piątek
30
października
2020
Imieniny: Przemysław / Łukasz / Edmund

RSSRSS

Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej         Przejdź do: "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"

 

Komunikaty i ogłoszenia

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

 Gdzie szukać pomocy?

 • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
 • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

 

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY 

Szanowni mieszkańcy

Serdecznie zachęcamy do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach zlokalizowanych na terenie naszego powiatu.

Można uzyskać profesjonalną pomoc, której udzielają radcy prawni i adwokaci. Pomoc udzielana jest w zakresie prawa rodzinnego, pracy, cywilnego, ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej, prawa administracyjnego i podatkowego, karnego i wielu innych.

Posiadana wiedza jest przydatna w wielu  kwestiach związanych z załatwianiem swoich spraw, dlatego zachęcamy do korzystania z tej formy pomocy.

Informujemy, iż  rozszerzono zakres świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej o sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Od dnia 24 czerwca 2020 r. przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie działającym stacjonarnie:

- osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej;

- osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Jednocześnie informujemy , iż w związku z zagrożeniem epidemicznym wszystkie punkty działające na terenie powiatu bydgoskiego udzielają nieodpłatnej pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefonicznie.

Porady udzielane są po uprzednim zarejestrowaniu się pod numerami telefonu 501 615 484  lub  52 583 54 61

Porady udzielane są według kolejności zgłoszeń.

 W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego  ww. oświadczeń nie składa się.

JAK SKORZYSTAĆ Z POMOCY? 

 

Jak skorzystać z pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego ?

Zgodnie z art. 8 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. z 2019, poz. 294) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie w ciąży , udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Zgłoszenia (rejestracja) przyjmowane są od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu:

501 615 484

52 583 54 61

w godzinach:

Poniedziałek 7.30 – 15.30

Wtorek 7.30 – 16.00

Środa 7.30 – 15.30

Czwartek 7.30 – 15.30

Piątek 7.30 – 15.00

 

Osoby uprawnione do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.*

 

Każda osoba, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.*

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Oświadczenie przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do nich osób trzecich. Administratorem danych osobowych  zawartych w oświadczeniu jest Starosta.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie w ciąży, udzielanie pomocy odbywa się poza kolejnością.

Prowadząc rejestrację zgłoszeń, dąży się do równomiernej rejestracji zgłoszeń osób uprawnionych odpowiednio do dyżurów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

-  uzyskanie informacji o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;

- wskazanie sposobu rozwiązania problemu;

- sporządzenie projektu pisma w w/w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych, w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;

- nieodpłatną mediację ( od dnia 01.01.2020 r.);

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie  od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą korzystającą planu działania i pomoc w jego realizacji . Dotyczy w szczególności porad dla osób zadłużonych, z zakresu spraw mieszkaniowych oraz ubezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje  również nieodpłatną mediację (od dnia 01.01.2020 r.).

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje ( od dnia 01.01.2020 r.):

- poinformowanie  o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

- przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o prowadzenie mediacji;

- przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

- przeprowadzenie mediacji;

- udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

- sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,

- zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej  mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

Przekazywanie opinii

 

Każdorazowo udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentuje się poprzez wypełnienie karty pomocy. Karta pomocy składa się z części A oraz części B. Część B karty pomocy obejmuje opinię osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, część ta jest wypełniana osobiście przez  osobę uprawnioną, a jej wypełnienie jest dobrowolne. Część B karty pomocy należy umieścić w urnie, która znajduje się w miejscu przeznaczonym  dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Osoby uprawnione mogą również przekazywać Staroście opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy w dowolnym terminie:

- telefonicznie pod numerem telefonu: 501 615 484;

- za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej pod adresem e-mail: info@powiat.bydgoski.pl;

- listownie na adres Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, wraz ze wskazaniem punktu, w którym uzyskano pomoc.

 

HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU

W ROKU 2020,

 

SZYBKI INTERNET

Firma NEXERA rozpoczyna budowę dostępowej sieci światłowodowej o wysokiej przepustowości (min. 100 Mb/s) w ramach rządowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Cała sieć NEXERY w pięciu województwach obejmie ponad 530 000 gospodarstw domowych i umożliwi dostęp do szybkiego Internetu, usług telekomunikacyjnych oraz telewizji cyfrowej.

Ponad 311 000 gospodarstw domowych oraz ponad 2 900 szkół zostanie objętych naszą siecią dzięki dofinansowaniu ze środków UE.

Aby umożliwić szybkie zbudowanie sieci, a Państwo mogli już wkrótce zacząć korzystać z szybkiego Internetu, potrzebna jest zgoda właścicieli działek na poprowadzenie przez nie sieci.

Prosimy o umożliwienie dostępu do działek i wyrażenie zgody na budowę sieci pracownikom firm działających w imieniu NEXERY.

Więcej informacji znajdą Państwo na: www.nexera.pl lub bezpośrednio przedstawiciela firmy: Damian Szopiński, tel. 691 442 419 Mail. dszopinski@iris-telecommunication.pl i Dominika Arkuszewska tel. 887 564 805, mail: dominika.arkuszewska@iris-telecommunication.pl

Informujemy również, że Pesel może być zastąpiony datą urodzenia.

AKTYWNY SAMORZĄD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KLIKNIJ I PRZECZYTAJ!

 DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy rozpoczęło realizację projektu „WSPARCIE W STARCIE - dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

 

Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2020-30.09.2023. Obszar realizacji projektu obejmuje całość województwa kujawsko-pomorskiego. W związku z tym do projektu zakwalifikowane mogą zostać osoby fizyczne mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub uczące się lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

 

 

Projekt skierowany jest do 249 osób fizycznych powyżej 29 roku życia (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) należących do jednej z poniższych grup:

 

 1. osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkających w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

 

 • osoby 50+
 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • osoby ubogie pracujące,
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i/lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki (z wszystkich źródeł) nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.

 

 1. osób pracujących powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkających w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należących do poniższych grup:

 

 

 

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W PROJEKCIE:

 

Planowane jest zrekrutowanie uczestników w ramach 52 naborów.

 

 • Zostaną zrealizowane nabory dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo (zakłada się przeprowadzenie 26 naborów) w tym:

 

 • 23 nabory prowadzone będą dla poszczególnych powiatów i miast na prawach powiatu – w ramach każdego naboru zrekrutowanych zostanie co do zasady 5 osób
 • 3 nabory prowadzone będą dla całego województwa – w ramach których zrekrutowanych zostanie co do zasady 40 osób.

 

 • oraz nabory dla osób pracujących (zakłada się przeprowadzenie 26 naborów) w tym:

 

 • 23 nabory prowadzone będą dla poszczególnych powiatów i miast na prawach powiatu – w ramach każdego naboru zrekrutowane zostaną co do zasady 3 osoby
 • 3 nabory prowadzone będą dla całego województwa – w ramach których zrekrutowanych zostanie co do zasady 25 osób.

 

 

 

 1. Obligatoryjną formą wsparcia w projekcie jest opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD), określającego dokładny zakres wsparcia szkoleniowo-doradczego.
 2.  Wsparcie szkoleniowo-doradcze obejmujące dwie formy wsparcia:

 

a)         szkolenie „ABC przedsiębiorczości”: 20 edycji w grupach liczących ok. 10-15 uczestników, 40 godzin szkoleniowych na grupę:

 

-           „Zagadnienia prawno-organizacyjne” (5 godzin szkoleniowych),

 

-           „Analiza rynku i prognozowanie popytu” (11 godzin szkoleniowych),

 

-           „Kosztorysowanie” (8 godzin szkoleniowych),

 

-           „Plan działań merytorycznych (marketing, dystrybucja itp.)” (8 godzin szkoleniowych),

 

-           „Plan działań finansowych” (8 godzin szkoleniowych),

 

b)         doradztwo indywidualne w zakresie biznesplanu i poradnictwo psychologiczne (w przypadku zgłoszenia potrzeby przez uczestników, przewiduje się średnio 0,5 godziny zegarowej poradnictwa psychologicznego na uczestnika, nie będzie ono obligatoryjne) w wymiarze średnio 5 godzin zegarowych na osobę.

 

 1. Zaplanowane w projekcie szkolenia "ABC przedsiębiorczości" będzie kończyć się możliwością uzyskania kompetencji potwierdzonych formalnym dokumentem, weryfikowanych w ramach etapów: ETAP I – Zakres, ETAP II – Wzorzec, ETAP III – Ocena, ETAP IV – Porównanie. Uczestnikom zostaną wydane zaświadczenia potwierdzające uzyskanie kompetencji.
 2. Uczestnikom biorącym udział w szkoleniu „ABC przedsiębiorczości” przysługiwać będzie stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu (dotyczy tylko uczestników projektu, których miejsce zamieszkania jest inne niż miejscowość, w której realizowana jest forma wsparcia).
 3. W przypadku szkolenia „ABC przedsiębiorczości” uczestnik będzie zobowiązany do minimum 80% obecności.
 4. Wsparcie finansowe – dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wypłacane jest w postaci stawki jednostkowej na samozatrudnienie w kwocie 23 050,00 zł,
 5. Wsparcie finansowe pomostowe przyznawane jest na okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w kwocie do 1 450,00 zł netto.

 

 

 

HARMONOGRAM PROJEKTU

 

Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2020-30.09.2023, trwają prace odnośnie dokumentacji projektowej, a pierwszy nabór do projektu będzie realizowany we wrześniu 2020 r.

 

Informacja o naborze 1:

 

 • numer naboru: 1
 • dla kogo (grupa docelowa): osoby bezrobotne i bierne zawodowo 
 • dla kogo (obszar): nabór ogólnowojewódzki – całe województwo kujawsko-pomorskie (osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego)
 • kiedy: 28.09.2020-09.10.2020

 

 

 

Informacja o naborze 2:

 

 • numer naboru: 2
 • dla kogo (grupa docelowa): osoby pracujące dla kogo (obszar): nabór ogólnowojewódzki – całe województwo kujawsko-pomorskie (osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego)
 • kiedy: 12.10.2020-23.10.2020

 

 

 

UWAGA: najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru pod niniejszym komunikatem pojawi się link do generatora, w którym należy uzupełnić formularz rekrutacyjny, a następnie po jego przesłaniu przez generator wydrukować, zaparafować, podpisać i dołączyć załączniki (jeśli dotyczy) oraz złożyć w sposób dopuszczalny regulaminem

 

 

 

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Szczegółowe kryteria rekrutacji:

 

a)         ocena formalna realizowana przez kadrę zarządzającą obejmować będzie:

 

-           weryfikację kompletności dokumentów i zgodności z dokumentacją projektową:

 

 • czy formularz został złożony we właściwym miejscu i czasie, z zastrzeżeniem że decydujący jest moment wpływu, a nie data nadania (dotyczy również wpływu wiadomości mailowej),
 •  czy formularz został złożony w odpowiednim naborze (pod względem obszaru) – tj. czy kandydat wpisał w formularzu zgłoszeniowym właściwy numer naboru oraz czy kandydat jest osobą mieszkającą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza i zadeklarowanych w formularzu danych dotyczących miejsca zamieszkania) lub osobą uczącą się (weryfikacja na podstawie zaświadczenia z właściwej placówki oświatowej) lub pracującą na obszarze, do którego skierowany jest dany nabór (tj. wybrany powiat lub miasto na prawach powiatu województwa kujawsko-pomorskiego bądź całe województwo kujawsko-pomorskie w zależności od naboru),
 • czy formularz został złożony w odpowiednim naborze (pod względem rodzajowym) – tj. czy kandydat posiada status na rynku pracy adekwatny do grupy docelowej (tj. czy jest odpowiednio osobą bezrobotną bądź bierną zawodowo, jeżeli dany nabór jest skierowany do tej grupy bądź osobą pracującą, jeżeli nabór jest skierowany do tej grupy),
 • czy formularz został złożony na obowiązującym wzorze (zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu),
 • czy formularz jest kompletny (posiada wszystkie strony),
 • czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione,
 • czy formularz nie zawiera sprzecznych danych (np. co do miejsca zamieszkania lub statusu na rynku pracy),
 • czy formularz został zaparafowany na każdej stronie, a na ostatniej podpisany ze wskazaniem daty (z zastrzeżeniem możliwości zgłoszeń telefonicznych),
 • czy załączono wszystkie zadeklarowane w formularzu rekrutacyjnym załączniki,
 • czy w przypadku, gdy załączniki są kopiami poświadczono je za zgodność z oryginałem (nie dotyczy załączników przesyłanych w formie skanu, jeżeli skan został wykonany z oryginału dokumentu), 

 

-           weryfikację kwalifikowalności kandydata – weryfikacja przynależności do grupy docelowej na podstawie oświadczeń, zaświadczeń i innych dokumentów przedłożonych przez kandydata:

 

 • czy kandydat jest osobą powyżej 29 roku życia (zgodnie z definicją wskazaną w niniejszym regulaminie) (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza i zadeklarowanych danych dotyczących daty urodzenia),
 • czy kandydat jest osobą mieszkającą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego  (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza i zadeklarowanych w formularzu danych dotyczących miejsca zamieszkania) lub osobą uczącą się (weryfikacja na podstawie zaświadczenia z właściwej placówki oświatowej) lub pracującą (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza i zaświadczenia od pracodawcy) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
 • czy kandydat jest osobą bezrobotną (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza – dot. osób bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy / weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza oraz aktualnego zaświadczenie z właściwego powiatowego urzędu pracy – dot. osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy) lub osobą bierną zawodowo (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza) lub osobą ubogą pracującą (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza oraz zaświadczenia pracodawcy i kopii umowy) lub osobą zatrudnioną na umowach krótkoterminowych z zarobkami nie wyższymi niż 120% minimalnego wynagrodzenia (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza oraz zaświadczenia pracodawcy i kopii umowy) lub osobą zatrudnioną w ramach umów cywilno-prawnych z zarobkami nie wyższymi niż 120% minimalnego wynagrodzenia (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza oraz zaświadczenia pracodawcy i kopii umowy)
 • czy kandydat należy do co najmniej jednej z poniższych podgrup (dotyczy osób biernych zawodowo i bezrobotnych):
 • czy kandydat zadeklarował zatrudnienie minimum 1 pracownika na umowę o pracę w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia planowanej działalności gospodarczej (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza) – uwaga kryterium dotyczy jedynie wybranych naborów, jeżeli wskazano w ogłoszeniu o naborze,

 

 • osoba powyżej 50 roku życia (zgodnie z definicją wskazaną w niniejszym regulaminie) (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza i zadeklarowanych danych dotyczących daty urodzenia),
 • kobieta (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza),
 • osoba z niepełnosprawnościami (weryfikacja na podstawie oryginału zaświadczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności lub kopii orzeczenia o niepełnosprawności),
 • osoba długotrwale bezrobotna (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza bądź zaświadczenie z właściwego powiatowego urzędu pracy),
 • osoba o niskich kwalifikacjach (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza),

 

-           weryfikację możliwości ubiegania się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej – tj. weryfikacja czy kandydat nie jest wykluczony z otrzymania wsparcia finansowego, ponieważ:

 

 • posiadał wpis do CEIDG, był zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadził działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza),
 • zawiesił lub miał zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza),
 • zamierza założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza),
 • zamierza założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza),
 • korzystał i/lub korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz PROW 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza).

 

Z zastrzeżeniem, że wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej może zostać przyznane uczestnikowi projektu prowadzącemu wcześniej działalność zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców, który jednocześnie spełnia warunki opisane w pkt. 1 (zgodnie z przywołanym przepisem: „Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej”).

 

 1. ocena merytoryczna cz. 1 realizowana przez kadrę zarządzającą obejmować będzie przyznanie punktów za przynależność kandydata do poszczególnych podgrup defaworyzowanych w grupie docelowej:

 

 • kobiety +2 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza rekrutacyjnego),
 • osoby z niepełnosprawnościami +4 pkt. (weryfikacja na podstawie oryginału zaświadczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności lub kopii orzeczenia o niepełnosprawności),
 • osoby długotrwale bezrobotne +3 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza lub zaświadczenia z właściwego powiatowego urzędu pracy)[4],
 • osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego miasta średnie, w tym miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Brodnica, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Świecie, Włocławek +4 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza i zadeklarowanych w formularzu danych dotyczących miejsca zamieszkania),
 • osoby o niskich kwalifikacjach +3 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza rekrutacyjnego),
 • osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego powiaty o wysokiej stopie bezrobocia, tj.  powiat radziejowski, lipnowski, włocławski, grudziądzki, inowrocławski, aleksandrowski, sępoleński, wąbrzeski, chełmiński, nakielski, toruński, rypiński, mogileński, golubsko-dobrzyński, tucholski, żniński, Włocławek, Grudziądz +10 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza i zadeklarowanych w formularzu danych dotyczących miejsca zamieszkania),
 • punkty mogą się sumować maksymalnie do 26,
 • przyznanie punktów zostanie zrealizowane na podstawie definicji poszczególnych podgrup określonych w regulaminie, w oparciu o oświadczenia bądź zaświadczenia lub inne dokumenty wskazane powyżej,

 

 1. ocena merytoryczna cz. 2 obejmować będzie przyznanie premii punktowej w wysokości 10 pkt. dla kandydatów, którzy zadeklarują zatrudnienie co najmniej 1 pracownika w ramach umowy o pracę w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza),
 2. ocena merytoryczna cz. 3 realizowana przez kadrę zarządzającą wraz z doradcą zawodowym będzie polegała na odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami:

 

-           zaproszenie na rozmowę zostanie przekazane mailowo lub telefonicznie, nie później niż 2 dni kalendarzowe przed planowanym terminem spotkania, przy czym za zgodą kandydata można ten termin przyspieszyć,

 

-           na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni kandydaci, których formularze spełniły wymogi formalne,

 

-           w przypadku, gdy liczba poprawnych formalnie zgłoszeń przekroczy 2-krotność liczby miejsc dostępnych w danym naborze, do oceny merytorycznej cz. 3 zaproszeni zostaną kandydaci wg liczby punktów z oceny merytorycznej cz. 1 i 2 (do limitu 2-krotności miejsc, uszeregowani od największej do najmniejszej liczby punktów, z zastrzeżeniem, że jeżeli w równolegle prowadzonych naborach do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną kwalifikuje się mniej osób, w danym naborze można zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną większą liczbę osób oraz z zastrzeżeniem zapisów w § 5 dotyczących struktury grupy docelowej i koniecznych do osiągnięcia w projekcie wskaźników), w sytuacji równej liczby punktów o zaproszeniu decydować będą następujące kryteria rozstrzygające (w podanej poniżej kolejności):

 

 • uzyskanie premii punktowej w ramach oceny merytorycznej cz. 2,
 • uzyskanie punktów za kategorię: osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego powiaty o wysokiej stopie bezrobocia,
 • uzyskanie punktów za kategorię: osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego miasta średnie, w tym miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze,
 • uzyskanie punktów za kategorię: osoby z niepełnosprawnościami,
 • termin złożenia formularza rekrutacyjnego (data i godzina wpływu).

 

e)       w ramach rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną ocenieni zgodnie z poniższymi kryteriami:

 

-           motywacja do udziału w projekcie: od 1 do 15 punktów (największy poziom motywacji jest punktowany najwyżej),

 

-           predyspozycje (w tym np. osobowościowe, poziom motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej: od 1 do 30 punktów, przy czym minimum punktowe wynosi 15 punktów (wynik poniżej 15 punktów uniemożliwia zakwalifikowanie do projektu),

 

 

 

 

 

Nabór formularzy rekrutacyjnych będzie odbywać się następującymi kanałami:

 

a)         osobiście w punkcie rekrutacyjnym,

 

b)         pocztą/kurierem na adres biura projektu, wskazany w ust. 10, pkt. a – uwaga: każdorazowo decyduje data wpływu formularza do biura projektu, a nie data wysyłki/stempla pocztowego,

 

c)         mailem w formie wydrukowanego podpisanego i zaparafowanego zeskanowanego dokumentu wraz z zeskanowanymi załącznikami na adres wsparcie@pte.bydgoszcz.pl (beneficjent nie odpowiada za brak dostarczenia wiadomości na w/w adres bądź zatrzymanie wiadomości na serwerze w kategorii SPAM/śmieci, a do kandydata należy weryfikacja dostarczenia wiadomości na podstawie odpowiedzi mailowej z adresu wsparcie@pte.bydgoszcz.pl bądź kontaktu telefonicznego) – uwaga: każdorazowo decyduje data wpływu formularza na w/w mail, a nie data wysyłki,

 

d)         telefonicznie pod numerem (52) 322 90 62, wyłącznie dla osób niepełnosprawnych z ograniczeniami mobilnościowymi (na etapie rozmowy telefonicznej osoba, od której w ten sposób pozyskiwane będą dane celem zgłoszenia zostanie zapoznana z klauzulą informacyjną RODO). Formuła telefoniczna polega na zanotowaniu przez pracownika biura danych podanych przez kandydata i w taki sposób uzupełniony formularz zostaje kandydatowi dostarczony osobiście bądź pocztowo do podpisu. Brak możliwości uzyskania podpisu kandydata powoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia.

 

 

 

Więcej informacji na stronie:

 

https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/wsparcie-w-starcie-dotacje-na-samozatrudnienie-dla-mieszkancow-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/

 

oraz na Facebook:

 

https://www.facebook.com/wsparciewstarciePTE/

 

 Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej!

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczno – Gospodarczego zaprasza do udziału w projekcie: Od aktywizacji do samorealizacji, w ramach którego oferowane jest wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą.

Masz pomysł na biznes?

Pomożemy go Tobie zrealizować, dzięki otrzymanemu wsparciu w formie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie własnej firmy oraz wsparciu doradczo-szkoleniowym umożliwiającym uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.


Kto może być uczestnikiem projektu?

Uczestnikiem projektu może być jedynie osoba spełniająca łącznie poniższe kryteria ogólne uczestnictwa:

·         Wiek powyżej 29 lat,

·        Osoba pracująca/zamieszkująca na terenie województwa kujawsko - pomorskiego – zgodnie z Kodeksem Cywilnym,

·        Status osoby zatrudnionej na umowach krótkoterminowych lub pracy ramach umów cywilno-prawnych, lub tzw. ubodzy pracujący (ich

miesięczne zarobki nieprzekraczaną wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu).


Szczegółowe informacje  pod nr tel. 886 468 299 i/lub mailem:  a.napierala@doradztwobiznesowe.eu
.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - pomorskiego 2014-2020.

PROGRAM INDYWIDUALNEGO WSPARCIA "AKTYWNI"

KLIKNIJ I PRZECZYTAJ!

STAŻE I SZKOLENIA DLA MŁODZIEŻY

Nie masz doświadczenia zawodowego? Chcesz odbyć staż?
Zapraszamy do udziału projekcie Mam staż - mam możliwości zawodowe!,
którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczno - Gospodarczego.
Staż jako forma aktywizacji zawodowej trwa od 3 do 6 miesięcy. Dla
każdego stażysty przewidziane jest co miesięczne stypendium stażowe.
Staż pomaga zdobyć niezbędne doświadczenie, którego brak jest
barierą w znalezieniu pracy.
W projekcie mogą wziąć udział osoby młode, w tym osoby z
niepełnosprawnością, w wieku 18-29 lat, z następujących grup:
* bierni zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i
szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kat. NEET
przyjętą w POWER 2014-2020;
* imigranci ( w tym osoby polskiego pochodzenia),
reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy
pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz
pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami
zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z
udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z
wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla
trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1; zamieszkujących lub
pracujących na terenie woj. kuj-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC.
W ofercie naszego projektu przewidujemy:
* Identyfikację potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie
możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja
stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,
* Poradnictwo zawodowe,
* Nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz
praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez
staże spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości
Praktyk i Staży,
* Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie
uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i
kompetencjami wspieranej osoby.

Wykorzystaj szansę i popraw swoją sytuację na rynku pracy. Zgłoś
się już dziś! Zadzwoń już dziś: 886 468 299,lub napisz e-mail:
a.napierala@fundacjarozwoju.orgInteresuje Cię kilkumiesięczny, płatny staż zawodowy? Nic prostszego – zgłoś się do Nas i weź udział w projekcie: Aktywność zawodowa na 5+

Kto może wziąć udział w projekcie?

– Osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnością, w wieku 18-29 lat, z następujących grup:

 • bierni zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kat. NEET przyjętą w POWER 2014-2020;
 • imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1; zamieszkujących lub pracujących na terenie woj. kuj-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC

Co zyskasz poprzez udział w projekcie?

 • Identyfikację potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych i utworzenie IPD,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • Staż zawodowy,
 • Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy.

Przez staż należy rozumieć formę aktywizacji zawodowej, która polega na zapoznaniu osoby, która nie posiada doświadczenia zawodowego z obowiązkami, jakie należy wykonywać na danym stanowisku pracy. Staż odbywa się zgodnie z programem stażu. Celem stażu jest zdobycie/podniesienie doświadczenia zawodowego. Staż realizowany jest zgodnie z posiadanymi przez uczestnika projektu  kwalifikacjami/kompetencjami/umiejętnościami. Zainteresowany? Już dziś zachęcamy do aplikowania w projekcie. Zadzwoń lub napisz: tel. 886 468 299 i/lub mailem: p.tomczak@doradztwobiznesowe.eu.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 


Zachęcamy do poinformowania potencjalne osoby o możliwości udziału w wyżej wymienionym projekcie. Wszelkie informacje dostępne dop numerem :  694 980 368 , adres e-mail: torun@euro-konsult.pl

DROGI LEŚNE UDOSTĘPNIONE DLA RUCHU POJAZDÓW 

Zarządzenie nadleśniczego Nadleśnictwa Solec Kujawski

KONKURS "ZDROWY SAMORZĄD" - GŁOSOWANIE

Województwo kujawsko-pomorskie zostało nominowane w konkursie Zdrowy Samorząd za "Program zapobiegania upadkom dla seniorów" oraz za "Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej".

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PROGRAMEM ORAZ ODDANIA SWOJEGO GŁOSU:
https://www.portalsamorzadowy.pl/konkurs/zdrowy-samorzad-2020,74/wojewodztwo-kujawsko-pomorskie,2391/

OGŁOSZENIA ZUS

 ZUS URUCHOMIŁ e-WIZYTY

Dbając o bezpieczeństwo i czas naszych klientów, wprowadzamy kolejne udogodnienie, dzięki któremu można odwiedzić ZUS online. To e-wizyta, czyli wideorozmowa z pracownikiem ZUS, która pozwala na załatwienie sprawy z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, bez wychodzenia z domu. Można z niej już korzystać w oddziałach ZUS w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. W województwie kujawsko-pomorskim usługa ta będzie dostępna od 29 października w oddziale ZUS w Bydgoszczy i od 4 listopada w oddziale ZUS w Toruniu - wyjaśnia Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Aby można było odwiedzić ZUS online, wystarczy komputer lub smartfon z kamerką i mikrofonem.
Klient wybiera dogodny dla siebie termin i godzinę wizyty online. Na wirtualną wizytę można umówić się w dni robocze w godzinach od 9.00 do 14.30. E-wizyta może trwać nie dłużej niż 20 min.

Z e-wizyty można już korzystać w oddziałach ZUS w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Bydgoszcz udostępni e-wizyty od 29 października, a Toruń od 4 listopada.  W listopadzie z usługi będzie można już korzystać we wszystkich naszych oddziałach.– informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Jeśli chcemy zarezerwować wirtualną wizytę należy wejść na stronę  www.zus.pl/e-wizyta i kliknąć na link „Umów się na e-wizytę”. Podczas rezerwacji podajemy swoje dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres
e-mail, kod pocztowy miejsca zamieszkania. Należy wybrać również obszar merytoryczny e-wizyty, czyli: zasiłki, emerytury i renty, firmy i pracujący, założenie profilu PUE, docelowo również doradca ds. ulg
i umorzeń – dodaje Krystyna Michałek.

Dzień przed spotkaniem klient otrzyma sms z przypomnieniem o e-wizycie, na wskazany podczas rejestracji numer telefonu. Natomiast w dniu e-wizyty, godzinę przed spotkaniem przesłany zostanie mail. Będzie w nim link, w który należy kliknąć by połączyć się z pracownikiem ZUS.

Jeśli klient będzie chciał uzyskać informacje w konkretnej, indywidualnej sprawie, powinien przygotować dokument tożsamości. Należy go pokazać do kamery podczas e-wizyty. W e-wizycie może też wziąć udział opiekun faktyczny lub prawny. Wtedy klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję jeszcze na etapie rezerwacji.  Jeżeli klient posiada pełnomocnictwo, które jest zarejestrowane w ZUS, może także odbyć
e-wizytę w imieniu innej osoby.

ZMIANY W ZASIŁKACH

Kto i kiedy przeliczy obniżone zasiłki wynikające ze zmniejszenia wymiaru czasu pracy

Zmieniły się zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków w razie choroby i macierzyństwa, gdy pracodawca zmienił wymiar czasu pracy lub wprowadził mniej korzystne warunki zatrudnienia na podstawie ustawy o COVID-19. Zmiany przepisów obowiązują od 9 października 2020 r. Przeliczenie obniżonych zasiłków będzie następowało na wniosek.

Nowe przepisy dotyczą osób, którym pracodawca na podstawie ustawy o COVID-19 obniżył wymiar czasu pracy lub wprowadził mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę.  W myśl nowej ustawy podstawa wymiaru zasiłku nie będzie uwzględniała obniżonego wymiaru czasu pracy lub mniej korzystnych zasad wynagrodzenia ze względu na COVID-19, jeżeli: obniżenie wymiaru czasu pracy lub wprowadzenie mniej korzystnych warunków zatrudnienia nastąpiło w okresie wcześniej pobieranego zasiłku oraz między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego zasiłku nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Jeśli zostaną spełnione powyższe warunki, nie będzie miał zastosowania przepis mówiący o tym, że podstawę wymiaru zasiłku ustala się na nowo, jeżeli zmiana wymiaru czasu pracy nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy albo w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy. Oznacza to, że dla tych osób,  podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, lecz przyjmuje się dla nich podstawę wymiaru obliczoną dla wcześniejszego zasiłku. – dodaje rzeczniczka

Przyjęte zmiany regulują sposób obliczania podstawy wymiaru zasiłków zarówno pracowników, którym ZUS albo pracodawcy ustalili już podstawę wymiaru świadczeń na podstawie obniżonego wynagrodzenia jak i pracowników, którzy dopiero nabędą prawo do tych świadczeń.

Przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń już wypłaconych będzie następowało na wniosek świadczeniobiorcy. Mniej korzystana podstawa zostanie zastąpiona kwotą wyliczoną zgodnie z nowymi przepisami, czyli bez obniżenia.

Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku – na wniosek świadczeniobiorcy 

Aby można było przeliczyć podstawę wymiaru świadczeń, świadczeniobiorca musi złożyć wniosek. Powinien go dostarczyć do:

 • pracodawcy – jeśli to on jest uprawniony do wypłaty zasiłków swoim pracownikom,
 • ZUS – jeśli zasiłek wypłacał ZUS, gdyż pracodawca nie jest uprawniony do wypłaty zasiłków osobom, które zatrudnia.

Nie ma sformalizowanego wzoru wniosku. Wystarczy żeby świadczeniobiorca napisał, że występuje o przeliczenie wcześniej wypłaconego zasiłku, który został zmniejszony w związku z obniżonym wymiarem czasu pracy.

Jeżeli zasiłek wypłaca ZUS, wniosek taki może być złożony na portalu PUE ZUS przy wykorzystaniu wniosku ZAS-58. Potrzebne będzie także potwierdzenie od pracodawcy, że obniżenie wymiaru czasu pracy nastąpiło na podstawie przepisów ustawy o COVID-19. Wniosek może być także złożony do pracodawcy, który powinien niezwłocznie przekazać go do ZUS.

ZUS albo pracodawca przelicza podstawę wymiaru zasiłków już wypłaconych za okres:

 • po 30 marca 2020 r. dla pracowników, którym obniżono wymiar czasu pracy maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu lub wobec których zawarto porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż te wynikające z umowy o pracę, w zakresie i przez czas, ustalone w porozumieniu,
 • po 23 czerwca 2020 r. dla osób, którym wymiar czasu pracy został obniżony maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, zatrudnionych u pracodawcy, któremu zmniejszyły się przychody i w związku z tym istotnie wzrosły obciążenia funduszu wynagrodzeń,
 • po 25 sierpnia 2020 r. dla osób, którym na mocy rozporządzenia Rady Ministrów wprowadzono na czas określony – nie dłuższy niż do końca danego roku budżetowego – mniej korzystne warunki zatrudnienia niż te wynikające z podstawy nawiązania stosunku pracy.

ŚWIADCZENIE WYRÓWNAWCZE DLA BYŁYCH OPOZYCJONISTÓW 

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, których emerytura, renta inwalidzka lub renta z tytułu niezdolności do pracy jest niższa od 2400zł brutto, mogą od 15 października ubiegać się o świadczenie wyrównawcze.

Aby otrzymać świadczenie wyrównawcze trzeba złożyć wniosek w instytucji, która wypłaca emeryturę lub rentę. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek ma symbol ER-SWA.
Do wniosku należy dołączyć decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która potwierdza status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Osoba uprawniona do emerytury lub renty zagranicznej albo innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze musi do wniosku dołączyć dodatkowo dokument potwierdzający prawo do tego świadczenia i jego wysokość.– informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Dodatki nie mają wpływu na wysokość świadczenia

Świadczenie wyrównawcze stanowi różnicę pomiędzy kwotą 2400zł, a kwotą emerytury lub renty, do której uprawniony jest wnioskodawca. ZUS ustalając, czy kwota świadczeń emerytalno-rentowych jest niższa niż 2400zł, bierze pod uwagę miesięczną kwotę brutto pobieranej emerytury, renty oraz kwotę zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych. Nie uwzględnia natomiast dodatków wypłacanych z tymi świadczeniami, np. dodatku pielęgnacyjnego, kombatanckiego, kompensacyjnego, energetycznego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, potocznie nazywanego „Mama 4 plus” czy też świadczenia 500 plus dla niesamodzielnych. – wyjaśnia rzeczniczka.

Prawo do świadczenia wyrównawczego będzie przysługiwać po spełnieniu wszystkich warunków, nie wcześniej niż od 15 października 2020 r., tj. od dnia wejścia w życie przepisów dotyczących świadczenia wyrównawczego i nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zostanie zgłoszony wniosek o to świadczenie.

Komu świadczenie nie przysługuje

Świadczenie wyrównawcze nie będzie przysługiwało osobom uprawnionym do renty socjalnej, renty rodzinnej, w tym do renty rodzinnej wypłacanej wraz z okresową emeryturą kapitałową.  Świadczenia nie otrzymają również osoby uprawnione do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, czy świadczenia/zasiłku przedemerytalnego. Osoby które nie są uprawnione do emerytury ani renty z tytułu niezdolności do pracy i pobierają jedynie rodzicielskie świadczenie uzupełniające czy świadczenie 500 plus dla niesamodzielnych także nie uzyskają prawa do świadczenia wyrównawczego.

ŁATWIEJ O ZAŚWIADCZENIE A1

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił na Platformie Usług Elektronicznych kreator do wniosków o wydanie zaświadczenia A1, potwierdzającego podleganie ubezpieczeniom społecznym w Polsce przez osoby delegowane. Teraz pozyskanie zaświadczenia jest znacznie prostsze, a wypełnienie wniosku mniej skomplikowane.

Już wcześniej wniosek o zaświadczenie A1 można było składać za pośrednictwem PUE ZUS. Teraz wniosek został uproszczony, a jego wypełnianie stało się o wiele prostsze dzięki uruchomionemu „Kreatorowi wniosku o wydanie zaświadczenia A1”.

Kreator poprowadzi klienta krok po kroku przez proces składania wniosku o zaświadczenie A1. Klient nie musi się obawiać, czy w konkretnym przypadku wybrał odpowiedni do sytuacji formularz. To system na podstawie udzielonych w kreatorze odpowiedzi automatycznie wybierze odpowiedni wniosek. Kreator będzie również podpowiadał jak prawidłowo wypełnić wniosek. Gdy wnioskodawca poda wszystkie dane, powstanie komplet dokumentów - wniosek o wydanie zaświadczenia A1 z wymaganymi załącznikami, o których dodanie klient może być poproszony w zależności od konkretnej sytuacji – wyjaśnia Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W pierwszej kolejności ZUS uruchomił kreator dla najbardziej typowych wniosków o zaświadczenie A1. Dotyczy to trzech sytuacji:

 • delegowania pracownika do innego państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii,
 • czasowego przeniesienia wykonywania działalności na własny rachunek do innego państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii,

· wykonywania pracy najemnej lub działalności na własny rachunek, w kilku państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii.

 ZUS WYPŁACIŁ JUŻ 5 MLD ZŁ POSTOJOWEGO
Blisko 5 mld zł trafiło już na konta przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne w ramach świadczenia postojowego. Świadczenie to może być wypłacone maksymalnie trzy razy, więc jeśli ktoś jeszcze nie skorzystał z tej formy pomocy, cały czas może to zrobić. Wniosek o postojowe można złożyć do trzech miesięcy po zniesieniu stanu epidemii.

Od połowy kwietnia na konta poszkodowanych przez COVID-19 przedsiębiorców jak i również osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych trafiają pieniądze w ramach świadczenia postojowego.
Do tej pory Zakład wypłacił łącznie ponad 2,5 mln świadczeń na kwotę prawie 5 mld zł. Tylko w województwie kujawsko-pomorskim rozpatrzyliśmy 136,3 tys. wniosków o świadczenie postojowe. Na konta osób uprawnionych przekazana została kwota 231 mln zł. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Świadczenie, co do zasady wynosi 2080 zł, ale przedsiębiorcy na karcie podatkowej, jednocześnie zwolnieni
z VAT, otrzymają 1300 zł. Natomiast w przypadku osób wykonujących umowy cywilnoprawne, gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł, to pomoc przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Świadczenie postojowe można otrzymać nie więcej niż trzy razy. Warunkiem kolejnej wypłaty jest oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku się nie poprawiła.

Wnioski o postojowe należy składać on-line za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Wszelkie informacje na temat świadczeń oraz tego jak składać wnioski, i jak je wypełnić, można znaleźć na stronie internetowej ZUS.- dodaje rzeczniczka.

Plik dźwiękowy do pobrania

DYŻUR TELEFONICZNY EKSPERTA ZUS DLA ROCZNIKA 1953

Już w najbliższy wtorek, 15 września w godz. od 9.00 do 12.00 bydgoski oddział ZUS organizuje telefoniczny dyżur ekspercki. Tematem dyżuru będzie: Korzystne przeliczenie emerytury dla rocznika 1953 w oparciu o ustawę zmieniającą, wykonującą wyrok Trybunału Konstytucyjnego
z 6 marca 2019 r. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Podczas rozmowy ze specjalistami ZUS będzie można dowiedzieć się m.in.:

 • Kto musi złożyć wniosek o przeliczenie świadczenia, a komu ZUS przeliczy emeryturę
  z "urzędu"?
 • Komu przysługuje wyrównanie emerytury i kiedy zostanie ono wypłacone?
 • Czy rodzinie zmarłego emeryta urodzonego w 1953 r. przysługuje wyrównanie?
 • Co zrobić, jeśli trwa nadal postępowanie w sądzie?

Eksperci ZUS będą dyżurować pod numerem telefonu 52 341 87 04.

PO WAKACJACH WRACAJĄ EDUKACYJNE WTORKI Z ZUS

Wracamy po wakacjach z telefonicznymi dyżurami ekspertów ZUS. Co tydzień dyżury poświęcone będą innej tematyce. 1 września tematem dyżuru będą zmiany jakie wprowadzono dla wniosków o zwolnienie
z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj.- informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W godzinach od  9.00 do 12.00 pod numerem telefonu 52 3418124  naszych ekspertów będzie można spytać między innymi:

 • Jakie zmiany w zwolnieniu z opłacania składek za kwiecień i maj 2020 r. wprowadziła nowelizacja ustawy?
 • Komu ZUS z urzędu ponownie rozpatrzy wnioski o zwolnienie z opłacania składek?
 • Jak i kiedy ZUS powiadomi o zwolnieniu z opłacania składek lub jego nowej wysokości?
 • Kto otrzyma zwrot opłaconych składek za kwiecień i maj i uzyska pełne zwolnienie ze składek?
 • Kiedy złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych składek?

OD WRZEŚNIA NIŻSZE LIMITY DLA DORABIAJĄCYCH SENIORÓW 

Przejście na emeryturę, czy rentę to nie zawsze koniec pracy. Każdy emeryt czy rencista ma prawo dorobić do swojego świadczenia. Musi jednak pamiętać, że dodatkowe zarobki mogą wpłynąć na to czy ZUS zawiesi lub zmniejszy świadczenie. Nie wszystkich seniorów limity dotyczą, ale niektórzy z nich powinni zwrócić uwagę czy ich zarobki zbliżają się do progu, którego nie powinni przekroczyć. Limity zarobków zmieniają się, co trzy miesiące: w marcu, czerwcu, we wrześniu i w grudniu. Od września limity będą niższe.

Limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów ustala się na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które ogłasza Prezes GUS. Teraz jest ono niższe niż ostatnio. A to oznacza, że od 1 września emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz renciści, będą mogli mniej dorobić do swoich świadczeń.

Zmniejszenie świadczenia następuje, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Od 1 września kwota ta zmniejszyła się i wyniesie 3517,20zł.
Do zawieszenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy przychód przekroczy górną kwotę graniczną, tzn. 130 procent przeciętnego wynagrodzenia tj. 6531,90zł. Natomiast uzyskanie przychodów miesięcznie
w granicach od 3517,20zł do 6531,90 zł, spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. W przypadku emerytury i renty
z tytułu całkowitej niezdolności do pracy to kwota 620,37 zł, renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 465,31 zł - zaś renty rodzinnej dla jednej osoby – 527,35zł. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.          

Inaczej jest w przypadku renty socjalnej. Renta socjalna zostanie zawieszona po przekroczeniu 3517,20zł przychodu.

Kto może dorabiać bez przeszkód?

O limitach muszą pamiętać wcześniejsi emeryci, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego (60 lat dla kobiety
i 65 lat dla mężczyzny), oraz renciści. Natomiast emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny mogą dorabiać do swojej emerytury bez ograniczeń. Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 1200 zł. brutto).  Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, emerytura za dany okres będzie wypłacana w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum – dodaje rzeczniczka.

Bez ograniczeń mogą również dorabiać niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową.
Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń.

Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – również może zarobkować bez ograniczeń. 

Więcej informacji o limitach zarobkowych można znaleźć tutaj: https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/zmniejszenie-lub-zawieszenie-swiadczen-pracujacych-emerytow-i-rencistow.

MŁODZIEŻ Z RENTĄ RODZINNĄ MUSI PAMIĘTAĆ O ZAŚWIADCZENIU 

Do końca października studenci, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, mają czas na dostarczenie zaświadczenia, że nadal się uczą i złożenie wniosku o kontynuowanie wypłaty renty. Jeśli tego nie zrobią wypłata świadczenia zostanie wstrzymana. Nie jest konieczne coroczne przedstawianie informacji o dalszej nauce, kiedy uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki (np. studia 5-letnie).

Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia. Jeśli jednak nadal się kształcą mogą ją otrzymywać maksymalnie do 25 roku życia (lub do końca roku akademickiego, jeżeli osiągnięcie wieku przypada na ostatni rok studiów). Edukację potwierdzają zaświadczenia ze szkoły lub uczelni. Zwykle są one wydawane na rok albo na programowy czas nauki. ZUS wypłaca rentę rodzinną za okres wskazany w zaświadczeniu – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Jeżeli uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki (np. studia 5-letnie) ZUS będzie wypłacał świadczenie przez cały ten czas. Może jednak w każdej chwili skontrolować, czy nauka jest faktycznie kontynuowana. Natomiast, gdy w zaświadczeniu nie został wskazany całkowity termin trwania nauki, to aby renta była wypłacana bez przerwy, należy najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty złożyć do ZUS-u wniosek o dalszą wypłatę renty wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki. Na złożenie dokumentów studenci mają czas do końca października. Jeśli student złoży zaświadczenie jeszcze w październiku, to otrzyma rentę rodzinną za ten miesiąc. Jeśli jednak spóźni się i dostarczy dokumenty później, to wypłata renty za ten miesiąc przepadnie. – dodaje rzeczniczka.

Osoby pobierające rentę rodzinną muszą też pamiętać, aby poinformować ZUS o wcześniejszym przerwaniu lub zakończeniu nauki. Brak takiej informacji spowoduje, że renta będzie nadal wypłacana i pobierana przez nieuprawnioną osobę. Niesłusznie otrzymane świadczenie trzeba będzie potem zwrócić wraz z odsetkami.

 50 MLN ZŁ DLA FIRM NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA W PRACY

Pracodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszą niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku. Termin składania dokumentów to 31 sierpnia. W przypadku wniosków przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego, decyduje data ich nadania.

Trwa konkurs ZUS na dofinansowanie działań na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.  Łącznie na ten cel przeznaczono 50 mln zł. To, w jakiej wysokości pracodawca otrzyma dofinansowanie uzależnione jest od liczby osób, za które opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne.
W przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw procent dofinansowania jest największy. Mikroprzedsiębiorstwa, zgłaszające do ubezpieczeń od 1 do 9 osób mogą uzyskać dofinansowanie nawet do 90 proc. wartości projektu, nie więcej niż 140 tys. zł, a małe, zgłaszające od 10 do 49 osób – do 80 proc., maksymalnie do 210 tys. zł. Natomiast najwyższe kwotowo dofinansowanie mogą otrzymać duże zakłady, zatrudniające powyżej 250 osób. Na projekty inwestycyjno-doradcze może to być kwota nawet pół miliona złotych, przy czym udział procentowy dofinansowania nie może przekroczyć 20 proc. wartości projektu – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Centrum Dofinansowania Płatników działające w bydgoskim oddziale ZUS zajmuje się wnioskami pracodawców z województw: kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego
i łódzkiego. W konkursie wybrane zostaną projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Dotyczyć mogą zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości oraz innych, wymienionych w katalogu działań inwestycyjnych zamieszczonym na stronie ZUS – dodaje rzeczniczka.

Nie można mieć zaległości

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z opłatą składek i podatków oraz nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji lub postępowania układowego. Dofinansowanie można otrzymać nie częściej niż raz na trzy lata.

Wniosek papierowo i on-line tylko do 31 sierpnia

Wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją należy złożyć zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Elektronicznie przez stronę www.prewencja.zus.pl, a papierowo

w dowolnej placówce ZUS lub wysłać na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrum Dofinansowania Płatników ul. Św. Trójcy 33 85-224 Bydgoszcz. Rozpatrywane będą tylko Wnioski złożone do 31 sierpnia.

Szczegółowe warunki konkursu oraz dokumenty do pobrania są dostępne pod adresem www.zus.pl/prewencja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS. Pytania dotyczące konkursu można kierować drogą elektroniczną na e-mail: konkurs@zus.pl do 24 sierpnia.

 KORZYSTNE PRZELICZENIE DLA ROCZNIKA 1953

Ubezpieczeni urodzeni w 1953 roku doczekali się ustawy zmieniającej, wykonującej wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. Mogą na jej mocy ustalić wysokość emerytury powszechnej po raz pierwszy lub ponownie przeliczyć wysokość emerytury, a także renty rodzinnej bez pomniejszania o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych.

 Z korzystnych zmian w przepisach mogą skorzystać osoby urodzone w 1953r. bez względu na płeć, które prawo do wcześniejszej emerytury mają ustalone na podstawie wniosku złożonego przed
1 stycznia 2013r. 

Kto nie musi składać wniosku

ZUS z urzędu dokona ponownego ustalenia wysokości emerytury osobom, którym wcześniej już ustalił wysokość emerytury powszechnej z pomniejszeniem o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych. Przeliczeniu z urzędu będą również podlegały renty rodzinne przyznane uprawnionym członkom rodziny po tych osobach. Oznacza to, że osoby te nie muszą składać żadnego wniosku, ZUS przeliczy świadczenia po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy tj. po 11 stycznia 2021 r. Ewentualne złożenie wniosku nie przyspieszy załatwienia sprawy. - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Nowa wysokość emerytury zostanie ustalona bez pomniejszenia o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych. Świadczenie w ponownie ustalonej wysokości przysługuje od dnia nabycia prawa do emerytury w wieku powszechnym lub od dnia, od którego podjęta została wpłata zawieszonej emerytury. Jeśli ponownie ustalona wysokość świadczenia jest wyższa od pobieranej dotychczas emerytury, wówczas ZUS wypłaci wyrównanie.

Kto i kiedy może złożyć wniosek

Natomiast osoby, które są na wcześniejszej emeryturze i nie składały jeszcze wniosku
o emeryturę powszechną, by skorzystać z korzystnych zmian dla rocznika 1953 muszą złożyć wniosek o emeryturę powszechną nie później niż do 11 stycznia 2021 r. Wówczas emerytura zostanie obliczona bez pomniejszenia o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych.

 

JAK DOROBIĆ DO RENTY RODZINNEJ - ZASADY, LIMITY

Uczeń i student dorabia do renty rodzinnej - zasady, limity

Uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS mogą do niej dorabiać. Muszą jednak pamiętać, że dodatkowe zarobki mogą spowodować, że ZUS zmniejszy, a nawet zawiesi wypłacanie świadczenia. Na to, czy ZUS zawiesi lub zmniejszy świadczenie, ma wpływ przede wszystkim przychód z działalności, od której są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, np. z umowy o pracę - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Warto wiedzieć:

Umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem do 26 roku życia, nie rodzi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne ani zdrowotne. Przychody osiągane przez nich z tytułu wykonywanej umowy nie są wliczane do limitu przychodów, od których zależy zmniejszenie lub zawieszenie renty rodzinnej.

Wyjątek: W sytuacji kiedy uczeń/student wykonuje umowę zlecenia dla firmy, której jednocześnie jest pracownikiem będzie objęty obowiązkowo ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowymi, chorobowym, wypadkowym i zdrowotnym, a przychód osiągany z tej umowy będzie miał znaczenie na zmniejszenie bądź zawieszenie świadczenia.

 

Aby nie narazić się na zmniejszenie renty rodzinnej, przychód nie może przekroczyć 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 czerwca jest to kwota 3732,10zł (brutto)- wyjaśnia Krystyna Michałek.

 

Jeśli suma dodatkowego przychodu nie przekroczy 3732,10zł miesięcznie, świadczenie będzie wypłacane
w pełnej wysokości. Uzyskanie przychodów w granicach od 3732,10zł do 6931,00 zł miesięcznie, spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Maksymalna kwota zmniejszenia od 1 marca 2020 roku wynosi:

 • 527,35zł - dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

 

Natomiast przekroczenie kwoty przychodów w wysokości 6931,00 zł (brutto) miesięcznie, będzie skutkowało zawieszeniem wypłaty renty rodzinnej w danym miesiącu.

W przypadku, gdy do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej osób, to z tytułu przekroczenia limitów przychodów zmniejszeniu lub zawieszeniu ulega tylko część świadczenia przysługująca osobie  osiągającej dodatkowe przychody.

Osoba pobierająca rentę rodzinną zobowiązana jest powiadomić ZUS o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do świadczenia i jego wysokości m.in. o: 

 • zaprzestaniu uczęszczania do szkoły przez osobę, która skończyła już 16 lat,
 • osiąganiu przychodu z tytułu zatrudnienia,
 • o wysokości przychodu osiągniętego w minionym roku kalendarzowym – w terminie do końca lutego kolejnego roku,
 • zmianie miejsca zamieszkania, numeru rachunku bankowego,
 • pobieraniu renty z innego tytułu – przyznanej przez inny organ rentowy, bądź renty socjalnej.

 

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

BON TURYSTYCZNY

Rosnące zainteresowanie bonem turystycznym

Pod koniec wakacji rośnie zainteresowanie bonem turystycznym nie tylko wśród rodziców
ale także wśród branży turystycznej. Nie trzeba spieszyć się z wykorzystaniem tych środków. Bon jest ważny do 31 marca 2022r.  Co istotne,  można nim płacić wielokrotnie, aż do jego wyczerpania.

Bon Turystyczny jest ogromnym wsparciem dla podmiotów turystycznych oraz rodzin. Można nim dokonywać płatności za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne u podmiotów, które zarejestrowały się na liście prowadzonej przez Polską Organizację Turystyczną. Obecnie jest ich już ponad 16,5 tys. Warto pamiętać, że bon nie podlega wymianie na gotówkę, ani inne środki płatnicze.

Pod koniec wakacji widzimy rosnące zainteresowaniem bonem. ZUS wydał ponad 818,5 tys. bonów o łącznej wartości ponad 702,3mln zł. W całym kraju beneficjenci wykonali ok. 213,8 tys. płatności bonami na łączną kwotę ok. 147,5 mln zł, a do podmiotów turystycznych trafiło już ponad 119 mln zł. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Obsługa bonu odbywa się wyłącznie na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Można go tam aktywować w dowolnym momencie (np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami), po podaniu danych kontaktowych (adres e-mail i numer telefonu komórkowego). Po aktywacji bonu, na adres e-mail przekazany zostanie kod obsługi płatności. Trzeba go podać, kiedy płaci się bonem za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną na terenie Polski. Każda płatność jest potwierdzona jednorazowym kodem autoryzacyjnym, który jest wysłany SMS-em.

Przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego, które chcą przyjmować płatności bonem za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, muszą wpisać się na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną (POT). Można to zrobić wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Na PUE ZUS podmiot turystyczny może zarządzać uprawnieniami osób, które będą przyjmować płatności bonem. Uzyska też dostęp do swoich rozliczeń.Blisko 40,4 tys. aktywnych bonów w kujawsko-pomorskim  

 

Mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego aktywowali blisko 40,4 tys. bonów turystycznych
z ponad 215,5 tys. przygotowanych dla regionu. Bon jest ważny do 31 marca 2022r., a jego realizacja odbywa się poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

 

Od 1 sierpnia osoby uprawnione mogą korzystać z bonu turystycznego. Świadczenie aktywowało do tej pory około 19 proc. uprawnionych w regionie. W całym kraju aktywnych jest ponad 721 tys. bonów na łączną kwotę niemal 618,5 mln zł. Uprawnieni wykonali 145tys. płatności bonami na kwotę ponad 100 mln złotych.

 

Za pomocą bonu można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bonem można zapłacić już u niemal 15,8 tys. zarejestrowanych w całym kraju podmiotów turystycznych. Aby zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba podać specjalny numer (kod obsługi płatności), a następnie jednorazowy kod potwierdzający płatność bonem, przesłany SMS-em na numer telefonu komórkowego (podany na PUE ZUS przy aktywacji bonu).  Co ważne bonem można płacić wiele razy - aż do wyczerpania środków. Podmiot turystyczny nie ma dostępu do informacji o saldzie bonu. Jednak podczas transakcji kwota dostępna w ramach bonu będzie weryfikowana. Jeśli nie wystarczy na pokrycie kosztów usługi, pobierający opłatę otrzyma informację, że transakcja nie może być zrealizowana. Natomiast osoba uprawniona do bonu otrzyma sms-em wiadomość o odrzuceniu transakcji i saldzie bonu. W takiej sytuacji można jeszcze raz wprowadzić kwotę, która odpowiada wysokości dostępnych środków, a różnicę dopłacić gotówką lub przelewem. Posiadacz bonu może również na bieżąco sprawdzić saldo dostępnych środków na PUE ZUS – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

Po pojęciem usługi hotelarskiej rozumiemy krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, miejsc noclegowych, miejsc na ustawienie namiotów, przyczep samochodowych oraz świadczenie usług z tym związanych. Usługa hotelarska musi składać się co najmniej z noclegu. Jeśli w danym obiekcie można uzyskać dodatkowe świadczenia, które stanowi integralną część usługi, to nadal jest to usługa hotelarska- wyjaśnia Krystyna Michałek

Bon można wykorzystać również w sytuacji, gdy ze względu na jego wiek dziecka nie trzeba za nie zapłacić. Ważne jest by dziecko korzystało z usługi hotelarskiej lub uczestniczyło w imprezie turystycznej. Nawet jeśli dopiero w 2021 r. urodzi się dziecko, a rodzic uzyska prawo do świadczenia wychowawczego, to również będzie mu przysługiwało świadczenie w formie bonu. Z kolei w sytuacji, gdy rodzice sprawują opiekę nad dzieckiem naprzemiennie, to każdemu z nich przysługuje bon w wysokości 250 zł.


Uwaga na oszustów!!!

 

W internecie pojawiły się oferty oszustów, którzy próbują sprzedać bon. „Bon turystyczny nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Skorzystać z niego mogą tylko osoby uprawnione” - przypomina Polska Organizacja Turystyczna oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Za pomocą bonu osoba uprawniona może dokonywać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane na rzecz dziecka, na które tej osobie przyznano dodatek lub świadczenie wychowawcze (Rodzina "500 plus”). Co ważne bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i można nim zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne świadczone na terenie Polski przez przedsiębiorstwa turystyczne i organizacje pożytku publicznego, które przystąpiły do projektu Polski Bon Turystyczny. Lista tych podmiotów jest na stronach: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl, www.polska.travel. Na tą listę wpisało się już ponad 8,5 tys. przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego.- informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

W internecie pojawiły się również oferty płatnych usług dotyczących pomocy przy założeniu PUE ZUS
i aktywacji Polskiego Bonu Turystycznego. Prosimy o rozwagę w podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z takich usług.  Przypominamy też, że nie należy osobom trzecim udostępniać swojego loginu i hasła do PUE ZUS. Trzeba pamiętać, że na PUE ZUS klienci ZUS mają dostęp do swoich różnych danych – np. do danych na temat zgłoszenia do ubezpieczeń, o zwolnieniach lekarskich, o pobranych zasiłkach. Nikt poza klientem
(lub upoważnioną przez niego osobą) nie powinien mieć dostępu do tych danych. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy przy aktywacji Polskiego Bonu Turystycznego, powinien  kontaktować się z całodobową infolinią pod nr tel. 22 11 22 111 lub e-mail: bon@zus.pl. Pomoc w założeniu konta na PUE ZUS każdy zainteresowany uzyska też w każdej placówce ZUS. – dodaje rzeczniczka.

 

Realizacja bonu odbywa się przez PUE ZUS. Od 1 sierpnia bon na platformie PUE ZUS mogą aktywować rodzice dzieci do 18. roku życia. Aby skorzystać z bonu turystycznego nie trzeba składać wniosku. Bon jest dostępny na PUE ZUS w zakładce [Ogólny], w menu bocznym jest zakładka [Polski Bon Turystyczny] >[Mój bon]. Przed aktywacją bonu warto sprawdzić, która osoba w rodzinie jest uprawniona do pobierania świadczenia wychowawczego 500+ (tzn. która osoba składała wniosek o 500+). Na PUE ZUS zakładka [Polski Bon Turystyczny] jest widoczna u tej właśnie osoby. Przy aktywacji trzeba podać swoje dane kontaktowe – adres
e-mail i nr telefonu komórkowego.

 

Po aktywacji bonu, na adres e-mail przekazany zostanie kod obsługi płatności, przy użyciu, którego będzie można płacić  podmiotom turystycznym. Każda płatność będzie potwierdzona jednorazowym kodem autoryzacyjnym wysłanym SMS-em. STUDENCIE! POTWIERDŹ PRAWO DO RENTY RODZINNEJ

Uczniowie i studenci, którzy po śmierci rodzica otrzymują rentę rodzinną często zapominają, aby zawiadomić ZUS o kontynuowaniu nauki lub jej zaprzestaniu. Niedopełnienie tego wymogu

w konsekwencji może doprowadzić do utraty renty lub zwrocie  nadpłaconego świadczenia.

Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia przez nie 16 roku życia. Jednak gdy kontynuują naukę mogą ją otrzymywać aż do 25 roku życia. Chyba, że urodziny te przypadają w trakcie ostatniego roku studiów. Wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego
– informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Gdy uprawniony do renty rodzinnej uczeń, student uczy się to renta wypłacana jest przez rok szkolny oraz wakacje. ZUS wypłaca świadczenie za okres wskazany w zaświadczeniu, które powinna wydać placówka, w  której dziecko, student się uczy.

Kiedy złożyć wniosek o dalszą wypłatę renty rodzinnej

Uczniowie szkół ponadpodstawowych zaraz po letnich wakacjach, bądź jeszcze w trakcie ich trwania

powinni złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek o dalszą wypłatę świadczenia wraz
z zaświadczeniem o dalszej nauce. Do ukończenia przez dziecko 16 roku życia nie trzeba przynosić do ZUS żadnego zaświadczenia ze szkoły. Bez konieczności potwierdzania nauki, renta rodzinna przysługuje również dzieciom które jeszcze w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. Natomiast studenci termin na dostarczenie dokumentów mają do końca października. Chcąc by renta wypłacana była bez przerwy, należy zadbać, by najpóźniej
w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty złożyć do ZUS-u wniosek wraz z zaświadczeniem
o kontynuowaniu nauki.

Ważne: Uczeń, który zdał maturę i dostał się na studia do końca września musi dostarczyć do ZUS zaświadczenie o tym, że dostał się na studia, a w październiku już tylko donieść zaświadczenie
o byciu studentem.

Nie zawsze konieczne jest coroczne wypełnianie formalności w ZUS. Jeżeli szkoła albo uczelnia
w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki, na przykład 3-letni, 2-letni, to
w takim przypadku ZUS wypłaca rentę przez cały ten okres, kontrolując jednak czy nauka jest rzeczywiście kontynuowana.

Przerwanie nauki oznacza utratę renty rodzinnej

W przypadku zaprzestania nauki, uczeń lub student muszą jak najszybciej zawiadomić o tym ZUS, by wstrzymać wypłatę renty rodzinnej. Jeśli tego nie zrobią Zakład nadal będzie wypłacał świadczenie. Nienależnie pobierane świadczenie trzeba będzie zwrócić wraz z odsetkami.

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 
NOWE ZASADY OPŁACANIA SKŁADEK

TREŚĆ KOMUNIKATU

 
NABÓR NA AFILIOWANE OŚRODKI DZIAŁAJ LOKALNIE

Program „Działaj Lokalnie” to ogólnopolski program, w ramach którego wsparcie na realizację różnorodnych projektów obywatelskich otrzymują społeczności z terenów wiejskich i małych miast.

Środki na realizację projektów przyznawane są w ramach lokalnych programów grantowych, prowadzonych przez organizacje pozarządowe działające w danym regionie, należące do sieci Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL). To dzięki ODL środki finansowe trafiają do najmniejszych organizacji i grup nieformalnych, które mają pomysł na działania odpowiadające na faktyczne potrzeby mieszkańców, realnie przyczyniające się do poprawy jakości życia i budowania więzi danej społeczności.

 Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy nowy nabór na afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie. Zgłoszenia mogą przesyłać organizacje pozarządowe mające swoją siedzibę na terenie miejscowości liczącej do około 50 tys. mieszkańców, zainteresowane wspieraniem działań lokalnej społeczności.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej: http://dzialajlokalnie.pl/dolacz-afiliowanych-osrodkow-dzialaj-lokalnie/

Pismo "Działaj lokalnie"

COSINUS - BEZPŁATNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

 
KASA W URZĘDZIE MIEJSKIM ZLIKWIDOWANA Z DNIEM 1 LIPCA 2019 ROKU

WAŻNY KOMUNIKAT

Z DNIEM 1 LIPCA 2019 R. KASA URZĘDU MIEJSKIEGO W SOLCU KUJAWSKIM ZOSTAŁA ZLIKWIDOWANA.

         W związku z powyższym wszelkie wpłaty gotówkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności na rzecz Gminy można będzie dokonywać w Oddziale Banku Pekao SA (obok Biedronki) przy ul. Garbary 2B w Solcu Kujawskim (bez żadnych opłat) lub w innych placówkach przyjmujących wpłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat.

W przypadku płatności dokonywanych w systemie bankowości elektronicznej (przelew) wpłat należny dokonywać na wskazane indywidualne konta bankowe utworzone w ramach płatności masowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu, opłata za gospodarowanie odpadami oraz czynsze).

W pozostałych przypadkach jeżeli nie są nadane indywidualne konta bankowe, wpłat należy dokonywać na rachunek bieżący Gminy: 23 1240 3507 1111 0000 3057 6535 (opłata skarbowa, za zajęcie pasa drogowego, dzierżawy, czynsze itp.) lub rachunek pomocniczy (depozyty): 60 1240 3507 1111 0000 3057 6548 (kaucje, wadia).

 
PRACA, SZKOLENIA, DORADZTWO - OHP

DOTACJE NA INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE I POMPY CIEPŁA

 
POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO


BUDOWA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ

W Soleckim Centrum Kultury odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy NEXERA w sprawie realizacji na terenie Solca Kujawskiego zadania, polegającego na dostępie do szybkiego internetu. To w/w firma realizuje projekt, więc do niej prosimy kierować wszelkie pytania dotyczące przedmiotej inwestycji.


__________________________

Informujemy, że Firma Projektowa Telecommunication Sp. z o.o, będąca biurem projektowym, działającym na zlecenie formy NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która wpisana jest do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 11876,  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”  Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do szerokopasmowego Internetu w wysokich przepustowościach”, na obszarze województwa łódzkiego, świętokrzyskiego,  kujawsko-pomorskiego i warmińsko – mazurskiego, opracowuje projekt budowy sieci światłowodowej.

W związku z powyższym,  firma rozpocznie działania na terenie Solca Kujawskiego, zmierzające do udzielenia wszelkich informacji mieszkańcom, przedstawienia planowanej trasy sieci światłowodowej oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń od właścicieli nieruchomości.

 

 

 
SZKOŁA  MOTYWACJI

Szanowni Państwo,

W imieniu Fundacji SM - walcz o siebie, pragnę przekazać na Państwa ręce, nasz portal Szkoła Motywacji:

www.szkola-motywacji.pl

W zeszłym roku, na podstawie analizy potrzeb i wyników badań społecznych uruchomiliśmy portal e-learningowy "Szkoła Motywacji". Celem portalu jest wzrost wiedzy pacjentów w zakresie zarządzania swoją chorobą poprzez dostarczenie interdyscyplinarnej wiedzy związanej z doświadczeniem diagnozy choroby przewlekłej, niepełnosprawności, zmiany w życiu oraz wzrostu wiedzy nt. umiejętnej komunikacji z lekarzem, partnerem, dzieckiem, pracodawcą. Dużym zainteresowaniem cieszą się filmy z dziedziny psychologii i wsparcia mentalnego.

Portal jest zainicjowany przez Fundacje SM-walcz o siebie, pracującą na rzecz osób z SM, ale nasze nagrania mają w ogromnej mierze charakter uniwersalny, dla wszystkich chorych i niepełnosprawnych.

Portal udostępnia filmy nieopłatnie do wielokrotnego odtwarzania.

Portal zrzeszył specjalistów chcących podzielić się swoja wiedzą już w ponad 200 filmach. Patronat Honorowy nad Szkołą Motywacji objęły Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uczelnia Łazarskiego, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Instytut Komunikacji Zdrowotnej. Dołączyło wiele organizacji pacjenckich.

Serdecznie zapraszam Państwa do współpracy, poprzez propagowanie portalu Szkoła Motywacji, wśród Waszych podopiecznych, tak aby jak najwięcej osób mogło mieć dostęp do wiedzy. Zachęcam do korzystania z nagrań w Waszych indywidualnych działaniach.

Wierzę, iż świadoma i pełna odwagi postawa osób na co dzień żyjących z chorobą lub niepełnosprawnością, zwiększa sukces terapeutyczny i rekonwalescencyjny, który jest priorytetem dla nas wszystkich.

W razie pytań jestem do dyspozycji.

Z poważaniem i ogromnymi podziękowaniami za Państwa pracę.

Malina Wieczorek
Prezes Fundacji SM-walcz o siebie
Tel: 501 099 606, mail: fundacja@sm-walczosiebie.pl

Zapraszam na:
www.sm-walczosiebie.pl
www.szkola-motywacji.pl

CHCESZ STUDIOWAĆ ?  MOŻESZ SKORZYSTAĆ ZE STYPENDIUM 1000 ZŁ

Inicjatywa podjęta przez Stowarzyszenie "Przyjaciele Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu".

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów dostępne na stronie Stowarzyszenia:
http://woak.up.poznan.pl/absolwent/stowarzyszenie-przyjaciele-woak/790-program-stypendialny

 
WAŻNE INFORMACJE DOT. SPOSOBU POSTĘPOWANIA LUDNOŚCI W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POŻARU, AWARII GAZOWEJ LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA

Wszelkie ważne informacje znajdują się w poniższym linku:

http://www.kmpspbydgoszcz.pl/index.php/porady

TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI ZATWIERDZANE PRZEZ PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Decyzja dot. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 
   PRZEDSIĘBIORCO, ZAŁÓŻ PROFIL ZAUFANY JUŻ DZIŚ!

Podpisz i wyślij JPK_VAT z Profilem Zaufanym

Coraz mniej czasu pozostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie pierwszego JPK_VAT (do 26 lutego). Aby mieć pewność skutecznej realizacji tego obowiązku, warto jak najszybciej założyć Profil Zaufany, a dzięki niemu szybko i bezpiecznie wysłać dokumenty do systemu skarbowego.

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).

JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Do podpisania JPK_VAT potrzebny jest bezpłatny Profil Zaufany (eGO) lub certyfikat kwalifikowany (płatny, komercyjny sposób autoryzacji danych).

Z Profilem Zaufanym na pewno się uda

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej.

Profil Zaufany można założyć przez internet, na dwa sposoby – za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym.

Ważne: udając się do Punktu Potwierdzającego pamiętaj o zabraniu dowodu osobistego. Już teraz sprawdź jego ważność!

Wszystkie informacje oraz odpowiedzi na pytania jak założyć Profil Zaufany znajdziesz na stronie www.pz.gov.pl

Załóż Profil Zaufany – krok po kroku– zobacz film.

Dodatkowo, aby zapewnić płynny proces przesyłania JPK_VAT, Ministerstwo Finansów zdecydowało o czasowym uruchomieniu możliwości uwierzytelniania pliku tak zwanymi danymi autoryzującymi. Podobne rozwiązanie funkcjonuje przy podpisywaniu rocznego zeznania podatkowego.

Jak złożyć JPK_VAT?

Plik JPK można wygenerować i wysłać:

 • Samodzielnie i bezpłatnie przy użyciu narzędzi Ministerstwa Finansów (np. aplikacji e-mikrofirma). Więcej informacji TUTAJ,
 • Samodzielnie przez swój program księgowy,
 • Może to zrobić księgowy zatrudniony przez firmę,
 • Może to zrobić biuro rachunkowe przez swój program.

Ministerstwo Finansów udostępnia bezpłatne i bezpieczne narzędzie do utworzenia i wysłania JPK_VAT –  wejdź na www.jpk.mf.gov.pl i dowiedz się więcej.

Jak przygotować plik JPK_VAT i jak go podpisać Profilem Zaufanym?

Aby ułatwić przesyłanie JPK_VAT wszystkim tym, którzy wykorzystują programy księgowe, a chcą wykorzystać Profil Zaufany, Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło dedykowaną im usługę do podpisu pliku metadanych JPK_VAT.

Tutaj znajdziesz jej szczegóły: https://obywatel.gov.pl/podatki/podpisz-jpk_vat-profilem-zaufanym

Jeśli korzystasz z programu księgowego, wygenerowany w programie plik metadanych JPK_VAT przed wysłaniem możesz podpisać przy pomocy ww. usługi. W tym celu wybierz przycisk „Podpisz plik” i zaloguj się do swojego Profilu Zaufanego. Dodaj prawidłowo przygotowany w programie księgowym plik metadanych JPK_VAT, a następnie podpisz go Profilem Zaufanym z wykorzystaniem kodu autoryzacyjnego, który otrzymasz sms-em. Zapisz plik na dysku swojego komputera, a następnie prześlij za pomocą swojego programu księgowego.

Plik JPK_VAT może też przesłać za pomocą aplikacji udostępnionych przez Ministerstwo Finansów – TUTAJ.

Infolinia KIS i dyżury ekspertów w urzędach skarbowych

Informacje w zakresie zakładania Profilu Zaufanego (eGO) można uzyskać korzystając z infolinii Krajowej Informacji Skarbowej. Wystarczy, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-18.00, zadzwonić pod numery 801 055 055 (z tel. stacjonarnych) oraz 22 330 03 30 (z tel. komórkowych). Po wybraniu w systemie zapowiedzi numeru 7 nastąpi przekierowanie do konsultantów w Ministerstwie Cyfryzacji, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania związane z zakładaniem i potwierdzaniem bezpłatnego Profilu Zaufanego (eGO).  

Infolinia KIS czynna będzie także w soboty 17 i 24 lutego (w godzinach od 9 do 13).

Zachęcamy również do kontaktu z ekspertami w urzędach skarbowych.

W każdym urzędzie skarbowym w Polsce wyznaczeni są specjalni koordynatorzy do obsługi w zakresie JPK_VAT. Oni również będą pełnili dyżury 17 i 24 lutego (soboty).
Wydział Komunikacji

Ministerstwo Cyfryzacji

 

ZALOZ PROFIL ZAUFANY

1

2

 

 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - DZIAŁALNOŚĆ, REJESTRACJA, INFORMACJE, KONTAKTY

26.10.17 info dla przedsiębiorców


wpis do CIDG jest bezpłatny!

UWAGA - NOWY WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (druk do pobraniatutaj)

Instrukcja wypełniania wniosku o wpis do CEIDG w formie elektronicznej.

WAŻNE  DLA  PRZEDSIĘBIORCÓW

ZMIANY  W  CEIDG

19 maja 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Dokument ten wprowadza pakiet istotnych zmian w funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przypomnijmy, że rejestr CEIDG (www.ceidg.gov.pl) działa od 1 lipca 2011 r.. Jego zadaniem jest ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, udostępnianie o nich informacji oraz umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów.

Pełen tekst ustawy dostępny na stronie:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1893/1

Dz. U. z 2015r. poz.1583

 Więcej informacji na:

List z Ministerstwa Gospodarki związany ze wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)


Rejestracja działalności gospodarczej (plik do pobrania u dołu strony)

UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z CEIDG (plik do pobrania u dołu strony)

NUMER REGON - INFORMACJE

Jeżeli przedsiębiorca prowadził już działalność na pewno ma nadany numer REGON. Numer REGON można sprawdzić na stronie http://www.stat.gov.pl/regon/.

Urzędy statystyczne wydają na żądanie wpisanych do rejestru osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zaświadczenia o nadanym im i ich jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania.

Nie ma obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku, w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie. Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON

Jeżeli nie możesz znaleźć swojej miejscowości w bazie TERYT - zgłoś problem do terenowego oddziału GUS.

Jeden klik do biznesu - firma przez internet w 1 dzień

Rejestracja Spółki Cywilnej (plik do pobrania u dołu strony)

PRZYDATNE LINKI

Pojedynczy Punkt Kontaktowy - biznes.gov.pl

Wyszukiwarka organów i instytucji - https://www.biznes.gov.pl/szukaj-instytucji

Krajowy Rejestr Sądowy - http://krs.ms.gov.pl/

Sprawdź numer REGON - http://www.stat.gov.pl/regon/

Sprawdź adres w bazie TERYT - http://www.stat.gov.pl/broker/access/index.jspa

Wyszukiwarka kodów pocztowych - http://kody.poczta-polska.pl/

Ewidencja numerów bankowych - http://www.ewib.nbp.pl/

Wyszukaj kody PKD 2007

1.www.stat.gov.pl/Klasyfikacje

2.http://www.pkd.gov.pl

Kiedy i jak się ubezpieczyć? - http://www.zus.pl/pliki/poradniki/porad4.pdf

Jaką formę opodatkowania wybrać? 

1.http://www.archbip.mf.gov.pl/_files_/podatki/broszury_informacyjne/ulotka-dzial_gosp_formy_opodat_2012.pdf

2.http://www.is.waw.pl/Download/broszury/49/32/Broszura_dzialalnosc_gospodarcza_2011.pdf

3.http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/pit/limity-w-dzialalnosci-gospodarczej

Krajowa Informacja Podatkowa - http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/kip/kontakt

Wyszukiwarka interpretacji i orzeczeń podatkowych - http://sip.mf.gov.pl/sip/

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - http://www.uokik.gov.pl/

Państwowa Inspekcja Pracy - http://www.pip.gov.pl/

Główny Inspektorat Sanitarny - http://www.gis.gov.pl/

Wyszukiwanie firm wg PKD, NIP i REGON - http://baza-gus.pl/

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych - http://orzeczenia.nsa.gov.pl 

Internetowy Portal Orzeczeń Sądów Apelacyjnych - http://orzeczenia.ms.gov.pl/

Potwierdzenie numeru VAT UE (VIES) - http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

Wyszukiwarka Radców Prawnych - http://www.kirp.pl/Wyszukiwarka-Radcow

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - http://inkubatory.pl/

System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI - http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_pl.html

Rozwiązywanie sporów z administracją innych państw UE - SOLVIT - http://www.mg.gov.pl/Solvit

Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI) - http://polska.trade.gov.pl/pl/

Elektroniczna korespondencja z ZUS - http://pue.zus.pl/

Urząd Patentowy RP - http://www.uprp.pl

Materiały wideo o wsparciu dla firm http://www.youtube.com/parpgovpl

Instytucje wsparcia biznesu http://www.pi.gov.pl/parp/data/pdf_071112/index.html

Lokalne i Regionalne Fundusze Pożyczkowe http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86017.asp

JEREMIE: unijne środki dla MŚP http://proseedmag.pl/category/jeremie

Portal informacyjny dla migrantów http://www.migrant.info.pl/

Sejmometr http://sejmometr.pl/

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą http://www.parp.gov.pl/index/more/45235

 INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DOTYCZĄCA NUMERÓW PESEL WE WPISIE DO CEIDG

W związku ze zwiększonym zainteresowaniem przedsiębiorców w zakresie danych we wpisach informujemy, że przez kilka dni po 19 maja przedsiębiorcy będą mogli uzupełnić dane we wpisie, gdyż wpisy będą usuwane stopniowo poczynając od tych, które zawierają najmniej danych.
Informujemy, że brak numeru PESEL stanowi sytuację całkowicie marginalną. Mimo licznych telefonów do Ministerstwa nie zgłosiła się ani jedna osoba, która nie miałaby numeru PESEL.
Przypominamy, że zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie wykreślony z CEIDG. Realizacja ww. przepisu będzie dotyczyła tylko określonej liczby przypadków i zostanie przeprowadzona etapami, a zatem po 19 maja 2018 nie będą wykreślane wszystkie wpisy nieposiadające numeru PESEL. W pierwszej kolejności wykreślanie rozpocznie się od wpisów posiadających szczątkowe dane, które uniemożliwiają jakąkolwiek identyfikację przedsiębiorcy (np. tylko imię i nazwisko we wpisie). Są to wpisy powstałe kilkanaście lat temu i więcej. Wpisy podlegające wykreśleniu od lat są nieaktywne, nie dokonywano w nich żadnej modyfikacji. Ministerstwo dokonało rzetelnej analizy wpisów, które będą podlegać wykreśleniu z CEIDG ze względu na brak numeru PESEL we wpisie. Dane zostały zweryfikowane w rejestrach publicznych, w tym bazie Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego, tak by nie doprowadzić do wykreślenia przedsiębiorców faktycznie wykonujących działalności gospodarczej, a nieposiadających numeru PESEL. W ten sposób zweryfikowano ok. 13 000 takich wpisów w CEIDG. Zatem wszędzie tam, gdzie było to możliwe, Ministerstwo dokonało zmian bez konieczności angażowania przedsiębiorców. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 r. lub dokonali od tego czasu jakichkolwiek zmian w swoim wpisie, posiadają w bazie numer PESEL. System informatyczny CEIDG nie dopuszcza do wprowadzania zmian we wpisie przedsiębiorcy bez numeru PESEL. Zatem jeśli przedsiębiorca od 2012 r. dokonywał jakiejkolwiek zmiany w swoim wpisie w CEIDG (rejestrował się, dodawał kod PKD, zmieniał adres, zawieszał działalność), to jego wpis musi zawierać numer PESEL.

 

 PRAWA PASAŻERÓW KOLEI - co warto wiedzieć

  BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Październik jest Miesiącem Świadomości Raka Piersi, w którym szczególnie warto pamiętać o bezpłatnych badaniach mammograficznych w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanych przez NFZ.

Wyniki realizacji Programu są niestety bardzo niepokojące. Wybuch epidemii koronawirusa i związane z nim wstrzymanie na trzy miesiące pracy mobilnych pracowni mammograficznych przyczynił się do dalszego obniżenia odsetka populacji pań objętej badaniami. W marcu wynosił on niewiele ponad 38 % uprawnionych Polek, a w sierpniu spadł do zaledwie 34 %.

Zachęcamy wszystkie panie, które z powodu pandemii nie mogły wykonać badań o nie zwlekanie z ich realizacją. Tylko systematyczność w przestrzeganiu terminów kolejnych badań mammograficznych pozwala bowiem na wykrycie potencjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby.

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie w Solcu 15 października 2020 w godzinach od 9.00 do 16.00 przy Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. gen. Stefana Roweckiego "Grota".

W badaniu w ramach Programu mogą wziąć udział panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:

• nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy,

• lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

Firma uprzejmie prosi o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosi o przygotowanie dowodu osobistego.  Na badanie należy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii.

Badania są wykonywane z zachowaniem wszelkich przewidzianych prawem i wewnętrznymi procedurami LUX MED środków ostrożności w zakresie zarówno wyposażenia techników w niezbędne środki ochrony osobistej, jak i procedur dezynfekcji pracowni i aparatury diagnostycznej oraz obsługi pacjenta.

W pracowni mogą jednocześnie przebywać tylko trzy panie,  co zapewnia możliwość utrzymania niezbędnego dystansu.  Przed badaniem pracownicy medyczni mierzą paniom temperaturę i proszą o wypełnienie ankiety. Do dyspozycji pań są także środki do dezynfekcji rąk.

LUX MED prosi o wyrozumiałość i zrozumienie dla podjętych środków ochrony oraz o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej lub przyłbicy, a także w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.

 INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA REALIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

Informacja od Wicestarosty bydgoskiego Zbigniewa Łuczaka

Mając na uwadze dobro osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie gminy, uprzejmie prosze o rozpowszechnienie informacji, iż zgodnie z §35 a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016.2046 ze zm.) oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie w 2017 r. w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej, Powiat Bydgoski posiada w dyspozycji środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację następujących zadań:
1. z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia:
- finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu,
- przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu własnego do spółdzielni socjalnej,
- dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz rozpoznaniem przez służby medyczne ich potrzeb,
- dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy osoby niepełnosprawnej,
- finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,
- dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Wnioski i zapytania w powyższym zakresie nalezy kierować do Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 147, 85 - 950 Bydgoszcz - kontakt pod nr tel.: ( 0 52) 360 - 43 - 45 lub (0 52) 360-43-00
2. z zakresu rehabilitacji społecznej:
- uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
- zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych oraz dla osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
- likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
- likwidacji barier w komunikowaniu się,
- likwidacji barier technicznych,
- sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.

Wnioski i zapytania dotyczące uzyskania dofinansowania w wyżej wymienionym zakresie, należy kierować do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy, przy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz. Kontakt pod nr telefonu: (052) 58-35-431 lub (052) 58-35-413.

 

 KAMPANIA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO PRZECIW PRZEMOWCY W RODZINIE

Kampania przeciw przemocy

  

 

Autor publikacji:
Data publikacji: 2015-07-13 10:10:45
Data modyfikacji: 2020-10-30 08:12:52
Liczba odsłon: 17587
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
30.10.2020 08:12:52rzecznikedycja strony
20.10.2020 15:41:43rzecznikedycja strony
20.10.2020 15:40:31rzecznikedycja strony
19.10.2020 14:12:40rzecznikedycja strony
15.10.2020 12:20:53rzecznikedycja strony
12.10.2020 12:21:38rzecznikedycja strony
12.10.2020 12:17:33rzecznikedycja strony
15.09.2020 15:52:34rzecznikedycja strony
15.09.2020 15:41:38rzecznikedycja strony
15.09.2020 14:45:06rzecznikedycja strony
11.09.2020 15:11:15rzecznikedycja strony
10.09.2020 11:55:00rzecznikedycja strony
10.09.2020 11:07:32rzecznikedycja strony
09.09.2020 13:35:08rzecznikedycja strony
09.09.2020 13:34:13rzecznikedycja strony
09.09.2020 13:32:37rzecznikedycja strony
09.09.2020 13:30:11rzecznikedycja strony
07.09.2020 10:48:40rzecznikedycja strony
07.09.2020 10:47:21rzecznikedycja strony
04.09.2020 15:14:27rzecznikedycja strony
03.09.2020 14:08:05rzecznikedycja strony
26.08.2020 14:10:22rzecznikedycja strony
24.08.2020 08:38:45rzecznikedycja strony
20.08.2020 08:21:48Administratoredycja strony
20.08.2020 08:17:34rzecznikedycja strony
20.08.2020 08:13:32rzecznikedycja strony
20.08.2020 08:11:59rzecznikedycja strony
20.08.2020 08:09:49rzecznikedycja strony
22.07.2020 08:09:18rzecznikedycja strony
08.07.2020 12:32:58rzecznikedycja strony
29.06.2020 10:48:39rzecznikedycja strony
29.06.2020 10:47:47rzecznikedycja strony
27.05.2020 14:43:06rzecznikedycja strony
27.05.2020 14:42:09rzecznikedycja strony
21.05.2020 08:45:41rzecznikedycja strony
21.05.2020 08:44:16rzecznikedycja strony
19.05.2020 16:17:05rzecznikedycja strony
12.05.2020 15:58:53rzecznikedycja strony
12.05.2020 15:31:55rzecznikedycja strony
12.05.2020 14:34:05rzecznikedycja strony
12.05.2020 14:33:06rzecznikedycja strony
23.04.2020 08:56:12rzecznikedycja strony
27.03.2020 12:06:07rzecznikedycja strony
11.03.2020 15:07:23Marta Olszowiecedycja strony
11.03.2020 15:07:23Marta Olszowieczałącznik został dodany
05.03.2020 08:47:29Marta Olszowiecedycja strony
04.03.2020 12:38:21Marta Olszowiecedycja strony
28.02.2020 14:09:34rzecznikedycja strony
26.02.2020 13:40:31rzecznikedycja strony
20.02.2020 15:20:29rzecznikedycja strony
13.02.2020 13:42:01Marta Olszowiecedycja strony
13.02.2020 07:54:37Marta Olszowiecedycja strony
13.02.2020 07:54:37Marta Olszowieczałącznik został dodany
11.02.2020 08:57:36Marta Olszowiecedycja strony
11.02.2020 08:57:36Marta Olszowieczałącznik został dodany
10.02.2020 12:09:25Marta Olszowiecedycja strony
10.02.2020 12:09:25Marta Olszowieczałącznik został dodany
04.02.2020 15:23:54Marta Olszowiecedycja strony
04.02.2020 15:20:03Marta Olszowiecedycja strony
04.02.2020 15:20:03Marta Olszowieczałącznik został dodany
04.02.2020 11:58:09Marta Olszowiecedycja strony
31.01.2020 13:45:16Marta Olszowiecedycja strony
31.01.2020 13:44:23Marta Olszowiecedycja strony
31.01.2020 13:09:22Marta Olszowiecedycja strony
31.01.2020 13:09:22Marta Olszowieczałącznik został dodany
31.01.2020 10:08:35Marta Olszowiecedycja strony
31.01.2020 10:04:49Marta Olszowiecedycja strony
27.01.2020 10:54:25Marta Olszowiecedycja strony
27.01.2020 10:54:25Marta Olszowieczałącznik został dodany
22.01.2020 14:29:35rzecznikedycja strony
04.11.2019 08:57:13rzecznikedycja strony
04.11.2019 08:53:19rzecznikedycja strony
04.11.2019 08:52:48rzecznikedycja strony
17.10.2019 09:23:45Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
15.10.2019 10:14:03Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.10.2019 14:22:35Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.10.2019 14:50:01Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.10.2019 12:08:23Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.10.2019 08:12:39Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
03.10.2019 10:36:14Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
01.10.2019 13:25:08Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
30.09.2019 13:12:32Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
24.09.2019 11:58:41Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
24.09.2019 11:43:18Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.09.2019 15:14:39Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.09.2019 11:29:12Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
17.09.2019 12:39:16Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
17.09.2019 12:14:53Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.09.2019 13:30:54Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.09.2019 13:24:24Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.09.2019 12:42:45Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.09.2019 08:57:45Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
03.09.2019 13:14:20Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
02.09.2019 11:22:22Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
02.09.2019 10:29:34Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
29.08.2019 13:26:42Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
28.08.2019 09:19:17Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
28.08.2019 08:11:56Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.08.2019 14:53:48Administratoredycja strony
20.08.2019 14:53:22Administratoredycja strony
20.08.2019 14:52:38Administratoredycja strony
20.08.2019 14:52:04Administratoredycja strony
20.08.2019 14:51:31Administratoredycja strony
20.08.2019 14:49:51Administratoredycja strony
20.08.2019 14:43:05Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
16.08.2019 08:34:35Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.08.2019 15:14:55Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.08.2019 13:52:13Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.08.2019 11:14:51Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.08.2019 08:14:41Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.08.2019 08:14:15Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
12.08.2019 07:51:15Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
07.08.2019 14:15:28Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
02.08.2019 09:48:40Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
02.08.2019 09:39:21Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
31.07.2019 12:39:18Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
25.07.2019 10:08:05Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
24.07.2019 10:39:49Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
22.07.2019 09:08:55Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
05.07.2019 14:09:24Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
03.07.2019 13:45:35Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.06.2019 10:24:27Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
25.06.2019 13:56:19Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.06.2019 09:05:11Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
13.06.2019 14:27:44Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
13.06.2019 14:26:14Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
13.06.2019 14:21:01Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
13.06.2019 13:21:50Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
12.06.2019 14:55:04Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.06.2019 13:15:03Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.06.2019 13:10:54Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.06.2019 13:10:15Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.06.2019 13:09:15Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
07.06.2019 14:20:53Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
07.06.2019 14:19:57Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
07.06.2019 13:37:51Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
07.06.2019 09:51:22Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
07.06.2019 09:08:24Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
06.06.2019 07:27:04Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
24.05.2019 12:43:10Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
24.05.2019 10:16:53Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
22.05.2019 14:18:30Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
22.05.2019 14:16:35Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.05.2019 15:54:45Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.05.2019 07:45:36Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
15.05.2019 13:28:15Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.05.2019 13:25:03Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.05.2019 07:58:01Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
06.05.2019 14:42:00Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
06.05.2019 14:40:38Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
06.05.2019 14:39:47Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
06.05.2019 12:36:30Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
30.04.2019 09:32:52Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
30.04.2019 09:31:58Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
23.04.2019 12:00:43Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
23.04.2019 11:41:37Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
16.04.2019 15:35:11Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
15.04.2019 12:19:09Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.04.2019 14:15:47Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.04.2019 14:11:39Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.04.2019 14:10:33Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.04.2019 15:48:48Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.04.2019 14:47:51Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.04.2019 13:38:44Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
05.04.2019 11:55:50Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.04.2019 15:15:14Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.04.2019 15:07:42Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.04.2019 15:04:55Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.04.2019 14:59:08Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.04.2019 08:49:34Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
02.04.2019 10:14:11Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.03.2019 12:09:15Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
28.03.2019 13:09:25Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.03.2019 13:54:37Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.03.2019 14:07:32Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
21.03.2019 09:34:28Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
19.03.2019 09:51:35Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
19.03.2019 09:39:39Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
15.03.2019 14:47:03Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
07.03.2019 14:05:33Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
07.03.2019 13:49:23Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
07.03.2019 12:14:32Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
07.03.2019 09:39:52Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
05.03.2019 16:15:19Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.03.2019 15:02:49Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
01.03.2019 12:55:23Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
28.02.2019 08:29:33Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
22.02.2019 12:10:16Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
22.02.2019 12:07:58Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
21.02.2019 13:49:59Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.02.2019 13:38:45Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
21.02.2019 13:34:56Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
21.02.2019 10:11:23Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.02.2019 10:50:31Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.02.2019 10:48:13Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.02.2019 10:30:07Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
07.02.2019 14:22:42Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
05.02.2019 10:18:06Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
05.02.2019 09:23:10Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
05.02.2019 09:18:43Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.02.2019 12:07:39Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
01.02.2019 14:22:56Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.01.2019 14:19:21Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.01.2019 14:16:04Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.01.2019 12:26:41Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.01.2019 10:45:59Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.01.2019 10:37:26Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.01.2019 10:36:13Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.01.2019 10:34:25Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.01.2019 10:32:30Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.01.2019 10:23:58Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.01.2019 09:24:58Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
24.01.2019 13:03:36Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
22.01.2019 07:20:34Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.01.2019 08:17:41Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
11.01.2019 12:18:46Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.01.2019 11:31:50Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.01.2019 11:29:39Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.01.2019 11:25:34Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
07.01.2019 09:18:38Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
03.01.2019 13:04:03Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
03.01.2019 13:00:16Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
03.01.2019 12:58:11Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
02.01.2019 14:41:56Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.12.2018 07:52:11Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.12.2018 07:50:47Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.12.2018 11:55:10Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.12.2018 11:52:55Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
18.12.2018 09:56:05Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
15.12.2018 14:28:47Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.12.2018 12:58:55Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.12.2018 12:42:06Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.12.2018 12:42:06Katarzyna Ciudzińskazałącznik został dodany
11.12.2018 09:38:59Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.12.2018 09:20:09Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
11.12.2018 09:17:08Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
10.12.2018 10:40:28Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
04.12.2018 08:08:36Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.11.2018 08:15:00Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.11.2018 15:00:14Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.11.2018 13:38:42Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.11.2018 13:36:18Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.11.2018 13:24:34Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.11.2018 15:05:54Administratoredycja strony
26.11.2018 15:04:30Administratoredycja strony
26.11.2018 15:02:36Administratoredycja strony
26.11.2018 15:01:16Administratoredycja strony
26.11.2018 14:59:10Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.11.2018 14:43:17Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.11.2018 14:37:53Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
23.11.2018 09:08:08Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.11.2018 08:38:07Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.11.2018 13:51:33Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
15.11.2018 14:28:52Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
14.11.2018 09:58:14Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.11.2018 09:56:43Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.11.2018 09:21:38Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.11.2018 15:01:59Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.11.2018 14:58:46Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.11.2018 14:54:30Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.11.2018 13:44:00Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.11.2018 13:30:42Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.11.2018 13:29:59Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.11.2018 13:25:13Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.11.2018 14:15:47Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
06.11.2018 14:46:25Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
31.10.2018 11:23:45Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.10.2018 13:05:21Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.10.2018 12:59:03Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
25.10.2018 08:10:05Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
23.10.2018 08:15:25Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.10.2018 12:16:58Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.10.2018 12:21:30Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.10.2018 12:15:21Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
01.10.2018 08:07:46Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.09.2018 15:06:12Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
25.09.2018 15:15:22Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
24.09.2018 13:58:56Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.09.2018 14:46:44Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.09.2018 12:01:08Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.09.2018 13:59:34Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.09.2018 13:54:12Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.09.2018 12:15:32Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.09.2018 12:14:53Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
05.09.2018 10:24:25Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
31.08.2018 13:59:34Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
31.08.2018 13:56:30Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.08.2018 10:04:23Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.08.2018 14:26:06Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.08.2018 14:17:41Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.08.2018 10:27:12Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.08.2018 09:39:57Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.08.2018 09:38:01Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.08.2018 07:54:46Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
03.08.2018 09:30:08Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
03.08.2018 09:19:24Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
02.08.2018 11:42:51Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
02.08.2018 11:36:08Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
02.08.2018 08:48:41Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
01.08.2018 10:46:15Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
31.07.2018 13:52:00Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
31.07.2018 11:01:33Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
31.07.2018 10:42:28Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.07.2018 08:28:46Beata Janiszewskaedycja strony
20.07.2018 08:24:29Beata Janiszewskaedycja strony
19.07.2018 10:39:57Beata Janiszewskaedycja strony
12.07.2018 15:30:19Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
12.07.2018 09:59:00Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
11.07.2018 13:25:44Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.07.2018 15:37:23Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.07.2018 14:32:18Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
04.07.2018 09:39:09Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
03.07.2018 15:15:40Administratoredycja strony
03.07.2018 15:15:09Administratoredycja strony
03.07.2018 15:14:32Administratoredycja strony
03.07.2018 15:14:05Administratoredycja strony
03.07.2018 15:13:42Administratoredycja strony
03.07.2018 15:11:54Administratoredycja strony
03.07.2018 15:11:13Administratoredycja strony
03.07.2018 15:05:09Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
02.07.2018 12:27:24Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
02.07.2018 11:24:57Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
29.06.2018 08:26:24Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.06.2018 08:24:28Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
28.06.2018 12:16:12Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
28.06.2018 11:47:00Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
28.06.2018 10:03:09Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.06.2018 13:01:20Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.06.2018 12:57:35Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.06.2018 12:40:21Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
26.06.2018 16:14:32Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.06.2018 11:28:46Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
25.06.2018 07:15:46Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
22.06.2018 11:43:06Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.06.2018 14:24:52Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
21.06.2018 14:09:14Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
21.06.2018 10:20:54Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.06.2018 13:45:37Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
19.06.2018 11:00:34Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 10:58:21Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 10:56:24Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 10:54:51Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 10:52:09Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 10:51:06Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 10:46:58Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 10:30:47Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
19.06.2018 08:13:08Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
18.06.2018 08:09:09Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
15.06.2018 15:04:26Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
14.06.2018 15:04:59Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.06.2018 14:40:56Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.06.2018 11:44:21Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
14.06.2018 10:51:12Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.06.2018 10:47:28Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
13.06.2018 09:40:15Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
12.06.2018 09:11:33Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
12.06.2018 09:09:11Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
12.06.2018 09:08:15Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
12.06.2018 08:36:57Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
12.06.2018 08:29:44Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
05.06.2018 15:32:58Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
05.06.2018 09:28:58Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
05.06.2018 09:28:01Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
05.06.2018 09:25:34Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
04.06.2018 09:38:18Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
04.06.2018 09:28:39Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
01.06.2018 13:39:15Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
30.05.2018 13:20:46Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
30.05.2018 13:16:37Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
30.05.2018 13:12:16Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
29.05.2018 10:58:28Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.05.2018 09:33:19Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
29.05.2018 08:35:26Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
28.05.2018 07:43:57Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
25.05.2018 14:51:11Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
25.05.2018 11:07:58Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
23.05.2018 09:52:22Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
22.05.2018 16:34:39Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
22.05.2018 16:18:19Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
22.05.2018 16:15:19Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
22.05.2018 16:09:56Administratoredycja strony
22.05.2018 16:08:18Administratoredycja strony
22.05.2018 16:07:18Administratoredycja strony
22.05.2018 15:59:18Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
22.05.2018 13:29:39Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.05.2018 14:29:23Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.05.2018 13:50:05Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.05.2018 13:29:25Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
18.05.2018 13:01:20Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
16.05.2018 12:47:05Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
16.05.2018 12:45:12Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
15.05.2018 11:57:40Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.05.2018 09:41:55Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.05.2018 09:39:39Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.05.2018 13:45:18Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.05.2018 09:20:47Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.05.2018 09:10:15Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.05.2018 08:57:55Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
08.05.2018 08:57:10Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
08.05.2018 08:45:32Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
02.05.2018 13:09:16Beata Janiszewskaedycja strony
27.04.2018 11:51:32Katarzyna Ciudzińskazałącznik został dodany
26.04.2018 12:28:31Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.04.2018 12:20:43Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.04.2018 12:19:38Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
26.04.2018 12:08:49Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
23.04.2018 10:28:42Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
23.04.2018 10:23:51Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
23.04.2018 10:22:12Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
19.04.2018 08:53:33Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
19.04.2018 08:35:41Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
17.04.2018 07:59:03Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
16.04.2018 08:03:43Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
16.04.2018 07:43:06Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
13.04.2018 13:37:27Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
10.04.2018 14:25:53Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
10.04.2018 14:24:26Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
09.04.2018 10:04:02Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.04.2018 10:01:54Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
28.03.2018 14:15:44Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
28.03.2018 12:13:41Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.03.2018 10:23:03Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.03.2018 10:23:03Katarzyna Ciudzińskazałącznik został dodany
27.03.2018 08:37:38Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.03.2018 07:57:40Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.03.2018 07:41:17Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
16.03.2018 11:14:10rzecznikedycja strony
14.03.2018 10:17:06rzecznikedycja strony
05.03.2018 19:08:39rzecznikedycja strony
01.03.2018 08:28:29Marta Olszowiecedycja strony
01.03.2018 08:27:59Marta Olszowiecedycja strony
26.02.2018 10:57:28Marta Olszowiecedycja strony
26.02.2018 10:39:49Marta Olszowiecedycja strony
26.02.2018 10:23:40Marta Olszowiecedycja strony
26.02.2018 10:23:40Marta Olszowieczałącznik został dodany
26.02.2018 07:40:45Marta Olszowiecedycja strony
26.02.2018 07:40:15Marta Olszowiecedycja strony
13.02.2018 13:14:41Marta Olszowiecedycja strony
13.02.2018 13:14:00Marta Olszowiecedycja strony
08.02.2018 11:03:27rzecznikedycja strony
08.02.2018 11:03:27rzecznikzałącznik został dodany
08.02.2018 10:58:41rzecznikedycja strony
01.02.2018 14:06:59Marta Olszowiecedycja strony
01.02.2018 14:01:49Marta Olszowiecedycja strony
29.01.2018 14:50:21Marta Olszowiecedycja strony
29.01.2018 14:50:21Marta Olszowieczałącznik został dodany
25.01.2018 15:11:04Marta Olszowiecedycja strony
25.01.2018 15:11:04Marta Olszowieczałącznik został dodany
23.01.2018 15:21:11Marta Olszowiecedycja strony
23.01.2018 15:21:11Marta Olszowieczałącznik został dodany
19.01.2018 08:00:11Marta Olszowiecedycja strony
19.01.2018 08:00:11Marta Olszowieczałącznik został dodany
11.01.2018 14:16:01Marta Olszowiecedycja strony
10.01.2018 14:55:00Marta Olszowiecedycja strony
10.01.2018 14:55:00Marta Olszowieczałącznik został dodany
09.01.2018 15:16:54Marta Olszowiecedycja strony
09.01.2018 15:16:54Marta Olszowieczałącznik został dodany
04.01.2018 08:17:23Marta Olszowiecedycja strony
20.12.2017 14:24:32Marta Olszowiecedycja strony
20.12.2017 14:24:32Marta Olszowieczałącznik został dodany
13.07.2015 10:10:45strona została dodana