piątek
30
października
2020
Imieniny: Przemysław / Łukasz / Edmund

RSSRSS

Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej         Przejdź do: "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"

 

Rewitalizacja

 

REWITALIZACJA 2019

 AKTUALNOŚCI

Uchwała Nr XII/99/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24.10.2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 - 2023.

Załącznik do Uchwały Nr XII/99/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim (GPR).

Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023″


Ogłoszenie Burmistrza Solca Kujawskiego o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji.

Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji.

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rawitalizacji.

Zarządzenie Nr V/127/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023.

Załącznik nr 1 - Formularz konsultacyjny

Załącznik nr 2 - Ankieta konsultacyjna

Ogłoszenie Burmistrza Solca Kujawskiego - rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023.

Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego - rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023.

 

REWITALIZACJA 2018

 "GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MiASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA LATA 2016 – 2023" WPISANY DO WYKAZU PROGRAMÓW REWITALIZACYJNYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 - 2023 (GPR) to dokument o znaczeniu planistycznym, który pozwoli na zrewitalizowanie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych i infrastrukturalnych na terenie wyznaczonego obszaru do rewitalizacji. Dzięki aktywnemu udziałowi mieszkańców naszego miasta, organizacji społecznych, instytucji i przedsiębiorców w pracach nad dokumentem, określono negatywne zjawiska społeczne występujące na terenie naszej Gminy oraz sposoby ich naprawy. W ostatnich dwóch latach przeprowadzono szereg spotkań, konsultacji i debat, podczas których dyskutowano o rewitalizacji. Powołano Komitet ds. Rewitalizacji. Ostatecznie Rada Miejska w Solcu Kujawskim w dniu 24 maja 2018 roku podjęła Uchwałę Nr XLIV/366/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023.

Burmistrz Miasta i Gminy wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego z wnioskiem o wpisanie "Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023" do Wykazu programów rewitalizacyjnych województwa kujawsko - pomorskiego. Departament Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego dokonał oceny merytorycznej Naszego Programu. Ocena wypadła pozytywnie. Tym samym Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego podjął Uchwałę Nr 22/1034/18 w sprawie wpisania "Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023" do Wykazu programów rewitalizacyjnych województwa kujawsko - pomorskiego. Zatwierdzenie GPR pozwoli na skuteczne pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na  realizację zawartych w programie projekty.

Wykaz programów rewitalizacji można znaleźć pod linkiem

https://kujawsko-pomorskie.pl/planowanie-strategiczne-i-przestrzenne/rewitalizacja/31140-wykaz-programow-rewitalizacji-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego

 KONSULTACJE SPOŁECZNE

Projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 - 2023.

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dot. projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 - 2023

Informacja podsumowującaprzebieg konsultacji społecznych w formie ankiet konsultacyjnych dot. projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 - 2023.

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych w formie zbierania uwag dot. projektu zminy Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 - 2023

Informacja podsumowująca przebieg debaty społecznej z udziałem interesariuszy rewitalizacji w ramach konsultacji społecznych dot. projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 - 2023.

Informacja podsumowująca przebieg otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023
Interaktywna Ankieta konsultacyjna dot. projektu zmian Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023
Interaktywny Formularz konsultacyjny dot. projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023
Zarządzenie nr IV/37/18 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji
Zarządzenie nr IV/38/18 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji
Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji
Formularz konsultacyjny
Ankieta konsultacyjna

 AKTUALNOŚCI

Dnia 10.09.b.r. została podpisana umowa z P.P.D. WROTECH sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rewitalizacji Placu Jana Pawła II oraz przyległych ulic w Solcu Kujawskim w ramach projektu: “Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno – gospodarcze” na kwotę 131.610 zł. brutto. Końcowy termin realizacji przedmiotu umowy – do dnia 28.02.2019 r.
W skład dokumentacji wchodzi:
a) Projekt budowlano-wykonawczy budowy parkingu na działkach gminnych o nr ew. 785/2 oraz 784/2;
b) Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy Placu Jana Pawła II;
c) Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy odcinka ulicy Kościuszki obejmujący budowę zatok komunikacji publicznej: autobusowej i dla postoju taxi oraz przebudowy odcinka ul. Toruńskiej obejmujący budowę zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową;
d) Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ul. Ułańskiej z poszerzeniem pasa drogowego;
e) Materiały do wniosku, niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10.04.2003 r. (zwana dalej „specustawą”, DZ.U. z 2017r., poz. 1496) o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – ulica Ułańska
f) Projekt budowlano-wykonawczy budowy nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem i włączeniem do ul. Św. Stanisława (działka drogowa o nr ew. 475/11);
g) Projekt zmiany stałej organizacji ruchu na ulicach objętych opracowaniem.

___________________________
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 - 2023"
.

 POSIEDZENIE KOMITETU REWITALIZACJI

25 kwietnia 2018 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy odbyło się VI posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski. Po zakończonych konsultacjach społecznych, dotyczących projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 -2023, Komitet Rewitalizacji spotkał się w celu pozytywnego zaopiniowania wprowadzonych zmian w ww. programie. Zmiany zostały podyktowane opiniowaniem oraz oceną merytoryczną programu przez Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Po  przeanalizowaniu projektu, Komitet Rewitalizacji,  przy stwierdzonym quorum, jednogłośnie przyjął zmiany wprowadzone do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023. Kolejnym krokiem, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez  wskazane obligatoryjnie w ustawie o rewitalizacji  instytucje,   będzie podjęcie przez  Radę Miejską w Solcu Kujawskim uchwały w sprawie przyjęcia ww. zmian w programie rewitalizacji. 

Uchwała Nr 2/2018 Komitetu Rewitalizacji z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania  zmian wGminnym Programie Rewitalizacji MiG Solec Kujawski na lata 2016 - 2023.


REWITALIZACJA 2017

 

 AKTUALNOŚCI
PROJEKT KONCEPCYJNY REWITALIZACJI PLACU JANA PAWŁA II ORAZ PRZYLEGŁYCH ULIC W SOLCU KUJAWSKIM

Uchwałą XXIX/261/17 z dnia 18.07.2017 r. Rada Miejska Solec Kujawski wyznaczyła obszar zdegradowany i obszar objęty rewitalizacją na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski. Działaniami rewitalizacyjnymi objęty został m.in. Plac Jana Pawła II i przyległych ulic. Gmina zleciła opracowanie koncepcji terenów zlokalizowanych na działkach drogowych o nr ew.: 488, 476, 707, 475/11, 445, 298 na działkach gminnych o nr ew.: 779, 784/2, 785/2, 783/2, 780 oraz na działkach 780, 479 (pod planowane miejsca postojowe).

Dołączony plan koncepcyjny prezentuje m.in. proponowaną korektę w układzie drogowym oraz lokalizację nowych miejsc postojowych. Zmiany dotyczyć będą organizacji ruchu na ulicach Św. Stanisława i ul. Ułańskiej: proponuje się ruch jednokierunkowy z chodnikami i miejscami postojowymi, po poszerzeniu oasów drogowych. Dodatkowe miejsca postojowe powstaną na obecnym terenie zielonym przy zbiegu ulic Wolności i Toruńskiej. Plac Jana Pawła II planuje się wyłączyć z ruchu, z dopuszczeniem dojazdu dla pojazdów dostawczych oraz uprzywilejowanych (karetki, straż pożarna, itp.). Na Placu pozostaną miejsca postojowe wzdłuż krótszych boków, przewidziane m.in. dla osób niepełnosprawnych. W zakresie zmian na płycie Placu proponuje się zmianę nawierzchni na granitową, podzieloną na pasy prostopadłe do dłuższych boków, z zastosowaniem dwóch rodzajów granitu. Zieleń istniejąca planowana jest częściowo do zachowania (istniejące wierzby), a częściowo do wymiany na roślinność nawiązująca do sąsiedztwa rzeki Wisły. Na Placu zamontowane zostanie nowe oświetlenie oraz pojawią się elementy małej architektury: ławki, stoliki z planszami do gry, stojaki na rowery oraz fontanna wkompowana w pola podziału nawierzchni. Zwracamy się do mieszkańców Solca Kujawskiego o zgłaszanie uwag dotyczących w/w planu. Uwagi można zgłaszać do 24.11.2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 7, lub drogą mailową na adres solec@soleckujawski.pl

RYSUNEK - 1

RYSUNEK - 2Powstaje Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2023. Jednym z elementów jego tworzenia są konsultacje z grupami interesariuszy. 22 i 23 lutego 2017 r. odbyły się spotkania z młodzieżą soleckich szkół oraz przedstawicielami przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Podczas obu zostały zaprezentowane zasady tworzenia programu rewitalizacji, wyboru obszarów zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji, a także pomysły na konkretne działania. Przedstawiono również zdjęcia terenów i miejsc, które dzięki rewitalizacji mają zyskać nowe oblicze. Na zakończenie każdego spotkania był czas na dyskusję, w której padały propozycje działań, sposobów ożywienia poszczególnych części obszarów przeznaczonych do rewitalizacji. Jednym ze sposobów zachęcenia do udziału w dyskusji było pokazanie projektów stworzonych przez studentów Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego, w ramach konkursu ogłoszonego przez gminę w ubiegłym roku.

Poniżej prezentujemy propozycje zebranych dotyczące rewitalizacji obszarów zdegradowanych:

 1. Pokazy świateł na budynku Plac Jana Pawła II 4
 2.  Szachy ogrodowe na terenie byłej Nasycalni
 3. Utworzenie amfiteatru
 4. Stworzenie strefy gier komputerowych na Placu Jana Pawła II (z naciskiem na gry sportowo- ruchowe)
 5. Remont nadbrzeża Saliny
 6. Lodowisko na terenie byłej Nasycalni
 7. Utworzenie ścieżek  dla biegaczy (np. wzdłuż Wisły)
 8. Budowa deptaka nad Wisłą
 9. Wygospodarowanie miejsca na ognisko nad Wisłą
 10. Elementy małej architektury na Placu Jana Pawła II w postaci fontanny, ławek, stołów
 11. Utworzenie trasy przystosowanej do jazdy na rolkach np. na terenie byłej Nasycalni
 12. Zagospodarowanie miejsca do słuchania muzki na żywo wraz z klimatycznym oświetleniem ( teren byłego Ogródka Jordanowskiego)
 13. Stworzenie w różnych częściach miasta przestrzeni wypoczynkowych np. w formie ławek, huśtawek
 14. Fontanna na terenie "Ogródka Jordanowskiego"
 15. Montaż hamaków w zacienionych miejscach
 16. Utworzenie Centrum Nauki w budynku przy Placu Jana Pawła II 4
 17. Budowa boiska na terenie byłej nasycalni
 18. Monitoring obejmujący  elementy małej archtektury
 19. Postawienie ścian do murali na terenie byłej Nasycalni (graffiti)
 20. Muzeum Kujaw funkcjonujące   na zasadzie "żywego muzeum"
 21. Mini pole golfowe
 22. Boisko do baseballa
 23. Stworzenie parku linowego
 24. Budowa strzelnicy
 25. Zagospodarowanie terenów nad Wisłą np. plaża miejska, plac wodny dla dzieci
 26. Pole do paintballa
 27. Budowa zadaszonej hali –" skate park" 

 KONSULTACJE SPOŁECZNE

 KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA LATA 2016 - 2023 - 14 PAŹDZIERNIKA-13 LISTOPADA

UCHWAŁA NR XXXV/305/17 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 4 GRUDNIA 2017 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA LATA 2016 - 2023

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA LATA 2016 - 2023

Informacja podsumowujaca konsultacje społeczne

Informacja podsumowująca konsultacje społeczne w formie ankiet konsultacyjnych

Informacja podsumowująca konsultacje społ w formie zbierania uwag

Informacja podsumowująca przebieg otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji w ramach konsultacji społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji MiG Solec Kujawski 2016-2023 - 17 października 2017 r., Soleckie Centrum Kultury

Informacja podsumowująca przebieg debaty społecznej z udziałem interesariuszy rewitalizacji w ramach konsultacji społecznych - 24 października 2017 r. Soleckie Centrum Kultury, godz. 16:30

Zarządzenie nr IV/135/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 6 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 - 2023

Formularz konsultacyjny - zał. nr 1 do w/w zarządzenia

Ankieta konsultacyjna - zał. nr 2 do w/w zarządzenia

Obwieszczenie Burmistrza o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 - 2023

Ogłoszenie Burmistrza o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 - 2023


Ogłoszenie Burmistrza o podjęciu chwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 - 2023

OBWIESZCZENIE O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU DOKUMENTU PN. "GMINNY PROGRAM REWITALIZACJA MIASTA i GMINY SOLEC KUJAWSKI NA LATA 2016 - 2023"

 KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZACE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA LATA 2016 - 2023 - 9 CZERWCA-10 LIPCA

ZARZĄDZENIE Nr IV/83/17 BURMISTRZA MiG SOLEC KUJAWSKI W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI

FORMULARZ KONSULTACYJNY - zał. nr 1 do w/w zarządzenia

ANKIETA KONSULTACYJNA - zał. nr 2 do w/w zarządzenia


Projekt Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski

Załącznik do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MiG SOLEC KUJAWSKI POWIADAMIAJĄCE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOT. PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI MiG SOLEC KUJAWSKI

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MiG SOLEC KUJAWSKI POWIADAMIAJĄCE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOT. PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI MiG SOLEC KUJAWSKI

 WYZNACZENIE OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI - diagnoza

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA PRZEBIEG OTWARTEGO SPOTKANIA Z INTERESARIUSZAMI REWITALIZACJI W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - 20 CZERWCA 2017 R.

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA PRZEBIEG DEBATY SPOŁECZNEJ Z UDZIAŁEM INTERESARIUSZY REWITALIZACJI W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - 27 CZERWCA 2017 R.

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W FORMIE ZBIERANIA UWAG

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W FORMIE ANKIET KONSULTACYJNYCH

UCHWAŁA NR XXIX/261/17 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 18 LIPCA 2017 R. W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI


 ARCHIWUM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOT. REWITALIZACJI

 

 KOMITET REWITALIZACJI
 POSIEDZENIE KOMITETU REWITALIZACJI - 16.11.2017 r.


   16 listopada 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy,  odbyło się V posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski. Głównym  tematem spotkania było podjęcie uchwały opiniującej  projekt ''Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023 ''.                        

   Po zakończonych konsultacjach społecznych, projekt GPR został przesłany do  wskazanych obligatoryjnie kilkudziesięciu  instytucji, w celu jego zaopiniowania.     Komitet Rewitalizacji, ustawowo został także  zobligowany do zaopiniowania projektu GPR. Przy stwierdzonym quorum, Komitet przyjął projekt ''Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-202'' przez aklamację.

  Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez wymagane instytucje, kolejnym krokiem  będzie podjęcie przez  Radę Miejską w Solcu Kujawskim uchwały w sprawie przyjęcia ww. programu wraz z wprowadzonymi zmianami wynikającymi z przeprowadzonych konsultacji społecznych.


Uchwała nr 1/2017 Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 - 2023

kr16.11.17kr16.11.17

 POSIEDZENIE KOMITETU REWITALIZACJI - 17.10.2017 r.

17 października 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski odbyło się IV posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski. Tematem posiedzenia było przedstawienie informacji na temat harmonogramu prac oraz projektu dokumentu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023“. Powyższy projekt zawiera uproszczoną diagnozę Gminy Solec Kujawski oraz główne wytyczne związane z demografią, rynkiem pracy, kulturą i rekreacją oraz infrastrukturą na terenie objętym rewitalizacją. Ponadto we wskazanym programie zostały zaproponowane cele, kierunki oraz propozycje konkretnych przedsięwzięć prowadzących do odnowy obszarów zdegradowanych.

Projekt dokumentu został przedstawiony w procesie konsultacji społecznych, w ramach których, można wyrazić swoją opinię lub zgłosić propozycję w formie ankiety lub formularzu konsultacyjnego. Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji  oraz ankiety i formularze konsultacyjne znajdują się na stronie internetowej : www.soleckujawski.pl w zakładce REWITALIZACJA i  KONSULTACJE SPOŁECZNE, a także na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.soleckujawski.pl. Ponadto powyższe druki dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski (ul. 23 Stycznia 7) oraz w Wydziale Utrzymania Miasta (ul. Toruńska 8), jak również w jednostkach organizacyjnych Gminy Solec Kujawski. 

Po zakończonych konsultacjach oraz zebraniu opinii od instytucji, Komitet Rewitalizacji zbierze się ponownie w celu wydania własnej opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023“.

17.10.komitet rewitalizacji17.10.komitet rewitalizacji

 


 ARCHIWUM KOMITETU REWITALIZACJI

ZDJĘCIA Z POSIEDZEŃ
16 LISTOPADA 2016 r.
REW1REW2

REW3REW4

SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ SOLECKICH SZKÓŁ - 22 LUTEGO 2017 r.
22.02. rew22.02. rew
22.02. rew22.02. rew

 NABÓR NA CZŁONKÓW KOMITETU (ZAKOŃCZONY)

NABÓR NA CZŁONKÓW KOMITETU REWITALIZACJI ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski na pkt II Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 - 2023 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/169/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023

Zał. 1 - Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji
Zał. 2 - List poparcia dla kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji - JEDNOSTKA POMOCNICZA
Zał. 3 - List poparcia dla kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji - ORGANIZACJA POZARZĄDOWA
Zał. 4 - Oświadczenie o byciu członkiem organizacji pozarządowej
Zał. 5 - List poparcia dla kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji - PODMIOT GOSPODARCZY
Zał. 6 - Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
Zał. 7 - List poparcia dla kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji - UDZIELENIE POPARCIA

Wszystkie załączniki do pobrania w wersji edytowalnej (Word) znajdują się u dołu strony.

 

 

http://www.soleckujawski.pl/sites/default/files/uchwala_xxxv_305_17.pdf

Do pobrania: 
odstapienie.pdf (743.01KB)
sol_a_01-1.pdf (1.42MB)
sol_a_02_a.pdf (3.89MB)
Autor publikacji:
Data publikacji: 2016-09-14 14:25:53
Data modyfikacji: 2020-01-30 08:51:15
Liczba odsłon: 5552
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
30.01.2020 08:51:15Marta Olszowiecedycja strony
30.01.2020 08:49:54Marta Olszowiecedycja strony
25.10.2019 10:58:29Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
25.10.2019 10:08:10Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
01.10.2019 12:58:53Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
20.09.2019 11:10:57Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.09.2019 11:07:51Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.09.2019 08:36:43Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
03.09.2019 08:37:28Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.08.2019 11:42:24Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
16.08.2019 07:25:30Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.08.2019 13:30:32Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
14.08.2019 13:25:59Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
31.07.2019 14:29:57Administratoredycja strony
23.07.2019 13:08:34Administratoredycja strony
23.07.2019 13:06:16Administratoredycja strony
22.07.2019 11:29:49wumedycja strony
22.07.2019 10:27:00Administratoredycja strony
18.07.2019 11:55:54Administratoredycja strony
18.07.2019 11:55:37Administratoredycja strony
18.07.2019 11:55:06Administratoredycja strony
18.07.2019 11:54:40Administratoredycja strony
18.07.2019 11:52:02Administratoredycja strony
18.07.2019 11:50:41Administratoredycja strony
18.07.2019 11:03:44Administratoredycja strony
17.07.2019 14:36:26rzecznikedycja strony
17.07.2019 11:46:32rzecznikedycja strony
17.07.2019 11:15:19rzecznikedycja strony
17.07.2019 11:12:28rzecznikedycja strony
13.09.2018 12:29:19Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.06.2018 10:03:57Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.06.2018 10:02:29Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.06.2018 10:01:37Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
08.06.2018 10:00:42Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
25.05.2018 12:59:39Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.05.2018 09:55:36Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.05.2018 09:19:37Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
10.05.2018 09:15:32Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.04.2018 14:08:54Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.04.2018 11:15:46Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.04.2018 08:44:48Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.04.2018 08:41:26Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
27.04.2018 08:39:44Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
24.04.2018 14:27:36Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
24.04.2018 14:11:08Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
23.04.2018 09:03:41Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
23.04.2018 09:01:00Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
11.04.2018 15:13:09Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
29.03.2018 10:38:23Katarzyna Ciudzińskaedycja strony
21.03.2018 09:04:30rzecznikedycja strony
21.03.2018 09:04:30rzecznikzałącznik został dodany
20.03.2018 15:20:51rzecznikedycja strony
20.03.2018 08:55:48rzecznikedycja strony
20.03.2018 08:55:48rzecznikzałącznik został dodany
20.03.2018 07:23:07Administratoredycja strony
20.03.2018 07:22:44Administratoredycja strony
20.03.2018 07:21:29Administratoredycja strony
14.03.2018 08:50:50rzecznikedycja strony
14.03.2018 08:50:50rzecznikzałącznik został dodany
13.03.2018 07:40:08rzecznikzałącznik został dodany
12.03.2018 14:31:28rzecznikedycja strony
05.03.2018 10:09:48rzecznikzałącznik został dodany
02.03.2018 07:54:42rzecznikedycja strony
14.09.2016 14:25:53strona została dodana