niedziela
26
stycznia
2020
Imieniny: Wanda / Tymoteusz / Paulina

RSSRSS

Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej         Przejdź do: "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"

 

Ochrona Środowiska

ZMIANY W ZEZWOLENIACH NA ZBIERANIE I PRZETWARZANIE ODPADÓW !

Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego w sprawie zmian w procedurach dot. udzielania nowych zezwoleń na zbieranie oraz przetwarzanie odpadów...

_____________________
OPŁATA RETENCYJNA

Informujemy, iż zgodnie z art. 269 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) od dnia 1 stycznia 2018 r. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
a) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
b) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
c) użytkownikami wieczystymi gruntów,
d) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne, zwanej opłatą retencyjną.

 W oparciu o art. 552 ust. 2b pkt 2 cyt. wyżej ustawy podmioty obowiązane do opłat za usługi wodne są obowiązane składać oświadczenia burmistrzowi, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich. (https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-oswiadczenia-dotyczacego-oplat-za-uslugi-wodne.html).

Wobec powyższego, proszę osoby władające nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m², które zabudowały swoją działkę (zlokalizowaną na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej), w co najmniej 70%, o przedstawienie Burmistrzowi Solec Kujawski danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej, dostarczając wypełnione stosowne oświadczenie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w Wydziale Utrzymania Miasta przy ul. Toruńskiej 8 w pokoju nr 2 lub telefonicznie pod numerem  052 387 01 54

 _____________________

"NIE WYPALAJMY TRAW !"

Więcej informacji znajduje się pod adresem:

https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/Publikacje-biblioteka/2019/nie_wypalaj.pdf


 PLANOWANE RATOWNICZE ZABIEGI SAMOLOTOWE

Informacja o planowanych ratowniczych zabiegach samolotowych we fragmentach drzewostanów sosnowych.

Mapa sytuacyjna pól zabiegowych.

 _____________________________________

„NIE RÓB DYMU”

Rozpoczyna się kolejny sezon grzewczy. W województwie kujawsko – pomorskim według danych GUS wyemitowano w 2016 r. 8382,9 tys. Mg zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. Monitoring powietrza atmosferycznego jest jednym z podsystemów Państwowego Monitoringu Środowiska. Badanie i ocena substancji w powietrzu jest zadaniem wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Podstawowym poziomem realizacji zadania, zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska, jest województwo, obejmujące określona liczbę stref. W przypadku naszego województwa wydzielono cztery strefy: „aglomerację bydgoską”, „miasto Toruń”, „miasto Włocławek” i strefę kujawsko – pomorską” obejmującą pozostały obszar województwa. Pomiary zanieczyszczeń dokonują stacje pomiarowe i stanowiska pomiarowe rozlokowane w poszczególnych strefach (w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu, Borach Tucholskich oraz Ciechocinku, Inowrocławiu, Nakle n/Notecią). Zanieczyszczeniem, którego stężenie w powietrzu najczęściej i na największym obszarze przekracza poziomy dopuszczalne jest pył zawieszony. Głównym jego źródłem (niskiej emisji) jest spalanie paliw w sektorze mieszkaniowo – usługowym (W TYM PROCEDER NIELEGALNEGO SPALANIA PRZEZ MIESZKAŃCÓW ODPADÓW KOMUNALNYCH W PALENISKACH DOMOWYCH).

Głównym źródłem niskiej emisji są przestarzałe i źle eksploatowane piece i kotły opalane niskojakościowymi paliwami węglowymi i niesezonowanym drewnem. W związku z tym trwają prace nad  „Uchwałą  antysmogowej”, którą ma wprowadzić Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Według założeń „uchwały antysmogowej” tylko działania systemowe będą skuteczne w walce z niską emisją. Do najważniejszych działań można zaliczyć:

- Rozwiązanie perspektywiczne: ciepło systemowe i gaz.

- Eliminacja mułów węglowych z ogrzewnictwa komunalnego.

- Powszechna kontrola jakości węgla – rozwiązania ustawowe.

- Wymiana starych kotłów na urządzenia automatyczne.

- Wdrożenie węglowych paliw niskoemisyjnych (np. „błękitny węgiel”).

- Ograniczenie procederu spalania odpadów w paleniskach domowych.

Wpływ drewna jako paliwa opałowego na jakość powietrza.

Drewno opałowe nie ma negatywnego wpływu na jakość powietrza, jeśli jest właściwie używane. Jeżeli jest ono suche, rozpalamy je od góry, a nasz kominek spełnia europejskie normy emisji spalin, nie zanieczyszczamy środowiska. To nie drewno jest winne smogowi, ale dym. A dymu można uniknąć, jeśli pali się odpowiednim drewnem, w odpowiedni sposób i w odpowiednim urządzeniu.

 Obecnie funkcjonujące wsparcie dla osób fizycznych

Linie kredytowe

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu zawarł z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. i Kujawsko-Dobrzyńskim Bankiem Spółdzielczym umowy w sprawie dopłat ze środków Wojewódzkiego Funduszu do oprocentowania kredytów preferencyjnych udzielanych na inwestycje proekologiczne realizowane na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Warunki udzielania kredytów,

Koszt kredytu:
Oprocentowanie kredytów jest stałe przez cały okres kredytowania i wynosi 2,0 % w stosunku rocznym. Prowizja przygotowawcza pobierana przez Bank od kredytobiorcy nie może przekroczyć 1,5 % kwoty udzielonego kredytu, nie mniej jednak niż 100 zł.

 Wybrane warunki kredytowania: 
- podstawa i wysokość dofinansowania zadania kredytem: do 90% nakładów inwestycyjnych 
- okres realizacji zadania:  do 18 miesięcy od daty postawienia kredytu do dyspozycji  kredytobiorcy; 
- okres spłaty kredytu nie może być dłuższy niż 5 lat od wynikającego z umowy terminu zakończenia zadania; wyjątek stanowi Linia nr 2, gdzie okres spłaty kredytu nie może być dłuższy niż 7 lat;
- miejsce świadczenia usługi: województwo kujawsko-pomorskie

Kujawsko – Dobrzyński Bank Spółdzielczy

Warunki udzielania kredytów,

Koszt kredytu:
Oprocentowanie kredytów jest stałe przez cały okres kredytowania i wynosi 2,0 %w stosunku rocznym. Prowizja przygotowawcza pobierana przez Bank od kredytobiorcy nie może przekroczyć 1,5 % kwoty udzielonego kredytu, nie mniej jednak niż 100 zł.

  Wybrane warunki kredytowania: 
- podstawa i wysokość dofinansowania zadania kredytem: do 90% nakładów inwestycyjnych 
- okres realizacji zadania:  do 18 miesięcy od daty postawienia kredytu do dyspozycji  kredytobiorcy; 
- okres spłaty kredytu nie może być dłuższy niż 5 lat od wynikającego z umowy terminu zakończenia zadania; wyjątek stanowi Linia nr 2, gdzie okres spłaty kredytu nie może być dłuższy niż 7 lat;

Więcej informacji na stronie internetowej http://www.wfosigw.torun.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu

ul. Fredry 8

87-100 Toruń,
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7:00 do 15:00
tel. 56 62 12 300

fax. 56 62 12 302
e-mail: wfosigw@wfosigw.torun.pl


 Informacja dla właścicieli zniszczonych lasów prywatnych na terenie Gminy Solec Kujawski

 W związku z nawałnicą, która z wystąpiła w sierpniu 2017 r. informuję, że istnieje możliwość składania oświadczeń przez rolników, właścicieli zniszczonych lasów prywatnych, w celu uzyskania pomocy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Więcej informacji oraz wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modenizacji Rolnictwa

WZÓR OŚWIADCZENIA

_____________________________

Informacja dot.  zasady sprzedaży sadzonek na uprawy "poklęskowe" dla właścicieli lasów niepaństwowych poszkodowanych w wyniku nawałnicy w sierpniu 2017 roku.


 Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski

UWAGA!!!

PRZYPOMINAMY!!!

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I  PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA

I GMINY SOLEC KUJAWSKI

ROZDZIAŁ 5

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe (wyciąg z Regulaminu)


 OCHRONA KASZTANOWCÓW

Celem ograniczenia populacji szkodnika drzew kasztanowca jakim jest szrotówek kasztanowcowiaczek w okresie wiosennym na drzewach kasztanowca rosnących na terenach publicznych będą umieszczane pułapki lepowe z feromonem na szrotówka kasztanowcowiaczka. Zawieszone na drzewie pułapki zawierające feromon samicy owada mają za zadanie odłowić samce szrotówka, zmniejszając tym samym populację szkodnika. Pułapki te będą umieszczane w dolnej koronie drzewa i będą regularnie zmieniane aż do jesieni.

Osoby prywatne również mogą zabezpieczyć swoje kasztanowce przed szrotówkiem poprzez zawieszenie wspomnianej pułapki lepowej typu delta, którą bezpłatnie otrzymać można w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa przy ul. Toruńskiej 8 (pok. nr 1) tut. Urzędu Miasta.

 


Odpady niebezpieczne - to również PRZETERMINOWANE LEKARSTWA, LEKARSTWA PROMIENIOTWÓRCZE, MATERIAŁY BĘDĄCE ODPADAMI MEDYCZNYMI !!!

Odpady niebezpieczne są to te odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, inne właściwości i okoliczności, stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi albo dla środowiska (Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.) Eliminacja zagrożeń wywołanych przez te odpady polega na ich bezpiecznym uniezkodliwieniu.

W dniu 21.01.2016 r. miało miejsce wykrycie w odpadach komunalnych substancji promieniotwórczej. Prawdopodobnie pochodziła ona od lekarstwa do leczenia tarczycy.

ZWRACAMY PAŃSTWU SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA BEZWZGLĘDNY ZAKAZ WYRZUCANIA LEKARSTW, MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DO ODPADÓW KOMUNALNYCH. PRZETERMINOWANE LEKI MOŻNA ODDAWAĆ DO SPECJALNYCH POJEMNIKÓW ZLOKALIZOWANYCH W APTEKACH. POZOSTAŁE NIEBEZPIECZNE ODPADY MOŻNA ODDAWAĆ DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) PRZY UL. TARGOWA 3


 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI, ZARZĄDCÓW I UŻYTKOWNIKÓW MIEJSC, W KTÓRYCH BYŁ LUB JEST WYKORZYSTYWANY AZBEST LUB WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST
Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest ma obowiązek dokonywania inwentaryzacji zastosowanych wyrobów azbestowych poprzez sporządzenie spisu z natury. Wyniki inwentaryzacji ujmuje się w informacji, według wzoru zawartego w załączniku nr 3 (Informacja o wyrobach zawierających azbest) do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest /Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31 /.
Jeden egzemplarz stosownej informacji osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami (w tym działkowcy, rolnicy) przedkładają burmistrzowi, a osoby prawne (w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe) - bezpośrednio marszałkowi województwa, w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji. Informacja podlega corocznej aktualizacji. Do sporządzenia w/w informacji niezbędna jest „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest", wykonana zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest / Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089 /. „Ocenę", sporządzoną w jednym egzemplarzu, przechowuje sięłącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej. Dla budynków oraz obiektów budowlanych niebędących budynkami, dla których jest prowadzona książka obiektu budowlanego, ocena ta powinna być dołączona do niniejszej książki.
Wzory formularzy do inwentaryzacji i oceny zamieszczono poniżej. Ponadto dostępne są także w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim lub w Wydziale Utrzymania Miasta przy ul. Toruńskiej 8.
Więcej informacji na temat programu usuwania azbestu można uzyskać pod adresem: www.bazaazbestowa.gov.pl
Załącznik nr 1 - informacja o wyrobach zawierających azbest - wzór
Załącznik nr 2 - ocena stanu wyrobów zawierających azbest - wzór

Załączniki do pobrania na dole strony. Dymy z kominów trują ludzi

 

W niektórych rejonach Solca Kujawskiego z domowych kominów wydobywają się dymy, które znacznie pogarszają jakość powietrza.

Zwiększa się umieralność z powodu stanu polskiego powietrza. Z tego powodu rocznie umiera 45 tys. osób. To zanieczyszczenie powstaje głównie w wyniku spalania śmieci, węgla i drewna w domowych piecach.

W Solcu Kujawskim, szczególnie w sezonie grzewczym, na osiedlach mieszkańcy cierpią z powodu smrodu wydobywającego się z kominów niektórych domów jednorodzinnych. Przyczyną zanieczyszczeń są palone często w piecach śmieci, plastiki i gumy, ale też węgiel i drewno. Zapylenie powietrza jest groźne, bo z kominów wydobywa się m.in. rakotwórczy benzo(a)piren.

Mieszkańcy narzekają na smród dymów snujących się nieraz po całym mieście. Nieprzyjemne zapachy czuć zwłaszcza przy bezwietrznej pogodzie. Najbardziej w rejonie osiedla Leśnego.

Dymy kominowe są groźne dla zdrowia i osoby, które wdychają pyły mogą mieć schorzenia górnych dróg oddechowych lub astmę oskrzelową. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm zwiększa się ryzyko występowania chorób nowotworowych oraz układu krążenia.

Dymy z kominów przyczyną przedwczesnej umieralności
W ubiegłym roku Instytut Ekonomii Środowiska w Krakowie przygotował raport pod roboczą nazwą „Trujące niebo nad Polską”. Opublikowano dane dotyczą całego kraju, choć raport głównie skupia się na Krakowie, gdzie mieszkańcy oddychają zanieczyszczonym powietrzem na poziomie od 45 do 50 mikrogramów na metr sześcienny. Według norm unijnych, za bezpieczny wskaźnik uznaje się 25 mikrogramów, a Światowa Organizacja Zdrowia przyjmuje jeszcze niższą normę – to 10 mikrogramów.

Ludzie palą byle czym, bo nie stać ich na ogrzewanie domów, więc palą śmieciami. Nie można jednak dopuścić do spalania odpadów, tłumacząc to niską szkodliwością społeczną. Akurat tutaj szkodliwość społeczna jest ogromna, bo to zabija ludzi.

Walka o czystsze powietrze to trudny problem do rozwiązania. Chociaż za poprawę jakości powietrza odpowiadają władze samorządowe, to obecnie nie posiadają one praktycznie żadnych narzędzi, które umożliwiłyby im podjęcie działań na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Szczególnie w obszarze zanieczyszczeń z domowych pieców grzewczych.

Pozostaje nam jedynie apel do mieszkańców - NIE TRUJMY SIĘ WZAJEMNIE DYMEM


INFORMACJA DLA POSIADACZY SZAMB  !!!

 Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) właściciele nieruchomości zobowiązani są do

PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

W przypadku niewykonania obowiązku burmistrz miasta i gminy z mocy prawa:

- Wyda decyzję nakazującą wykonanie obowiązku – na podstawie art. 5 ust. 7 cytowanej wyżej ustawy

a gdy to nie poskutkuje

- Nałoży karę grzywny – na podstawie art. 10 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy

w ostateczności

- Zleci zastępcze wykonanie przyłącza, a kosztami obciążony zostanie właściciel nieruchomości.

Wobec powyższego, prosimy wszystkich, którzy nie mają podłączonej nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej, aby wykonali przyłącze, w celu uniknięcia zwiększenia kosztów.

Przed  wykonaniem przyłącza należy skontaktować się z Zakładem Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Solcu Kujawskim w celu uzgodnienia warunków technicznych.


 Zauważyłeś pożar w lesie

Bądź czujny - Zauważyłeś pożar – Alarmuj !
Straż Pożarna - tel. 998

Nadleśnictwo Solec Kujawski
- tel. (52) 387-14-71, (52) 323-18-88, 535-436-130

Nadleśnictwo Cierpiszewo
- tel. (56) 674 44 30, (56) 678 78 84, 730 281 847
- wieża przeciwpożarowa w Dybowie: tel. 660 309 817


OGRANICZENIE ZAGROŻEŃ ZE STRONY SZKODLIWYCH OWADÓW, GRZYBÓW PATOGENICZNYCH I INNYCH ZJAWISK SZKODOTWÓRCZYCH

 Zarządzenie Nr 17/2019 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 10 kwietnia w sprawie ograniczenia zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w 2019 r.

Do pobrania: 
Autor publikacji: wum
Data publikacji: 2015-07-06 09:57:28
Data modyfikacji: 2019-04-26 12:41:11
Liczba odsłon: 4556
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
26.04.2019 12:41:11Katarzyna Paliwoda - Kozakedycja strony
25.04.2019 10:11:40Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
16.04.2019 13:00:42Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
16.04.2019 12:59:36Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
16.04.2019 12:58:53Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.02.2019 12:23:32Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.02.2019 12:22:17Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.02.2019 12:21:38Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.02.2019 12:20:22Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.02.2019 12:15:10Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.09.2018 10:56:15Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
16.05.2018 12:35:59Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
16.05.2018 12:34:38Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
17.04.2018 08:12:46Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
17.04.2018 08:10:46Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
17.04.2018 08:09:31Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.04.2018 10:14:03Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
09.04.2018 10:13:10Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
05.04.2018 08:50:27Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
05.04.2018 08:49:28Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
05.04.2018 08:48:08Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
23.03.2018 14:47:09Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
23.03.2018 14:35:41Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
23.03.2018 14:35:41Katarzyna Ciudzińskazałącznik został dodany
23.03.2018 14:13:53rzecznikedycja strony
23.03.2018 14:12:44rzecznikedycja strony
08.03.2018 13:40:59rzecznikedycja strony
06.07.2015 09:57:28wumstrona została dodana