznik został dodany
08.02.2018 10:58:41rzecznikedycja strony
01.02.2018 14:06:59Marta Olszowiecedycja strony
01.02.2018 14:01:49Marta Olszowiecedycja strony
29.01.2018 14:50:21Marta Olszowiecedycja strony
29.01.2018 14:50:21Marta Olszowieczałącznik został dodany
25.01.2018 15:11:04Marta Olszowiecedycja strony
25.01.2018 15:11:04Marta Olszowieczałącznik został dodany
23.01.2018 15:21:11Marta Olszowiecedycja strony
23.01.2018 15:21:11Marta Olszowieczałącznik został dodany
19.01.2018 08:00:11Marta Olszowiecedycja strony
19.01.2018 08:00:11Marta Olszowieczałącznik został dodany
11.01.2018 14:16:01Marta Olszowiecedycja strony
10.01.2018 14:55:00Marta Olszowiecedycja strony
10.01.2018 14:55:00Marta Olszowieczałącznik został dodany
09.01.2018 15:16:54Marta Olszowiecedycja strony
09.01.2018 15:16:54Marta Olszowieczałącznik został dodany
04.01.2018 08:17:23Marta Olszowiecedycja strony
20.12.2017 14:24:32Marta Olszowiecedycja strony
20.12.2017 14:24:32Marta Olszowieczałącznik został dodany
13.07.2015 10:10:45strona została dodana