poniedziałek
28
września
2020
Imieniny: Bernardyna / Marek / Wacław

RSSRSS

Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej         Przejdź do: "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"

 

Ochrona danych osobowych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Natalia Sieracka
Kontakt: daneosobowe@soleckujawski.pl

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Burmistrza Solca Kujawskiego informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Solca Kujawskiego. Dane kontaktowe administratora to: Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski, tel. 52-387-01-44, e-mail: solec@soleckujawski.pl

   2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych, tel. 52-387-01-27, e-mail: daneosobowe@soleckujawski.pl

   3. Burmistrz będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby:

1)      wykonywać zadania realizowane w interesie publicznym należące do zadań własnych gminy lub gminie powierzonych,

2)      wykonywać zadania w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Burmistrzowi,

3)      prowadzić postępowania w należących do właściwości Burmistrza sprawach indywidualnych,

4)      wypełniać obowiązki prawne ciążące na Burmistrzu,

5)      wykonywać umowy, których Pani/Pan jest stroną lub podejmować działania na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie odpowiednio:

1)      niezbędność do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

2)      niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – znajdującego oparcie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

3)      niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Burmistrzowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

4)      Pani/Pana zgoda – w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, np. w celu ułatwienia kontaktu w załatwianych przez Panią/Pana sprawach w Urzędzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. W niektórych sytuacjach Burmistrz ma prawo przekazać dalej Pani/Pana dane innym organom oraz podmiotom, wyłącznie na podstawie przepisów prawa albo jeżeli będzie to konieczne celem wykonania zawartych przez siebie umów. Burmistrz może przekazywać Pana/Pani dane wyłącznie trzem grupom:

1)      osobom przez siebie upoważnionym – pracownikom Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

2)      podmiotom przetwarzającym – którym Burmistrz zleci czynności wymagające przetwarzania danych,

3)      innym odbiorcom danych – np. operatorowi pocztowemu, bankom, ubezpieczycielom, hostingodawcom itp.

6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia.

7. Ma Pani/Pan prawo do:

  • żądania udostępniania swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • ich usunięcia, chyba że ich przetwarzanie jest niezbędne dla celów określonych w pkt 3,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Burmistrzowi, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Pan/Pani się znalazł/a.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy bądź załatwienia indywidualnej sprawy. W przypadku niepodania danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania nie będą mogły zostać zrealizowane względem Pani/Pana cele określone w pkt 3.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Autor publikacji: rzecznik
Data publikacji: 2018-05-25 11:39:31
Data modyfikacji: 2019-05-08 14:23:48
Liczba odsłon: 2579
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
08.05.2019 14:23:48Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.04.2019 11:46:57Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
15.03.2019 09:37:59Administratoredycja strony
15.03.2019 09:37:44Administratoredycja strony
15.03.2019 08:31:41Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
15.03.2019 08:31:13Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
15.03.2019 08:30:11Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
15.03.2019 08:29:02Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
25.05.2018 13:50:30Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
25.05.2018 13:48:45Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
25.05.2018 13:43:00Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
25.05.2018 13:42:43Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
25.05.2018 11:39:31rzecznikstrona została dodana