wtorek
29
września
2020
Imieniny: Michalina / Michał / Rafał

RSSRSS

Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej         Przejdź do: "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"

 

Metropolia Bydgoszcz

Klikając w ten obrazek, przechodzisz na stronę internetową metropolii.

 

 

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA 2019 R.

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA SAMORZĄDÓW
– METROPOLIA BYDGOSZCZ ZA ROK 2019

 

W 2015 r. została uchwalona ustawa o związkach metropolitalnych, która dawała możliwość utworzenia takich związków przez największe polskie miasta wraz z okolicznymi samorządami. Ustawa zakładała znaczące finansowanie tej formy współpracy środkami z budżetu państwa. Jednak, w poprzedniej kadencji Sejmu usunięto z obiegu prawnego tę ustawę, tworząc tylko jeden związek metropolitalny w kraju, na Śląsku.

W związku z tym, Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski zaproponował Włodarzom samorządów, które chciały z Bydgoszczą utworzyć związek Metropolitalny założenie stowarzyszenia, jako alternatywnej formy współpracy między samorządowej. 15 września 2016 r. odbyło się w Bydgoszczy Zebranie Założycielskie, na którym przedstawiciele 19 miast i gmin oraz 2 powiatów podjęli uchwałę o powołaniu Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz. 23 listopada 2016 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, a od lutego 2017 roku zaczęło funkcjonować Biuro Stowarzyszenia. Powołane wzorem Gdańska czy Poznania Stowarzyszenie, jest alternatywną do formuły związku metropolitalnego formą współpracy samorządów, której celem jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru stowarzyszenia, a także jego promocja i dbanie o wspólne interesy zrzeszonych samorządów.

 

 

Lista głównych inicjatyw podjętych w 2019 roku w oparciu o współpracę metropolitalną w ramach Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz na rzecz realizacji działań statutowych:

 

 1. Stowarzyszenie kontynuuje stałą współpracę z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego w zakresie promocji gospodarczej regionu. W ramach tej współpracy:
 • przeprowadzono kilka szkoleń dla członków stowarzyszenia z zakresu przygotowywania ofert inwestycyjnych i obsługi inwestorów oraz wykorzystania potencjału gospodarczego regionu.
 • BARR umieszcza na swoich kanałach informacyjnych informacje o terenach inwestycyjnych nie tylko z Bydgoszczy, ale i z obszaru całego Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.
 • Projekt pn.: „Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz” jest wspólnym przedsięwzięciem Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (lider projektu) i Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz (partner projektu). Projekt, zgodnie z tytułem, przewiduje dwa rodzaje działań. W ramach wsparcia internacjonalizacji MŚP zaplanowano pomoc finansową dla przedsiębiorstw w zakresie takich działań, jak udział w międzynarodowych targach i wystawach oraz związanych z nimi misjach gospodarczych, czy wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych. Planowany jest również cykl spotkań szkoleniowo-informacyjnych, poświęconych różnym aspektom prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych.

W zakresie promocji gospodarczej regionu projekt przewiduje opracowanie katalogów i ulotek promocyjnych dla wszystkich gmin – członków Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, opracowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej w mediach tradycyjnych i elektronicznych, oraz stworzenie filmu promującego potencjał gospodarczy i inwestycyjny regionu.

Stworzona została profesjonalna internetowa baza ofert inwestycyjnych dla obszaru gmin – członków stowarzyszenia pod adresem www.invest.barr.pl .

Przedstawiciele SMB oraz BARR uczestniczą cyklicznie jako wystawca w dwóch ważnych imprezach targowych – Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji Expo Real w Monachium, promując potencjał gospodarczy regionu oraz  Międzynarodowej Giełdzie Turystycznej ITB Berlin – promując walory turystyczne i produkty regionalne. Planowane również jest uczestnictwo w krajowych imprezach targowych o międzynarodowym charakterze.

Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poddziałanie 1.5.2 – Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Budżet projektu wynosi 7.425.250,69 złotych, a dofinansowanie unijne - 5.709.950,47 złotych. Planowany okres realizacji projektu to sierpień 2018 – lipiec 2023 r.

 1. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – SUMP (ang. „Sustainable Urban Mobility Plan”) Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury , Komisją Europejską, Inicjatywą Jaspers oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach przygotowania do kolejnej perspektywy finansowej, organizuje pilotaż, którego celem jest wsparcie merytoryczne miast i obszarów funkcjonalnych w przygotowaniu lub aktualizacji planu zrównoważonej mobilności miejskiej.

Do udziału w pilotażu, podobnie jak inne polskie miasta, Bydgoszcz aplikowała wraz ze swoim naturalnym obszarem funkcjonalnym – jako Metropolia Bydgoszcz. Dokument będzie opracowywany w ścisłej współpracy Miasta Bydgoszcz i gmin partnerskich.

Program ma na celu:

 • Wsparcie władz lokalnych w kompleksowym podejściu do działań związanych z kształtowaniem mobilności miejskiej obejmującej transport, ochronę środowiska, zdrowie, rozwój społeczny i gospodarczy;
 • Transfer wiedzy i dobrych praktyk do jednostek samorządu terytorialnego, wsparcie miast i obszarów funkcjonalnych w przygotowaniu lub aktualizacji planu zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP).
 1. Inicjatywy na rzecz ochrony środowiska. Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz zleciło wykonanie analizy jakości powietrza w obrębie gmin należących do Stowarzyszenia, które nie należą do ZIT (dla ZIT było zlecone analogiczne badanie) wraz z oceną napływów emisji zanieczyszczeń (pyłu PM 10 i PM 2,5) oraz niebezpiecznych związków chemicznych (gazów) uwalniających się w trakcie spalania odpadów. Celem analizy jest zbadanie zróżnicowania przestrzennego i czasowego jakości powietrza przy użyciu bezzałogowego statku. Efektem wykonywania lotów i pomiarów o różnych porach dnia oraz w różnych warunkach atmosferycznych przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania będzie określenie wpływu zanieczyszczeń pojawiających się nad wskazanymi obszarami z gmin ościennych oraz wpływu zanieczyszczeń generowanych przez miasta i gminy na gminy i powiaty sąsiednie (migracja zanieczyszczeń).   
 2. Miasto Bydgoszcz rozszerzając w 2018 roku program Bydgoskiej Karty Seniora 60+ na obszar całego Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, wprowadziło jednocześnie Metropolitalną Kartę Seniora 60+. Seniorzy z gmin zrzeszonych w SMB mogą korzystać z szeregu zniżek i atrakcji w ramach karty, która obowiązuje u wszystkich partnerów z całego obszaru metropolii.
 3. Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz rozwija aplikację mobilną „Metropolia Bydgoszcz”, która skupia w jednym miejscu niezbędne informacje dotyczące zrzeszonych samorządów. M.in.: kalendarz wydarzeń, bazę noclegową, listę partnerów Karty Seniora 60+.
  1. Przedstawiciele Metropolii Bydgoszcz uczestniczyli w konferencjach, kongresach
   i spotkaniach o tematyce metropolitalnej, jak między innymi „Smart Metropolia” organizowana przez Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Są one okazją nie tylko do promowania Stowarzyszenia, ale także do wyrażania stanowisk, m.in. w kwestii korzyści, jakie mogłyby dać regionom związki metropolitalne oraz ograniczeń dotyczących współpracy międzysamorządowej bez instrumentów finansowych z budżetu państwa.
  2. Miasto Bydgoszcz tworzy Bydgoską Grupę Zakupową, do której poza innymi podmiotami, należy 9 samorządów z terenu Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz. Bydgoszcz, komunalne spółki, szpitale, część gmin tworzących Metropolię Bydgoszcz, a także inne samorządy wchodzące w skład Bydgoskiej Grupy Zakupowej wspólnie kupują gaz ziemny oraz energię elektryczną po uzyskanej w drodze przetargów atrakcyjnej cenie.
  3. Miasto Bydgoszcz, w ramach współpracy metropolitalnej, oferuje zainteresowanym gminom współpracę w zakresie zagospodarowania odpadów i utylizacji ich w bydgoskim Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych „ProNatura”. Obecnie do bydgoskiej instalacji trafiają śmieci z 10 gmin z obszaru Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.
  4. Miasto Bydgoszcz w ramach współpracy metropolitalnej konsekwentnie rozwija sieć połączeń z gminami ościennymi w oparciu o miejskie autobusy. To właśnie organizacja transportu była jednym z głównych zadań związków metropolitalnych, na które, zgodnie z założeniami ustawy o związkach metropolitalnych, w dużej mierze miały być przeznaczone dodatkowe środki z budżetu państwa. Bez tego typu systemowych rozwiązań wpieranie rozwoju transportu poza miastem centralnym z powodów finansowych jest ogromnie trudne. Miasto Bydgoszcz, w ramach współpracy metropolitalnej, oferuje zainteresowanym gminom współfinansowanie komunikacji publicznej do tych gmin.

W roku 2018 oferta komunikacji międzygminnej została poszerzona o możliwość dojazdu m.in. do Wilcza (linią 93), Bożenkowa (98), Nekli (94) i Kozielca (97). Na koniec 2019r. w ramach podpisanych porozumień międzygminnych z czterema gminami ościennymi (Białymi Błotami, Osielskiem, Nową Wsią Wielką i Dobrczem) funkcjonuje już 9 linii autobusowych całorocznych (91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 i 99).

 1. W ramach metropolitalnej współpracy wprowadzono Metropolitalną Kartę Uczniowską dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkujących na terenie gmin, z którymi Miasto Bydgoszcz zawarło porozumienie dotyczące komunikacji miejskiej (Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Białe Błota). Te gminy oferują mieszkańcom kartę, która umożliwia uczniom korzystanie z komunikacji miejskiej zarówno na liniach międzygminnych jak i w komunikacji publicznej na terenie Bydgoszczy w bardzo atrakcyjnej cenie (bilet miesięczny 10 zł, roczny 100zł).
 2. Organizowany przez SMB międzygminny turniej piłkarski dla dzieci zyskał on ogromne uznanie wśród młodych zawodników oraz opiekunów drużyn z poszczególnych gmin. Dlatego w 2019 roku w ramach promocji aktywnego trybu życia oraz integracji młodzieży z obszaru Stowarzyszenia zorganizowano kolejną edycję turnieju.
 3. Wielki Mecz Charytatywny Metropolii Bydgoszcz, organizowany co roku, na boisku piłkarskim rywalizują drużyny złożone z Samorządowców oraz Dziennikarzy z obszaru metropolii, integrując się działają w szczytnym celu zbierając pieniądze na wypoczynek letni dla podopiecznych Domów Dziecka w regionie.
 4. Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz, Miasto Bydgoszcz oraz Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy organizują od 2 lat konkursy plastyczne dla uczniów szkół podstawowych z obszaru stowarzyszenia, tematyką nawiązując do ważnych wydarzeń z kraju i regionu. W 2018 roku był to „Bukiet dla Niepodległej” z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości a w 2019 roku „Wolność – tak to czuję” z okazji okrągłych rocznic wstąpienia Polski do NATO i Unii Europejskiej oraz pierwszych wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku.
 5. Bydgoszcz przez ostatnie kilka lat, podobnie jak inne duże miasta w Polsce organizuje cieszącą się ogromną popularnością wśród mieszkańców akcję rabatową ZA PÓŁ CENY. Od 2017, w ramach działań metropolitalnych, oferta współpracy została skierowana do przedsiębiorców – partnerów z obszaru wszystkich gmin Metropolii Bydgoszcz, aby mieszkańcy z całego jej obszaru mogli skorzystać z licznych ofert promocyjnych „za pół ceny”. W 2019 roku obyła się trzecia edycja tego wydarzenia pod szyldem metropolii.
 6. W 2019 roku odbyły się w Polsce Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej do lat 20.  Bydgoszcz była jednym z miast organizatorów. Zgłaszając się w 2017 roku do PZPN-u Miasto Bydgoszcz wskazało we wniosku 3 boiska w swoich granicach oraz dodatkowo w ramach współpracy metropolitalnej
  2 boiska w gminach członkowskich Stowarzyszenia – boisko w Solcu Kujawskim oraz w Łochowie (gmina Białe Błota). Oba boiska zostały zakwalifikowane przez FIFA i PZPN jako boiska treningowe, co nie tylko było okazją do modernizacji i poprawy infrastruktury na tych obiektach, ale również do doskonałej promocji w czasie wizyt piłkarzy i kibiców z różnych krajów świata (m.in. Japonia, Ekwador, Panama, Mali, Francja, Włochy, Arabia Saudyjska).
 7. Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz regularnie wspiera ciekawe wydarzenia odbywające się na jego terenie, obejmując je Patronatem Honorowym – np. Bydgoski Rowerowy Rajd Niepodległości, który cyklicznie odbywa się na terenie kilku gmin metropolii, Koronowo MTB Maraton, Inauguracja Sezonu Rowerowego czy Przemarsz Wojsk Kościuszkowskich.

Wzajemne oddziaływanie dużego miasta i ościennych gmin to proces naturalny i coraz bardziej pogłębiający się. Mieszkańcy dużych miast wyprowadzają się na ich obrzeża, a jednocześnie wielu mieszkańców okolicznych gmin pracuje w największym mieście regionu. Mieszkańcy całego obszaru metropolitalnego korzystają z oferty kulturowej, handlowej, oświatowej miasta centralnego. W mieście tym, korzystają też najczęściej ze służby zdrowia czy wydarzeń rozrywkowych. Dla zapewnienia komfortu i ciągłej poprawy jakości życia mieszkańców samorządy podejmują współpracę w coraz większej liczbie obszarów. Utworzenie i działalność stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz w skuteczny sposób wspiera proces pogłębiania takiej współpracy, budowania pozytywnych relacji i wzajemnego zaufania między samorządami, a także rozwijania poczucia wspólnoty metropolitalnej pomiędzy mieszkańcami poszczególnych miejscowości. W przyszłości takie działania, mogą okazać się kluczowe przy podejmowaniu decyzji przez rządzących, co do kształtu metropolii w naszym województwie.

 

Opracował:

Łukasz Krupa

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz

Autor publikacji: rzecznik
Data publikacji: 2020-06-04 11:33:42
Data modyfikacji: 2020-06-04 11:35:17
Liczba odsłon: 321
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
04.06.2020 11:35:17rzecznikedycja strony
04.06.2020 11:34:39rzecznikedycja strony
04.06.2020 11:34:39rzecznikedycja strony
04.06.2020 11:33:42rzecznikstrona została dodana