poniedziałek
27
stycznia
2020
Imieniny: Henryk / Jerzy / Przemysław

RSSRSS

Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej         Przejdź do: "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"

 

Komunikaty i ogłoszenia

OGŁOSZENIA KRUS
Świadczenie uzupełniające
eWniosek – elektroniczny wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji dostępny na www.krus.gov.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 31.10.2019 r. na stronie www.krus.gov.pl dostępny jest elektroniczny wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Wniosek elektroniczny zawiera taką samą treść, jak wniosek w wersji tradycyjnej. Umożliwia on wystąpienia o świadczenie w prosty i szybki sposób, bez konieczności wizyty w jednostce terenowej Kasy.

Wnioskodawca, oprócz danych podstawowych, m.in. numeru PESEL, serii i numeru dowodu osobistego, miejsca zamieszkania, proszony jest o podanie numeru telefonu w celu przesłania za pomocą SMS-a kodu autoryzującego, niezbędnego do wysłania wniosku do Kasy.

Do eWniosku mogą być załączone dokumenty niezbędne do rozpatrzenia prawa do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Załączniki można przesłać w formatach: pdf, jpg, gif o maksymalnej wielkości 3 MB każdy.

Przy wysłaniu wniosku konieczne będzie podanie kodu autoryzującego przekazanego SMS-em na wskazany przez Wnioskodawcę numer telefonu komórkowego celem potwierdzenia podpisania wniosku.

Złożenie eWniosku potwierdzone będzie komunikatem zwrotnym, informującym o nadaniu unikalnego identyfikatora, na który Wnioskodawca będzie mógł powołać się w przypadku kontaktu z Kasą.

Wnioskodawca może skierować elektroniczny wniosek do wybranej przez siebie jednostki terenowej KRUS, obsługującej wypłatę jego świadczeń emerytalno-rentowych.

Przyznanie prawa do świadczenia uzupełniającego, odmowa prawa do świadczenia uzupełniającego, zmiana wysokości świadczenia uzupełniającego oraz stwierdzenie ustania prawa do świadczenia uzupełniającego następuje w drodze decyzji.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1622).

Szczegółowe informacje na temat świadczenia dostępne są pod adresem: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/swiadczenia-z-ubezpieczenia-emerytalno-rentowego/dodatki-do-swiadczen-emerytalno-rentowych/swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji/

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

OGŁOSZENIA ZUS

Spotkanie informacyjne

 HARMONOGRAM AKCJI PRZEWONIENIA "JESIEŃ 2019"

VI EDYCJA "LEKCJA Z ZUS"

PREZES RADY MINISTRÓW WPROWADZIŁ STOPNIE ALARMOWE

Prezez Rady mimistrów zarządzeniem Nr 141 wprowadził stopnie alarmowe.

Zarządzenie 141

NABÓR NA AFILIOWANE OŚRODKI DZIAŁAJ LOKALNIE

Program „Działaj Lokalnie” to ogólnopolski program, w ramach którego wsparcie na realizację różnorodnych projektów obywatelskich otrzymują społeczności z terenów wiejskich i małych miast.

Środki na realizację projektów przyznawane są w ramach lokalnych programów grantowych, prowadzonych przez organizacje pozarządowe działające w danym regionie, należące do sieci Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL). To dzięki ODL środki finansowe trafiają do najmniejszych organizacji i grup nieformalnych, które mają pomysł na działania odpowiadające na faktyczne potrzeby mieszkańców, realnie przyczyniające się do poprawy jakości życia i budowania więzi danej społeczności.

 Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy nowy nabór na afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie. Zgłoszenia mogą przesyłać organizacje pozarządowe mające swoją siedzibę na terenie miejscowości liczącej do około 50 tys. mieszkańców, zainteresowane wspieraniem działań lokalnej społeczności.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej: http://dzialajlokalnie.pl/dolacz-afiliowanych-osrodkow-dzialaj-lokalnie/

Pismo "Działaj lokalnie"

COSINUS - BEZPŁATNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

KUJAWSKO - POMORSKIE: PODOBA MI SIĘ - KONKURS FOTOGRAFICZNY

Pokaż region na zdjęciach - nagrody czekają!

Trwa druga edycja konkursu fotograficznego dla mieszkańców „Kujawsko-Pomorskie: podoba mi się”.  Do 15 listopada można nadsyłać prace prezentujące efekty projektów zrealizowanych dzięki wsparciu w ramach naszych regionalnych programów operacyjnych. Czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. 

Nadsyłane w konkursie fotografie powinny prezentować zmiany, które nastąpiły w naszym województwie dzięki realizacji projektów współfinansowanych i finansowanych w ramach dwóch regionalnych programów operacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego: na lata 2007-2013 oraz na lata 2014-2020. Lista projektów znajduje się na stronie internetowej promującej fundusze europejskie w województwie kujawsko-pomorskim:  www.mojregion.eu w zakładce – Mapa dotacji oraz w wydawnictwach naszego województwa Razem dla Regionu tutaj.

Każdy  autor może nadesłać do konkursu jedną pracę, a może nią być pojedyncza fotografia lub fotoreportaż liczący od trzech do pięciu zdjęć. Fotografie, wykonane w dowolnej technice, muszą zostać dostarczone w formie elektronicznej (na płycie CD lub DVD). Zdjęcia powinny być w rozdzielczości 300 dpi i wymiarze dłuższego boku nie mniejszym niż 4000 px.

Uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową w wybranej kategorii:

·         region przyjazny środowisku i rolnictwo,

·         działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka,

·         edukacja, kultura i sport,

·         transport i infrastruktura.

Zwycięzcy otrzymają po 2 tysiące złotych. Nagrody za drugie i trzecie miejsce wyniosą odpowiednio: 1,5 tysiąca złotych i tysiąc złotych. 800 złotych otrzyma autor wyróżnionej pracy.

Regulamin i dokumenty potrzebne do udziału w konkursie do pobrania na https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/34111-pokaz-region-na-zdjeciach-nagrody-czekaja

STUDENCIE POTWIERDŹ PRAWO DO RENTY RODZINNEJ !

Uczniowie i studenci, którzy po śmierci rodzica otrzymują rentę rodzinną często zapominają, aby zawiadomić ZUS o kontynuowaniu nauki lub jej zaprzestaniu.
Niedopełnienie tego wymogu

w konsekwencji może doprowadzić do utraty renty lub zwrocie  nadpłaconego świadczenia.

Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia przez nie 16 roku życia. Jednak gdy kontynuują naukę mogą ją otrzymywać aż do 25 roku życia. Chyba, że urodziny te przypadają w trakcie ostatniego roku studiów. Wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego
– informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Gdy uprawniony do renty rodzinnej uczeń, student uczy się to renta wypłacana jest przez rok szkolny oraz wakacje. ZUS wypłaca świadczenie za okres wskazany w zaświadczeniu, które powinna wydać placówka, w  której dziecko, student się uczy.

Kiedy złożyć wniosek o dalszą wypłatę renty rodzinnej

Uczniowie szkół ponadpodstawowych zaraz po letnich wakacjach, bądź jeszcze w trakcie ich trwania

powinni złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek o dalszą wypłatę świadczenia wraz
z zaświadczeniem o dalszej nauce. Do ukończenia przez dziecko 16 roku życia nie trzeba przynosić do ZUS żadnego zaświadczenia ze szkoły. Bez konieczności potwierdzania nauki, renta rodzinna przysługuje również dzieciom które jeszcze w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. Natomiast studenci termin na dostarczenie dokumentów mają do końca października. Chcąc by renta wypłacana była bez przerwy, należy zadbać, by najpóźniej
w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty złożyć do ZUS-u wniosek wraz z zaświadczeniem
o kontynuowaniu nauki.

Ważne: Uczeń, który zdał maturę i dostał się na studia do końca września musi dostarczyć do ZUS zaświadczenie o tym, że dostał się na studia, a w październiku już tylko donieść zaświadczenie
o byciu studentem.

Nie zawsze konieczne jest coroczne wypełnianie formalności w ZUS. Jeżeli szkoła albo uczelnia
w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki, na przykład 3-letni, 2-letni, to
w takim przypadku ZUS wypłaca rentę przez cały ten okres, kontrolując jednak czy nauka jest rzeczywiście kontynuowana.

Przerwanie nauki oznacza utratę renty rodzinnej

W przypadku zaprzestania nauki, uczeń lub student muszą jak najszybciej zawiadomić o tym ZUS, by wstrzymać wypłatę renty rodzinnej. Jeśli tego nie zrobią Zakład nadal będzie wypłacał świadczenie. Nienależnie pobierane świadczenie trzeba będzie zwrócić wraz z odsetkami.

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

KASA W URZĘDZIE MIEJSKIM ZLIKWIDOWANA Z DNIEM 1 LIPCA 2019 ROKU

WAŻNY KOMUNIKAT

Z DNIEM 1 LIPCA 2019 R. KASA URZĘDU MIEJSKIEGO W SOLCU KUJAWSKIM ZOSTAŁA ZLIKWIDOWANA.

         W związku z powyższym wszelkie wpłaty gotówkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności na rzecz Gminy można będzie dokonywać w Oddziale Banku Pekao SA (obok Biedronki) przy ul. Garbary 2B w Solcu Kujawskim (bez żadnych opłat) lub w innych placówkach przyjmujących wpłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat.

W przypadku płatności dokonywanych w systemie bankowości elektronicznej (przelew) wpłat należny dokonywać na wskazane indywidualne konta bankowe utworzone w ramach płatności masowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu, opłata za gospodarowanie odpadami oraz czynsze).

W pozostałych przypadkach jeżeli nie są nadane indywidualne konta bankowe, wpłat należy dokonywać na rachunek bieżący Gminy: 23 1240 3507 1111 0000 3057 6535 (opłata skarbowa, za zajęcie pasa drogowego, dzierżawy, czynsze itp.) lub rachunek pomocniczy (depozyty): 60 1240 3507 1111 0000 3057 6548 (kaucje, wadia).

PROGRAM ZAPOBIEGANIA UPADKOM DLA SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM


Nabór do programu trwać będzie od 19.08.19 r. do 30.08.2019 r.

Miejsce zapisów - Biblioteka Publiczna przy ul. 23 Stycznia.

Kandydat otrzyma kwestionariusz do lekarskich badań kwalifikacyjnych. Z tym kwestionariuszem kandydaci powinni zgłosić się na badania lekarskie (kwalifikacyjne), które odbędą się w Przychodni Zdrowia "SOLMED" ul. Powstańców 7a. O terminie badań kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie poprzez SMS.

 
PRACA, SZKOLENIA, DORADZTWO - OHP

DOTACJE NA INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE I POMPY CIEPŁA

 
POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO


BUDOWA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ

W Soleckim Centrum Kultury odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy NEXERA w sprawie realizacji na terenie Solca Kujawskiego zadania, polegającego na dostępie do szybkiego internetu. To w/w firma realizuje projekt, więc do niej prosimy kierować wszelkie pytania dotyczące przedmiotej inwestycji.


__________________________

Informujemy, że Firma Projektowa Telecommunication Sp. z o.o, będąca biurem projektowym, działającym na zlecenie formy NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która wpisana jest do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 11876,  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”  Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do szerokopasmowego Internetu w wysokich przepustowościach”, na obszarze województwa łódzkiego, świętokrzyskiego,  kujawsko-pomorskiego i warmińsko – mazurskiego, opracowuje projekt budowy sieci światłowodowej.

W związku z powyższym,  firma rozpocznie działania na terenie Solca Kujawskiego, zmierzające do udzielenia wszelkich informacji mieszkańcom, przedstawienia planowanej trasy sieci światłowodowej oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń od właścicieli nieruchomości.

 

 

SZKOŁA  MOTYWACJI

Szanowni Państwo,

W imieniu Fundacji SM - walcz o siebie, pragnę przekazać na Państwa ręce, nasz portal Szkoła Motywacji:

www.szkola-motywacji.pl

W zeszłym roku, na podstawie analizy potrzeb i wyników badań społecznych uruchomiliśmy portal e-learningowy "Szkoła Motywacji". Celem portalu jest wzrost wiedzy pacjentów w zakresie zarządzania swoją chorobą poprzez dostarczenie interdyscyplinarnej wiedzy związanej z doświadczeniem diagnozy choroby przewlekłej, niepełnosprawności, zmiany w życiu oraz wzrostu wiedzy nt. umiejętnej komunikacji z lekarzem, partnerem, dzieckiem, pracodawcą. Dużym zainteresowaniem cieszą się filmy z dziedziny psychologii i wsparcia mentalnego.

Portal jest zainicjowany przez Fundacje SM-walcz o siebie, pracującą na rzecz osób z SM, ale nasze nagrania mają w ogromnej mierze charakter uniwersalny, dla wszystkich chorych i niepełnosprawnych.

Portal udostępnia filmy nieopłatnie do wielokrotnego odtwarzania.

Portal zrzeszył specjalistów chcących podzielić się swoja wiedzą już w ponad 200 filmach. Patronat Honorowy nad Szkołą Motywacji objęły Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uczelnia Łazarskiego, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Instytut Komunikacji Zdrowotnej. Dołączyło wiele organizacji pacjenckich.

Serdecznie zapraszam Państwa do współpracy, poprzez propagowanie portalu Szkoła Motywacji, wśród Waszych podopiecznych, tak aby jak najwięcej osób mogło mieć dostęp do wiedzy. Zachęcam do korzystania z nagrań w Waszych indywidualnych działaniach.

Wierzę, iż świadoma i pełna odwagi postawa osób na co dzień żyjących z chorobą lub niepełnosprawnością, zwiększa sukces terapeutyczny i rekonwalescencyjny, który jest priorytetem dla nas wszystkich.

W razie pytań jestem do dyspozycji.

Z poważaniem i ogromnymi podziękowaniami za Państwa pracę.

Malina Wieczorek
Prezes Fundacji SM-walcz o siebie
Tel: 501 099 606, mail: fundacja@sm-walczosiebie.pl

Zapraszam na:
www.sm-walczosiebie.pl
www.szkola-motywacji.pl

CHCESZ STUDIOWAĆ ?  MOŻESZ SKORZYSTAĆ ZE STYPENDIUM 1000 ZŁ

Inicjatywa podjęta przez Stowarzyszenie "Przyjaciele Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu".

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów dostępne na stronie Stowarzyszenia:
http://woak.up.poznan.pl/absolwent/stowarzyszenie-przyjaciele-woak/790-program-stypendialny

 
WAŻNE INFORMACJE DOT. SPOSOBU POSTĘPOWANIA LUDNOŚCI W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POŻARU, AWARII GAZOWEJ LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA

Wszelkie ważne informacje znajdują się w poniższym linku:

http://www.kmpspbydgoszcz.pl/index.php/porady

TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI ZATWIERDZANE PRZEZ PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Decyzja dot. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 KOMUNIKATY O BRAKU PRĄDU

ENEA Operator sp. zo.o. informuje o planowanych wyłaczeniach prądu 25.10.19 r. od godz. 7.00 do 15.00 brak zasilania nastąpi w ul. Modrzewiowej 1 do 11a, w ul. Leśnej od nr 44 do 56, w ul.  Kasztanowej 1,3 i 4.
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE

Brak ostrzeżeń.
   PRZEDSIĘBIORCO, ZAŁÓŻ PROFIL ZAUFANY JUŻ DZIŚ!

Podpisz i wyślij JPK_VAT z Profilem Zaufanym

Coraz mniej czasu pozostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie pierwszego JPK_VAT (do 26 lutego). Aby mieć pewność skutecznej realizacji tego obowiązku, warto jak najszybciej założyć Profil Zaufany, a dzięki niemu szybko i bezpiecznie wysłać dokumenty do systemu skarbowego.

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).

JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Do podpisania JPK_VAT potrzebny jest bezpłatny Profil Zaufany (eGO) lub certyfikat kwalifikowany (płatny, komercyjny sposób autoryzacji danych).

Z Profilem Zaufanym na pewno się uda

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej.

Profil Zaufany można założyć przez internet, na dwa sposoby – za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym.

Ważne: udając się do Punktu Potwierdzającego pamiętaj o zabraniu dowodu osobistego. Już teraz sprawdź jego ważność!

Wszystkie informacje oraz odpowiedzi na pytania jak założyć Profil Zaufany znajdziesz na stronie www.pz.gov.pl

Załóż Profil Zaufany – krok po kroku– zobacz film.

Dodatkowo, aby zapewnić płynny proces przesyłania JPK_VAT, Ministerstwo Finansów zdecydowało o czasowym uruchomieniu możliwości uwierzytelniania pliku tak zwanymi danymi autoryzującymi. Podobne rozwiązanie funkcjonuje przy podpisywaniu rocznego zeznania podatkowego.

Jak złożyć JPK_VAT?

Plik JPK można wygenerować i wysłać:

  • Samodzielnie i bezpłatnie przy użyciu narzędzi Ministerstwa Finansów (np. aplikacji e-mikrofirma). Więcej informacji TUTAJ,
  • Samodzielnie przez swój program księgowy,
  • Może to zrobić księgowy zatrudniony przez firmę,
  • Może to zrobić biuro rachunkowe przez swój program.

Ministerstwo Finansów udostępnia bezpłatne i bezpieczne narzędzie do utworzenia i wysłania JPK_VAT –  wejdź na www.jpk.mf.gov.pl i dowiedz się więcej.

Jak przygotować plik JPK_VAT i jak go podpisać Profilem Zaufanym?

Aby ułatwić przesyłanie JPK_VAT wszystkim tym, którzy wykorzystują programy księgowe, a chcą wykorzystać Profil Zaufany, Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło dedykowaną im usługę do podpisu pliku metadanych JPK_VAT.

Tutaj znajdziesz jej szczegóły: https://obywatel.gov.pl/podatki/podpisz-jpk_vat-profilem-zaufanym

Jeśli korzystasz z programu księgowego, wygenerowany w programie plik metadanych JPK_VAT przed wysłaniem możesz podpisać przy pomocy ww. usługi. W tym celu wybierz przycisk „Podpisz plik” i zaloguj się do swojego Profilu Zaufanego. Dodaj prawidłowo przygotowany w programie księgowym plik metadanych JPK_VAT, a następnie podpisz go Profilem Zaufanym z wykorzystaniem kodu autoryzacyjnego, który otrzymasz sms-em. Zapisz plik na dysku swojego komputera, a następnie prześlij za pomocą swojego programu księgowego.

Plik JPK_VAT może też przesłać za pomocą aplikacji udostępnionych przez Ministerstwo Finansów – TUTAJ.

Infolinia KIS i dyżury ekspertów w urzędach skarbowych

Informacje w zakresie zakładania Profilu Zaufanego (eGO) można uzyskać korzystając z infolinii Krajowej Informacji Skarbowej. Wystarczy, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-18.00, zadzwonić pod numery 801 055 055 (z tel. stacjonarnych) oraz 22 330 03 30 (z tel. komórkowych). Po wybraniu w systemie zapowiedzi numeru 7 nastąpi przekierowanie do konsultantów w Ministerstwie Cyfryzacji, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania związane z zakładaniem i potwierdzaniem bezpłatnego Profilu Zaufanego (eGO).  

Infolinia KIS czynna będzie także w soboty 17 i 24 lutego (w godzinach od 9 do 13).

Zachęcamy również do kontaktu z ekspertami w urzędach skarbowych.

W każdym urzędzie skarbowym w Polsce wyznaczeni są specjalni koordynatorzy do obsługi w zakresie JPK_VAT. Oni również będą pełnili dyżury 17 i 24 lutego (soboty).
Wydział Komunikacji

Ministerstwo Cyfryzacji

 

ZALOZ PROFIL ZAUFANY

1

2

 

 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - DZIAŁALNOŚĆ, REJESTRACJA, INFORMACJE, KONTAKTY

26.10.17 info dla przedsiębiorców


wpis do CIDG jest bezpłatny!

UWAGA - NOWY WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (druk do pobraniatutaj)

Instrukcja wypełniania wniosku o wpis do CEIDG w formie elektronicznej.

WAŻNE  DLA  PRZEDSIĘBIORCÓW

ZMIANY  W  CEIDG

19 maja 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Dokument ten wprowadza pakiet istotnych zmian w funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przypomnijmy, że rejestr CEIDG (www.ceidg.gov.pl) działa od 1 lipca 2011 r.. Jego zadaniem jest ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, udostępnianie o nich informacji oraz umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów.

Pełen tekst ustawy dostępny na stronie:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1893/1

Dz. U. z 2015r. poz.1583

 Więcej informacji na:

List z Ministerstwa Gospodarki związany ze wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)


Rejestracja działalności gospodarczej (plik do pobrania u dołu strony)

UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z CEIDG (plik do pobrania u dołu strony)

NUMER REGON - INFORMACJE

Jeżeli przedsiębiorca prowadził już działalność na pewno ma nadany numer REGON. Numer REGON można sprawdzić na stronie http://www.stat.gov.pl/regon/.

Urzędy statystyczne wydają na żądanie wpisanych do rejestru osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zaświadczenia o nadanym im i ich jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania.

Nie ma obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku, w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie. Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON

Jeżeli nie możesz znaleźć swojej miejscowości w bazie TERYT - zgłoś problem do terenowego oddziału GUS.

Jeden klik do biznesu - firma przez internet w 1 dzień

Rejestracja Spółki Cywilnej (plik do pobrania u dołu strony)

PRZYDATNE LINKI

Pojedynczy Punkt Kontaktowy - biznes.gov.pl

Wyszukiwarka organów i instytucji - https://www.biznes.gov.pl/szukaj-instytucji

Krajowy Rejestr Sądowy - http://krs.ms.gov.pl/

Sprawdź numer REGON - http://www.stat.gov.pl/regon/

Sprawdź adres w bazie TERYT - http://www.stat.gov.pl/broker/access/index.jspa

Wyszukiwarka kodów pocztowych - http://kody.poczta-polska.pl/

Ewidencja numerów bankowych - http://www.ewib.nbp.pl/

Wyszukaj kody PKD 2007

1.www.stat.gov.pl/Klasyfikacje

2.http://www.pkd.gov.pl

Kiedy i jak się ubezpieczyć? - http://www.zus.pl/pliki/poradniki/porad4.pdf

Jaką formę opodatkowania wybrać? 

1.http://www.archbip.mf.gov.pl/_files_/podatki/broszury_informacyjne/ulotka-dzial_gosp_formy_opodat_2012.pdf

2.http://www.is.waw.pl/Download/broszury/49/32/Broszura_dzialalnosc_gospodarcza_2011.pdf

3.http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/pit/limity-w-dzialalnosci-gospodarczej

Krajowa Informacja Podatkowa - http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/kip/kontakt

Wyszukiwarka interpretacji i orzeczeń podatkowych - http://sip.mf.gov.pl/sip/

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - http://www.uokik.gov.pl/

Państwowa Inspekcja Pracy - http://www.pip.gov.pl/

Główny Inspektorat Sanitarny - http://www.gis.gov.pl/

Wyszukiwanie firm wg PKD, NIP i REGON - http://baza-gus.pl/

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych - http://orzeczenia.nsa.gov.pl 

Internetowy Portal Orzeczeń Sądów Apelacyjnych - http://orzeczenia.ms.gov.pl/

Potwierdzenie numeru VAT UE (VIES) - http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

Wyszukiwarka Radców Prawnych - http://www.kirp.pl/Wyszukiwarka-Radcow

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - http://inkubatory.pl/

System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI - http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_pl.html

Rozwiązywanie sporów z administracją innych państw UE - SOLVIT - http://www.mg.gov.pl/Solvit

Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI) - http://polska.trade.gov.pl/pl/

Elektroniczna korespondencja z ZUS - http://pue.zus.pl/

Urząd Patentowy RP - http://www.uprp.pl

Materiały wideo o wsparciu dla firm http://www.youtube.com/parpgovpl

Instytucje wsparcia biznesu http://www.pi.gov.pl/parp/data/pdf_071112/index.html

Lokalne i Regionalne Fundusze Pożyczkowe http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86017.asp

JEREMIE: unijne środki dla MŚP http://proseedmag.pl/category/jeremie

Portal informacyjny dla migrantów http://www.migrant.info.pl/

Sejmometr http://sejmometr.pl/

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą http://www.parp.gov.pl/index/more/45235

 INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DOTYCZĄCA NUMERÓW PESEL WE WPISIE DO CEIDG

W związku ze zwiększonym zainteresowaniem przedsiębiorców w zakresie danych we wpisach informujemy, że przez kilka dni po 19 maja przedsiębiorcy będą mogli uzupełnić dane we wpisie, gdyż wpisy będą usuwane stopniowo poczynając od tych, które zawierają najmniej danych.
Informujemy, że brak numeru PESEL stanowi sytuację całkowicie marginalną. Mimo licznych telefonów do Ministerstwa nie zgłosiła się ani jedna osoba, która nie miałaby numeru PESEL.
Przypominamy, że zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie wykreślony z CEIDG. Realizacja ww. przepisu będzie dotyczyła tylko określonej liczby przypadków i zostanie przeprowadzona etapami, a zatem po 19 maja 2018 nie będą wykreślane wszystkie wpisy nieposiadające numeru PESEL. W pierwszej kolejności wykreślanie rozpocznie się od wpisów posiadających szczątkowe dane, które uniemożliwiają jakąkolwiek identyfikację przedsiębiorcy (np. tylko imię i nazwisko we wpisie). Są to wpisy powstałe kilkanaście lat temu i więcej. Wpisy podlegające wykreśleniu od lat są nieaktywne, nie dokonywano w nich żadnej modyfikacji. Ministerstwo dokonało rzetelnej analizy wpisów, które będą podlegać wykreśleniu z CEIDG ze względu na brak numeru PESEL we wpisie. Dane zostały zweryfikowane w rejestrach publicznych, w tym bazie Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego, tak by nie doprowadzić do wykreślenia przedsiębiorców faktycznie wykonujących działalności gospodarczej, a nieposiadających numeru PESEL. W ten sposób zweryfikowano ok. 13 000 takich wpisów w CEIDG. Zatem wszędzie tam, gdzie było to możliwe, Ministerstwo dokonało zmian bez konieczności angażowania przedsiębiorców. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 r. lub dokonali od tego czasu jakichkolwiek zmian w swoim wpisie, posiadają w bazie numer PESEL. System informatyczny CEIDG nie dopuszcza do wprowadzania zmian we wpisie przedsiębiorcy bez numeru PESEL. Zatem jeśli przedsiębiorca od 2012 r. dokonywał jakiejkolwiek zmiany w swoim wpisie w CEIDG (rejestrował się, dodawał kod PKD, zmieniał adres, zawieszał działalność), to jego wpis musi zawierać numer PESEL.

 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "TRZY DOLINY" Ankieta dotycząca oceny funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" - Ankieta oceniająca

Powyższa ankieta ma na celu ocenę jakości pracy Biura LGD "Trzy Doliny", świadczonego doradztwa, kompetencji pracowników Biura LGD, przydatności przekazanej wiedzy a także adekwatności realizowanych działań komunikacyjnych i partycypacyjnego wdrażania LSR.

 PRAWA PASAŻERÓW KOLEI - co warto wiedzieć

 KOMUNIKAT OD ZUS - NOWE ZASADY OPŁACANIA SKŁADEK

TREŚĆ KOMUNIKATU

  BADANIA MAMMOGRAFICZNE
 INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA REALIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

Informacja od Wicestarosty bydgoskiego Zbigniewa Łuczaka

Mając na uwadze dobro osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie gminy, uprzejmie prosze o rozpowszechnienie informacji, iż zgodnie z §35 a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016.2046 ze zm.) oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie w 2017 r. w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej, Powiat Bydgoski posiada w dyspozycji środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację następujących zadań:
1. z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia:
- finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu,
- przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu własnego do spółdzielni socjalnej,
- dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz rozpoznaniem przez służby medyczne ich potrzeb,
- dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy osoby niepełnosprawnej,
- finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,
- dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Wnioski i zapytania w powyższym zakresie nalezy kierować do Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 147, 85 - 950 Bydgoszcz - kontakt pod nr tel.: ( 0 52) 360 - 43 - 45 lub (0 52) 360-43-00
2. z zakresu rehabilitacji społecznej:
- uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
- zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych oraz dla osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
- likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
- likwidacji barier w komunikowaniu się,
- likwidacji barier technicznych,
- sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.

Wnioski i zapytania dotyczące uzyskania dofinansowania w wyżej wymienionym zakresie, należy kierować do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy, przy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz. Kontakt pod nr telefonu: (052) 58-35-431 lub (052) 58-35-413.

 

 KAMPANIA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO PRZECIW PRZEMOWCY W RODZINIE

Kampania przeciw przemocy


 

  

 

Autor publikacji:
Data publikacji: 2015-07-13 10:10:45
Data modyfikacji: 2020-01-22 14:29:35
Liczba odsłon: 12682
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
22.01.2020 14:29:35rzecznikedycja strony
04.11.2019 08:57:13rzecznikedycja strony
04.11.2019 08:53:19rzecznikedycja strony
04.11.2019 08:52:48rzecznikedycja strony
17.10.2019 09:23:45Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
15.10.2019 10:14:03Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.10.2019 14:22:35Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.10.2019 14:50:01Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.10.2019 12:08:23Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.10.2019 08:12:39Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
03.10.2019 10:36:14Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
01.10.2019 13:25:08Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
30.09.2019 13:12:32Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
24.09.2019 11:58:41Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
24.09.2019 11:43:18Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.09.2019 15:14:39Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.09.2019 11:29:12Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
17.09.2019 12:39:16Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
17.09.2019 12:14:53Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.09.2019 13:30:54Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.09.2019 13:24:24Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.09.2019 12:42:45Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.09.2019 08:57:45Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
03.09.2019 13:14:20Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
02.09.2019 11:22:22Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
02.09.2019 10:29:34Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
29.08.2019 13:26:42Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
28.08.2019 09:19:17Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
28.08.2019 08:11:56Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.08.2019 14:53:48Administratoredycja strony
20.08.2019 14:53:22Administratoredycja strony
20.08.2019 14:52:38Administratoredycja strony
20.08.2019 14:52:04Administratoredycja strony
20.08.2019 14:51:31Administratoredycja strony
20.08.2019 14:49:51Administratoredycja strony
20.08.2019 14:43:05Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
16.08.2019 08:34:35Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.08.2019 15:14:55Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.08.2019 13:52:13Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.08.2019 11:14:51Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.08.2019 08:14:41Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.08.2019 08:14:15Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
12.08.2019 07:51:15Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
07.08.2019 14:15:28Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
02.08.2019 09:48:40Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
02.08.2019 09:39:21Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
31.07.2019 12:39:18Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
25.07.2019 10:08:05Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
24.07.2019 10:39:49Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
22.07.2019 09:08:55Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
05.07.2019 14:09:24Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
03.07.2019 13:45:35Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.06.2019 10:24:27Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
25.06.2019 13:56:19Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.06.2019 09:05:11Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
13.06.2019 14:27:44Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
13.06.2019 14:26:14Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
13.06.2019 14:21:01Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
13.06.2019 13:21:50Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
12.06.2019 14:55:04Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.06.2019 13:15:03Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.06.2019 13:10:54Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.06.2019 13:10:15Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.06.2019 13:09:15Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
07.06.2019 14:20:53Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
07.06.2019 14:19:57Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
07.06.2019 13:37:51Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
07.06.2019 09:51:22Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
07.06.2019 09:08:24Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
06.06.2019 07:27:04Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
24.05.2019 12:43:10Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
24.05.2019 10:16:53Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
22.05.2019 14:18:30Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
22.05.2019 14:16:35Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.05.2019 15:54:45Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.05.2019 07:45:36Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
15.05.2019 13:28:15Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.05.2019 13:25:03Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.05.2019 07:58:01Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
06.05.2019 14:42:00Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
06.05.2019 14:40:38Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
06.05.2019 14:39:47Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
06.05.2019 12:36:30Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
30.04.2019 09:32:52Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
30.04.2019 09:31:58Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
23.04.2019 12:00:43Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
23.04.2019 11:41:37Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
16.04.2019 15:35:11Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
15.04.2019 12:19:09Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.04.2019 14:15:47Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.04.2019 14:11:39Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.04.2019 14:10:33Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.04.2019 15:48:48Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.04.2019 14:47:51Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.04.2019 13:38:44Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
05.04.2019 11:55:50Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.04.2019 15:15:14Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.04.2019 15:07:42Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.04.2019 15:04:55Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.04.2019 14:59:08Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.04.2019 08:49:34Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
02.04.2019 10:14:11Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.03.2019 12:09:15Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
28.03.2019 13:09:25Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.03.2019 13:54:37Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.03.2019 14:07:32Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
21.03.2019 09:34:28Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
19.03.2019 09:51:35Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
19.03.2019 09:39:39Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
15.03.2019 14:47:03Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
07.03.2019 14:05:33Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
07.03.2019 13:49:23Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
07.03.2019 12:14:32Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
07.03.2019 09:39:52Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
05.03.2019 16:15:19Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.03.2019 15:02:49Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
01.03.2019 12:55:23Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
28.02.2019 08:29:33Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
22.02.2019 12:10:16Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
22.02.2019 12:07:58Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
21.02.2019 13:49:59Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.02.2019 13:38:45Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
21.02.2019 13:34:56Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
21.02.2019 10:11:23Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.02.2019 10:50:31Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.02.2019 10:48:13Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.02.2019 10:30:07Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
07.02.2019 14:22:42Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
05.02.2019 10:18:06Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
05.02.2019 09:23:10Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
05.02.2019 09:18:43Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.02.2019 12:07:39Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
01.02.2019 14:22:56Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.01.2019 14:19:21Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.01.2019 14:16:04Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.01.2019 12:26:41Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.01.2019 10:45:59Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.01.2019 10:37:26Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.01.2019 10:36:13Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.01.2019 10:34:25Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.01.2019 10:32:30Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.01.2019 10:23:58Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.01.2019 09:24:58Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
24.01.2019 13:03:36Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
22.01.2019 07:20:34Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.01.2019 08:17:41Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
11.01.2019 12:18:46Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.01.2019 11:31:50Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.01.2019 11:29:39Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.01.2019 11:25:34Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
07.01.2019 09:18:38Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
03.01.2019 13:04:03Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
03.01.2019 13:00:16Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
03.01.2019 12:58:11Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
02.01.2019 14:41:56Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.12.2018 07:52:11Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.12.2018 07:50:47Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.12.2018 11:55:10Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.12.2018 11:52:55Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
18.12.2018 09:56:05Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
15.12.2018 14:28:47Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.12.2018 12:58:55Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.12.2018 12:42:06Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.12.2018 12:42:06Katarzyna Ciudzińskazałącznik został dodany
11.12.2018 09:38:59Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.12.2018 09:20:09Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
11.12.2018 09:17:08Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
10.12.2018 10:40:28Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
04.12.2018 08:08:36Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.11.2018 08:15:00Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.11.2018 15:00:14Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.11.2018 13:38:42Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.11.2018 13:36:18Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.11.2018 13:24:34Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.11.2018 15:05:54Administratoredycja strony
26.11.2018 15:04:30Administratoredycja strony
26.11.2018 15:02:36Administratoredycja strony
26.11.2018 15:01:16Administratoredycja strony
26.11.2018 14:59:10Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.11.2018 14:43:17Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.11.2018 14:37:53Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
23.11.2018 09:08:08Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.11.2018 08:38:07Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.11.2018 13:51:33Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
15.11.2018 14:28:52Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
14.11.2018 09:58:14Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.11.2018 09:56:43Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.11.2018 09:21:38Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.11.2018 15:01:59Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.11.2018 14:58:46Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.11.2018 14:54:30Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.11.2018 13:44:00Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.11.2018 13:30:42Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.11.2018 13:29:59Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.11.2018 13:25:13Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.11.2018 14:15:47Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
06.11.2018 14:46:25Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
31.10.2018 11:23:45Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.10.2018 13:05:21Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.10.2018 12:59:03Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
25.10.2018 08:10:05Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
23.10.2018 08:15:25Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.10.2018 12:16:58Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.10.2018 12:21:30Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.10.2018 12:15:21Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
01.10.2018 08:07:46Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.09.2018 15:06:12Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
25.09.2018 15:15:22Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
24.09.2018 13:58:56Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.09.2018 14:46:44Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.09.2018 12:01:08Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.09.2018 13:59:34Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.09.2018 13:54:12Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.09.2018 12:15:32Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.09.2018 12:14:53Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
05.09.2018 10:24:25Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
31.08.2018 13:59:34Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
31.08.2018 13:56:30Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.08.2018 10:04:23Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.08.2018 14:26:06Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.08.2018 14:17:41Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.08.2018 10:27:12Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.08.2018 09:39:57Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.08.2018 09:38:01Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.08.2018 07:54:46Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
03.08.2018 09:30:08Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
03.08.2018 09:19:24Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
02.08.2018 11:42:51Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
02.08.2018 11:36:08Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
02.08.2018 08:48:41Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
01.08.2018 10:46:15Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
31.07.2018 13:52:00Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
31.07.2018 11:01:33Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
31.07.2018 10:42:28Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.07.2018 08:28:46Beata Janiszewskaedycja strony
20.07.2018 08:24:29Beata Janiszewskaedycja strony
19.07.2018 10:39:57Beata Janiszewskaedycja strony
12.07.2018 15:30:19Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
12.07.2018 09:59:00Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
11.07.2018 13:25:44Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.07.2018 15:37:23Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.07.2018 14:32:18Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
04.07.2018 09:39:09Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
03.07.2018 15:15:40Administratoredycja strony
03.07.2018 15:15:09Administratoredycja strony
03.07.2018 15:14:32Administratoredycja strony
03.07.2018 15:14:05Administratoredycja strony
03.07.2018 15:13:42Administratoredycja strony
03.07.2018 15:11:54Administratoredycja strony
03.07.2018 15:11:13Administratoredycja strony
03.07.2018 15:05:09Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
02.07.2018 12:27:24Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
02.07.2018 11:24:57Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
29.06.2018 08:26:24Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.06.2018 08:24:28Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
28.06.2018 12:16:12Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
28.06.2018 11:47:00Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
28.06.2018 10:03:09Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.06.2018 13:01:20Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.06.2018 12:57:35Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.06.2018 12:40:21Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
26.06.2018 16:14:32Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.06.2018 11:28:46Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
25.06.2018 07:15:46Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
22.06.2018 11:43:06Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.06.2018 14:24:52Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
21.06.2018 14:09:14Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
21.06.2018 10:20:54Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.06.2018 13:45:37Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
19.06.2018 11:00:34Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 10:58:21Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 10:56:24Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 10:54:51Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 10:52:09Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 10:51:06Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 10:46:58Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 10:30:47Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 08:13:08Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
18.06.2018 08:09:09Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
15.06.2018 15:04:26Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
14.06.2018 15:04:59Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.06.2018 14:40:56Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.06.2018 11:44:21Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
14.06.2018 10:51:12Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.06.2018 10:47:28Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.06.2018 09:40:15Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
12.06.2018 09:11:33Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
12.06.2018 09:09:11Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
12.06.2018 09:08:15Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
12.06.2018 08:36:57Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
12.06.2018 08:29:44Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
05.06.2018 15:32:58Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
05.06.2018 09:28:58Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
05.06.2018 09:28:01Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
05.06.2018 09:25:34Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.06.2018 09:38:18Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
04.06.2018 09:28:39Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
01.06.2018 13:39:15Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
30.05.2018 13:20:46Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
30.05.2018 13:16:37Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
30.05.2018 13:12:16Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
29.05.2018 10:58:28Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.05.2018 09:33:19Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
29.05.2018 08:35:26Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
28.05.2018 07:43:57Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
25.05.2018 14:51:11Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
25.05.2018 11:07:58Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
23.05.2018 09:52:22Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
22.05.2018 16:34:39Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
22.05.2018 16:18:19Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
22.05.2018 16:15:19Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
22.05.2018 16:09:56Administratoredycja strony
22.05.2018 16:08:18Administratoredycja strony
22.05.2018 16:07:18Administratoredycja strony
22.05.2018 15:59:18Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
22.05.2018 13:29:39Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.05.2018 14:29:23Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.05.2018 13:50:05Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.05.2018 13:29:25Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
18.05.2018 13:01:20Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
16.05.2018 12:47:05Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
16.05.2018 12:45:12Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
15.05.2018 11:57:40Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.05.2018 09:41:55Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.05.2018 09:39:39Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.05.2018 13:45:18Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.05.2018 09:20:47Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.05.2018 09:10:15Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.05.2018 08:57:55Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
08.05.2018 08:57:10Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
08.05.2018 08:45:32Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
02.05.2018 13:09:16Beata Janiszewskaedycja strony
27.04.2018 11:51:32Katarzyna Ciudzińskazałącznik został dodany
26.04.2018 12:28:31Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.04.2018 12:20:43Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.04.2018 12:19:38Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.04.2018 12:08:49Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
23.04.2018 10:28:42Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
23.04.2018 10:23:51Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
23.04.2018 10:22:12Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
19.04.2018 08:53:33Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
19.04.2018 08:35:41Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
17.04.2018 07:59:03Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
16.04.2018 08:03:43Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
16.04.2018 07:43:06Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
13.04.2018 13:37:27Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
10.04.2018 14:25:53Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
10.04.2018 14:24:26Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
09.04.2018 10:04:02Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.04.2018 10:01:54Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
28.03.2018 14:15:44Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
28.03.2018 12:13:41Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.03.2018 10:23:03Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.03.2018 10:23:03Katarzyna Ciudzińskazałącznik został dodany
27.03.2018 08:37:38Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.03.2018 07:57:40Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.03.2018 07:41:17Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
16.03.2018 11:14:10rzecznikedycja strony
14.03.2018 10:17:06rzecznikedycja strony
05.03.2018 19:08:39rzecznikedycja strony
01.03.2018 08:28:29Marta Olszowiecedycja strony
01.03.2018 08:27:59Marta Olszowiecedycja strony
26.02.2018 10:57:28Marta Olszowiecedycja strony
26.02.2018 10:39:49Marta Olszowiecedycja strony
26.02.2018 10:23:40Marta Olszowiecedycja strony
26.02.2018 10:23:40Marta Olszowieczałącznik został dodany
26.02.2018 07:40:45Marta Olszowiecedycja strony
26.02.2018 07:40:15Marta Olszowiecedycja strony
13.02.2018 13:14:41Marta Olszowiecedycja strony
13.02.2018 13:14:00Marta Olszowiecedycja strony
08.02.2018 11:03:27rzecznikedycja strony
08.02.2018 11:03:27rzecznikzałącznik został dodany
08.02.2018 10:58:41rzecznikedycja strony
01.02.2018 14:06:59Marta Olszowiecedycja strony
01.02.2018 14:01:49Marta Olszowiecedycja strony
29.01.2018 14:50:21Marta Olszowiecedycja strony
29.01.2018 14:50:21Marta Olszowieczałącznik został dodany
25.01.2018 15:11:04Marta Olszowiecedycja strony
25.01.2018 15:11:04Marta Olszowieczałącznik został dodany
23.01.2018 15:21:11Marta Olszowiecedycja strony
23.01.2018 15:21:11Marta Olszowieczałącznik został dodany
19.01.2018 08:00:11Marta Olszowiecedycja strony
19.01.2018 08:00:11Marta Olszowieczałącznik został dodany
11.01.2018 14:16:01Marta Olszowiecedycja strony
10.01.2018 14:55:00Marta Olszowiecedycja strony
10.01.2018 14:55:00Marta Olszowieczałącznik został dodany
09.01.2018 15:16:54Marta Olszowiecedycja strony
09.01.2018 15:16:54Marta Olszowieczałącznik został dodany
04.01.2018 08:17:23Marta Olszowiecedycja strony
20.12.2017 14:24:32Marta Olszowiecedycja strony
20.12.2017 14:24:32Marta Olszowieczałącznik został dodany
13.07.2015 10:10:45strona została dodana